ഈ താളിന്റെ സാധുത തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണ്
10
ചരിത്രം

ലരും പല കാരണങ്ങളാൽ പന്തീരാണ്ടിൽ ഏറിയും കുറഞ്ഞും പരശുരാമക്ഷേത്രം പരിപാലിച്ചിട്ട്, അതിൽ ഒടുവിലെ ആളായ ഭാസ്കരരവിവൎമ്മനെന്ന ചേരമാൻ പെരുമാൾ ഏകദേശം 37 കൊല്ലത്തോളം രാജ്യഭാരം വഹിച്ചതിന്റെ ശേഷം കേരളരാജ്യം പതിനാറ് അംഗങ്ങളാക്കി ഭാഗിച്ചു മരുമക്കൾക്കും മക്കൾക്കും മറ്റു വേണ്ടി ആളുകൾക്കുമായി കൊടുത്ത കൂട്ടത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവയായിരുന്നു പെരുമ്പടപ്പ്, തൃപ്പാക്കിയത്, നെടുവിരുപ്പ് എന്നീ മൂന്നു സ്വരൂപങ്ങൾക്കു ചേൎന്ന രാജ്യങ്ങൾ. ഇപ്രകാരമാണ് പെരുമ്പടപ്പ് രാജ്യന്റെ അതായത് ഇപ്പഴത്തെ കൊച്ചിരാജ്യത്തിന്റെ ഉല്പത്തി.


കൊച്ചിയും കോഴിക്കോടും
ചേരപ്പെരുമാക്കന്മാരിൽ ഒടുവിലത്തെ ആളായ ഭാസ്കരരവിൎമ്മനെന്ന ചേരമാൻ പെരുമാൾ രാജ്യത്തുനിന്നും ഒഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം നാടുവാഴി രാജാക്കന്മാരും എടപ്രഭുക്കന്മാരും സ്വരൂപികളും