താൾ:Malayalam selections with translations, grammatical analyses and vocabulary.pdf/57

ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


45


tance to the next village, where he proposed to halt for the night. The boy replied, look at me, at the cattle I am feeding, the forest, and the sun, and your question will be answered, for if the village was not very near, would such a youg boy as I am, be feeding so many cattle near a forest at this time of day. From this sensible reply, the Brahmin formed a high opinion of the boy's abilities, and following him home, he told his father that the lad was too clever to be employed in feeding cows, and requested that he might be allowed to take him with his other disciples to Benares, where he would educate him. To this the father consented, and the lad afterwards turned out a very shining character.

സകല all, adj. ശാസ്ത്രം a science, s.n. സമർത്ഥനായ clever, adj. ശിഷ്യൻ a pupil, s.m. കാശിയാത്ര a pilgrimage to Kashe, (Benares) യാത്ര a pilgrimage, s.n. പുറപ്പെടുന്നു to set out v.n. ഉച്ച noon. ഉച്ചതിരിയുന്നു lit. the noon to turn. അസ്തമിപ്പാറായ സമയത്ത at the time that the sun was ready to set, compd. of അസ്തമിപ്പാൻ the infin. mood of അസ്തമിക്കുന്നു the sun to set and മാറായി on the point of, vide Grammar para 213. കൂട്ടം a flock, herd, s.n. മെയിക്കുന്നു to feed, to cause to graze. തങ്ങുന്നു to stop, to halt, v.n. ആണ abbrev. form of ആകുന്നു. ഉത്തരം an answer, s.n. പ്രസാദിക്കുന്നു to be pleased, v.n.

______________
൩൨ാം കഥ


ഒരു രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ രണ്ട ആശ്രിതന്മാര ഉണ്ടായിരുന്നു അവരിൽ ഒരുത്തൻ ബ്രാഹ്മണൻ ഒരുത്തൻ മാപ്പിള ആ രാജാവ അവർക്ക നിത്യവും സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുത്ത വരാറുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട അവർക്ക വെണ്ടതൊക്കയും ഉണ്ടായി സുഖത്തൊടെ കാലം കഴിച്ച വന്നു. ഒരു നാൾ രാജാവ അവരെ നൊക്കി നിങ്ങൾ ഇപ്രകാരം സൌഖ്യം അനുഭവിക്കുന്നത ആരുടെ ദയകൊണ്ട എന്ന ചൊദിച്ചു. അതിന്ന ആ ബ്രാഹ്മണൻ ഇനിക്ക പ്രഭുവായിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ദയകൊണ്ട സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന പറഞ്ഞു മാപ്പിള ദൈവത്തിന്റെ ദയകൊണ്ടാണ ഇനിക്ക സൌഖ്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നത എന്ന പറഞ്ഞു. രാജാവ ഇവര പറഞ്ഞ വാക്ക പരീക്ഷിക്കെണമെന്ന വിചാരിച്ച ഒരു മത്തങ്ങ നിറയെ മുത്തിട്ട അത ബ്രാഹ്മ