ഈ താളിന്റെ സാധുത തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണ്
൪൨൭
ശീതങ്കൻ തുള്ളൽ

കെല്പോടുവേണ്ടുംചരക്കുകേറ്റീടുക
ഇപ്പോളടങ്ങൊലാചെട്ടീ!ധനദത്ത
ഭോഷങ്കളിച്ചിങ്ങിരുന്നാലതുകൊണ്ടു
ദൂഷണമായിച്ചമയുംപതുക്കവേ
യോഷാമണിയായചെട്ടിച്ചികാരണം
ശേഷിയില്ലാതെഭവിക്കൊലാനീവൃഥാ
ഇത്തരംമന്നവൻതന്നുടെകല്പന-
യ്ക്കുത്തരമില്ലെന്നുറച്ചുധനദത്തൻ
സത്വരംകോപ്പുകൾകൂട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു
പത്തനംപുക്കുതൻഭാമിനിതന്നോടു
യാത്രയുംചൊല്ലിക്കരഞ്ഞുവിരഞ്ഞേറ്റ-
മാർത്തനായ്ക്കണ്ണുനീർവാത്തുവാർത്തങ്ങിനെ
പേർത്തുംപുണർന്നുതിരിച്ചാൻപണിപ്പെട്ടു
മോർത്തുംകളത്രത്തെപേർത്തുംവഴിതന്നിൽ
പാർത്തുംനയനാംബുവാർത്തുംതുണികൊണ്ടു
തൂർത്തുംമനക്കാമ്പുകൂർത്തുംമനോധൈര്യം
നേർത്തുംപരിതാപംചീർത്തുംഅവളുടെ
പേർത്തുംമുഖംപിന്നെപ്പാർത്തുംവിലാസങ്ങൾ
ധൂർത്തനാങ്കാമന്റെകൂർത്തശരംകൊണ്ടു
കൂർത്തുംപൊടിതന്നിലാർത്തുംനടകൊണ്ടാൻ
ഇങ്ങനെകപ്പൽകരേറിധനദത്തൻ
തിങ്ങിനശോകമോടക്കടൽമാർഗ്ഗമേ
അങ്ങോരുദിക്കിന്നുപറ്റിട്ടുമെല്ലവേ
ചങ്ങാതിമാരുമായ്‌ചേർന്നുവാണീടിനാൻ
മാടണിക്കൊങ്കയാളായവസുലക്ഷ്മീ
മാടംകരേറിതനിക്കുള്ളതോഴിമാ-
രോടുമൊരുമിച്ചുകൂടിപ്പതുക്കവേ
ആടിക്കളിച്ചുസുഖിച്ചുവാഴുന്നനാൾ
ചോടുമെടുത്തൊരുകൂട്ടംഭടജനം
ഓടിനടക്കുന്നമോടികൾകണ്ടവൾ
വാടാതെചേടിയോടിങ്ങനെചൊല്ലിനാൾ
കണ്ടച്ചനെന്നൊരുനായരങ്ങാടിയിൽ
മണ്ടിനടക്കുന്നകണ്ടാലുമിന്നെടീ!
കണ്ടാലഴകുള്ളകണ്ടച്ചനെക്കണ്ടു
മണ്ടുന്നിതാന്തമത്തണ്ടാർശരന്താനും
കൊണ്ടാടിനീചെന്നുകൂട്ടിച്ചുമെല്ലവേ
കൊണ്ടുപോന്നാലുംമടിക്കാതെഗൂഢമായ്
എന്നതുകേട്ടൊരുതോഴിപുറപ്പെട്ടു
ചെന്നങ്ങവൻചെവിതന്നിലറിയിച്ചു
സുന്ദരിയായുള്ളചെട്ടിച്ചിതന്നുടെ
മന്ദിരംതന്നിൽവരണമെന്നിങ്ങനെ
ചേടനാംകണ്ടച്ചനപ്പോളുരചെയ്തു
കൂടുകയില്ലിങ്ങുനേരമില്ലിന്നെടീ
ചോറിനിക്കില്ലാഞ്ഞുചോടെടുക്കുന്നു ഞാൻ
പോടീപകിടകളൊന്നുംതുടങ്ങേണ്ട
കൂടാതെപോകയില്ലിന്നുഞാന്നെന്നവൾ
കൂടെഞാൻപോരികില്ലേന്നുകണ്ടച്ചനും
കൂടിയാട്ടംകുറേയുണ്ടായിതങ്ങളിൽ
കൂടിത്തിരിച്ചുകൊതിയനെന്നേവേണ്ടു
മാടംകരയേറിയപ്പെണ്ണിനെക്കണ്ടപ്പോ-
ളാടൽപിടിപെട്ടുകണ്ടച്ചനായർക്കു്
മേനികിടുകിടിനെന്നുവിറയ്ക്കുന്നു
മേനികേടായുള്ളഭാവംനടിക്കുന്നു
മാനിയാംകാമന്റെബാണംതറയ്ക്കുന്നു
മാനിനിതന്നിൽമനക്കാമ്പുറയ്ക്കുന്നു
പണ്ടിങ്ങനെയുള്ളതണ്ടാർമിഴികളെ
കണ്ടച്ചനാമവൻകണ്ടിട്ടുമില്ലഹോ!
