ഈ താളിന്റെ സാധുത തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണ്

A

MALAYALAM


MEDICAL DICTIONARY.
MADE BY

NAYATTINKARAY KRISHNA PILLAY.
A LOYAL AND HUMBLE SUBJECT AND SERVANT
OF
HIS HIGHNESS THE MAHA RAJAH
OF TRAVANCORE.

അഷ്ടാംഗ ഹൃദയ

ഔഷധി നിഘണ്ഡു.

അക്ഷരമാല

തിരുവിതാംകോട്ട സംസ്ഥാനത്തു

പൊന്നുതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലെ
ഊഴിയരിൽ

നെയ്യാററുങ്കരെ കൃഷ്ണപിള്ള

ഉണ്ടാക്കി അച്ചടിപ്പിച്ചതു.
Copy-right Reserved
വില ഉറുപ്പിക രണ്ടു.

COTTAYAM.
Printed at the Church Missionary Society's Press, 1879.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:A_Malayalam_medical_dictionary_(IA_b30092620).pdf/5&oldid=216259" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്