താൾ:Malayalam selections with translations, grammatical analyses and vocabulary.pdf/46

ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


34


room, he thus addressed him; "The manner in which you behave to the learned and others, only serves to load you with sin, and does not in the least detract from their merits, you resemble a fellow who spitting a mouthful of water at the sun, when shining in the heavens with midday splendour, receives it back in his face, whilst the sun is not disgraced by his malignity. The son was touched at his father's remark, and reformed his character.

ഉജ്ജയിനി Oojein, p.m. സുദർശൻ Soodurshanna, p.n. ദുഷ്ട wicked, adj. സ്വഭാവം nature, s.n. അസഭ്യം obscene, bad, adj. അസഭ്യം പറയുന്നു to use bad language, v.a. പരിഹാസം ridicule, s.n. പ്രവൃത്തിക്കുന്നു to act, v.n. ഹിംസിക്കുന്നു to injure, v.a. വിനൊദിക്കുന്നു to amuse oncself, v.n. അവമാനം an insult, s.n. മുറി a room of a house, s.n. മുതലായവര other people, from മുതലായ et cetera and അവര. അവസ്ഥ state, condition, s.n. പാപം sin, s.n. സംഭവിക്കുന്നു to occur, to happen, v.n. യൊഗ്യം goodness, s.n. ഒട്ടും at all, adv. കുറവ diminution, s.n. ആകാശം the sky, s.n. ഉച്ചസമയം mid-day, s.n. അത്യുഗ്രകാന്തിയായി exceedingly bright, adv. സൂര്യൻ the sun, s.n. ആരെങ്കിലും whosoever. വായ the mouth, s.n. ഒഴിക്കുന്നു to pour out, v.a. തുപ്പുന്നു to spit. v.a. തിരിയെ back, again, adv. വീഴിന്നു to fall, v.n. അസൂയ enmity, malice, v.n. അച്ചൻ a father, s.m. മൊഴി a word, expression, s.n. സൽമാർഗ്ഗമായി ina a proper way, adv.

൧൬ാം കഥ


ധാരാപുരത്ത ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു നാൾ അവൻ പൂക്കളും പഴങ്ങളും പറിച്ചുകൊണ്ടുവരുവാൻ കാട്ടിലെക്ക പൊയി. അപ്പൊൾ അവിടെ ഒരു പുലി വന്നു ആ ബ്രാഹ്മണൻ ആ പുലിയെ കണ്ട വളരെ ഭയപ്പെട്ട ഒഴിഞ്ഞ പൊരെണമെന്ന വെച്ച പ്രയത്നം ചെയ്തു. എങ്കിലും പുലി പാഞ്ഞ എത്തി അവനെപ്പിടിച്ചു. ആ വയിധരണയിൽ ആ ബ്രാഹ്മണൻ പുലിയെ നൊക്കി നീ എന്റെ മെൽ ദയ ചെയൂ മൂന്നു ദിവസം വരെ എന്റെ പ്രാണനെ ഇളവ ചെയ്താൽ ഞാൻ വീട്ടിലെക്ക പൊയി എന്റെ കാര്യം എല്ലാം ഒതുക്കി എന്റെ ബന്ധുക്കളൊട പറഞ്ഞ അനുവാദം വാങ്ങിക്കൊണ്ട വരാമെന്ന