തൊണ്ടിപ്പഴമൊത്തചുണ്ടുരണ്ടുംകണ്ടു
കൊണ്ടാടിമിണ്ടാതെനിൽക്കുന്നനേരത്തു
ധൃഷ്ടതയേറുംവസുലക്ഷ്മിയാമവൾ
യഷ്ടിയെപ്പാട്ടിൽപിടിച്ചങ്ങിരുത്തിനാൾ
തൊട്ടനേരത്തവൻഞെട്ടിത്തുടങ്ങിനാൻ
ചെട്ടിച്ചിയൊട്ടുമേകൂട്ടാക്കിയുമില്ല
എണ്ണയെടുത്തവൾതേപ്പിച്ചിതന്നേര-
മെണ്ണവഴിഞ്ഞവൻകണ്ണുകലിക്കുന്നു
എണ്ണയെന്നുള്ളതുകേട്ടിട്ടുമില്ലാത്ത
പൊണ്ണൻകുളിപ്പാനൊളിച്ചുമണ്ടീടിനാൻ
വെക്കംകുളിച്ചുവരുമ്പോളിങ്ങായവൾ
പാൽക്കഞ്ഞിവെച്ചുവിളമ്പീട്ടുപാർക്കുന്നു
പാല്ക്കഞ്ഞിയെല്ലാംവിരുണനിരുന്നാശു
മൂക്കോളമങ്ങുചെലുത്തിത്തുടങ്ങിനാൻ
ഇങ്ങിനെവേണ്ടുന്നതെല്ലാമനുഭവി-
ച്ചങ്ങവനുംസുഖമോടുവാണീടിനാൻ
രണ്ടുമാസംകഴിഞ്ഞപ്പോളുടൻനല്ല
തണ്ടുതപ്പീടുന്നചെട്ടിയുംകപ്പലും
വേണ്ടുന്നപൊന്നുംപണവുമെടുപ്പിച്ചു
കൊണ്ടുവന്നുധനദത്തനാംകണ്ടകൻ
കണ്ടച്ചനപ്പോളൊളിച്ചുമണ്ടീടിനാൻ
തണ്ടാർമിഴിക്കങ്ങുകുണ്ഠിതവുമായി
കണ്ടാവുയെന്നോർത്തുവന്നൊരുചെട്ടിയെ
കണ്ടപ്പൊളിണ്ടലുണ്ടായിതുപെണ്ണിനു
വേണ്ടാതെയുള്ളചിരിയുംകളികളും
കണ്ടാലറിയാത്തമൂഢനോടൊന്നിച്ചു
രണ്ടുനാലെട്ടുദിവസംകഴിഞ്ഞന്നു
കണ്ടച്ചനേയുംവരുത്തിത്തുടങ്ങിനാൾ
കണ്ടജനങ്ങൾപറഞ്ഞുതുടങ്ങിയ-
ത്തണ്ടാർമിഴിയുടെധൂളിത്തമൊക്കെയും
കണ്ടുനടക്കുന്നകണ്ടച്ചനായരെ
കിട്ടിയതിൽപിന്നെനമ്മുടെചെട്ടിച്ചി
കെട്ടിയചെട്ടിയെക്കൊട്ടിപ്പുറത്താക്കി
ദുഷ്ടത്തിയായുള്ളചെട്ടിച്ചിപ്പെണ്ണിനു
ചെട്ടിയാരെന്നതുംകേട്ടുകൂടാതെയായ്
കഷ്ടമെന്നിങ്ങിനെമാലോകർചൊല്ലുന്നു
കേട്ടീലയെന്നവൾവച്ചിരുന്നീടിനാൾ
അക്കാലമങ്ങൊരുനാളിൽപതുക്കവേ
അർക്കൻമറഞ്ഞോരുനേരത്തുകണ്ടച്ചൻ
ഉൾക്കൊണ്ടുചെട്ടിയുറങ്ങുന്നതുംപാർത്തു
തക്കത്തിലങ്ങൊരുകാട്ടിലിരുന്നിതു

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Dhruvacharitham.pdf/6&oldid=215841" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്