"സത്യവേദപുസ്തകം/യെഹെസ്കേൽ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
(ചെ.) (ഇല്ലാത്തിരുത്ത്)
*[[സത്യവേദപുസ്തകം/യെഹെസ്കേൽ‌‍/അദ്ധ്യായം 1| അദ്ധ്യായം 1]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം/യെഹെസ്കേൽ/അദ്ധ്യായം 2| അദ്ധ്യായം 2]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം/യെഹെസ്കേൽ‌യെഹെസ്കേൽ/അദ്ധ്യായം 3| അദ്ധ്യായം 3]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം/യെഹെസ്കേൽ‌യെഹെസ്കേൽ/അദ്ധ്യായം 4| അദ്ധ്യായം 4]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം/യെഹെസ്കേൽ‌യെഹെസ്കേൽ/അദ്ധ്യായം 5| അദ്ധ്യായം 5]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം/യെഹെസ്കേൽ‌യെഹെസ്കേൽ/അദ്ധ്യായം 6| അദ്ധ്യായം 6]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം/യെഹെസ്കേൽ‌യെഹെസ്കേൽ/അദ്ധ്യായം 7| അദ്ധ്യായം 7]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം/യെഹെസ്കേൽ‌യെഹെസ്കേൽ/അദ്ധ്യായം 8| അദ്ധ്യായം 8]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം/യെഹെസ്കേൽ‌യെഹെസ്കേൽ/അദ്ധ്യായം 9| അദ്ധ്യായം 9]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം/യെഹെസ്കേൽ‌യെഹെസ്കേൽ/അദ്ധ്യായം 10| അദ്ധ്യായം 10]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം/യെഹെസ്കേൽ‌യെഹെസ്കേൽ/അദ്ധ്യായം 11| അദ്ധ്യായം 11]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം/യെഹെസ്കേൽ‌യെഹെസ്കേൽ/അദ്ധ്യായം 12| അദ്ധ്യായം 12]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം/യെഹെസ്കേൽ‌യെഹെസ്കേൽ/അദ്ധ്യായം 13| അദ്ധ്യായം 13]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം/യെഹെസ്കേൽ‌യെഹെസ്കേൽ/അദ്ധ്യായം 14| അദ്ധ്യായം 14]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം/യെഹെസ്കേൽ‌യെഹെസ്കേൽ/അദ്ധ്യായം 15| അദ്ധ്യായം 15]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം/യെഹെസ്കേൽ‌യെഹെസ്കേൽ/അദ്ധ്യായം 16| അദ്ധ്യായം 16]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം/യെഹെസ്കേൽ‌യെഹെസ്കേൽ/അദ്ധ്യായം 17| അദ്ധ്യായം 17]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം/യെഹെസ്കേൽ‌യെഹെസ്കേൽ/അദ്ധ്യായം 18| അദ്ധ്യായം 18]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം/യെഹെസ്കേൽ‌യെഹെസ്കേൽ/അദ്ധ്യായം 19| അദ്ധ്യായം 19]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം/യെഹെസ്കേൽ‌യെഹെസ്കേൽ/അദ്ധ്യായം 20| അദ്ധ്യായം 20]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം/യെഹെസ്കേൽ‌യെഹെസ്കേൽ/അദ്ധ്യായം 21| അദ്ധ്യായം 21]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം/യെഹെസ്കേൽ‌യെഹെസ്കേൽ/അദ്ധ്യായം 22| അദ്ധ്യായം 22]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം/യെഹെസ്കേൽ‌യെഹെസ്കേൽ/അദ്ധ്യായം 23| അദ്ധ്യായം 23]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം/യെഹെസ്കേൽ‌യെഹെസ്കേൽ/അദ്ധ്യായം 24| അദ്ധ്യായം 24]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം/യെഹെസ്കേൽ‌യെഹെസ്കേൽ/അദ്ധ്യായം 25| അദ്ധ്യായം 25]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം/യെഹെസ്കേൽ‌യെഹെസ്കേൽ/അദ്ധ്യായം 26| അദ്ധ്യായം 26]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം/യെഹെസ്കേൽ‌യെഹെസ്കേൽ/അദ്ധ്യായം 27| അദ്ധ്യായം 27]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം/യെഹെസ്കേൽ‌യെഹെസ്കേൽ/അദ്ധ്യായം 28| അദ്ധ്യായം 28]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം/യെഹെസ്കേൽ‌യെഹെസ്കേൽ/അദ്ധ്യായം 29| അദ്ധ്യായം 29]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം/യെഹെസ്കേൽ‌യെഹെസ്കേൽ/അദ്ധ്യായം 30| അദ്ധ്യായം 30]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം/യെഹെസ്കേൽ‌യെഹെസ്കേൽ/അദ്ധ്യായം 31| അദ്ധ്യായം 31]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം/യെഹെസ്കേൽ‌യെഹെസ്കേൽ/അദ്ധ്യായം 32| അദ്ധ്യായം 32]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം/യെഹെസ്കേൽ‌യെഹെസ്കേൽ/അദ്ധ്യായം 33| അദ്ധ്യായം 33]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം/യെഹെസ്കേൽ‌യെഹെസ്കേൽ/അദ്ധ്യായം 34| അദ്ധ്യായം 34]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം/യെഹെസ്കേൽ‌യെഹെസ്കേൽ/അദ്ധ്യായം 35| അദ്ധ്യായം 35]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം/യെഹെസ്കേൽ‌യെഹെസ്കേൽ/അദ്ധ്യായം 36| അദ്ധ്യായം 36]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം/യെഹെസ്കേൽ‌യെഹെസ്കേൽ/അദ്ധ്യായം 37| അദ്ധ്യായം 37]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം/യെഹെസ്കേൽ‌യെഹെസ്കേൽ/അദ്ധ്യായം 38| അദ്ധ്യായം 38]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം/യെഹെസ്കേൽ‌യെഹെസ്കേൽ/അദ്ധ്യായം 39| അദ്ധ്യായം 39]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം/യെഹെസ്കേൽ‌യെഹെസ്കേൽ/അദ്ധ്യായം 40| അദ്ധ്യായം 40]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം/യെഹെസ്കേൽ‌യെഹെസ്കേൽ/അദ്ധ്യായം 41| അദ്ധ്യായം 41]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം/യെഹെസ്കേൽ‌യെഹെസ്കേൽ/അദ്ധ്യായം 42| അദ്ധ്യായം 42]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം/യെഹെസ്കേൽ‌യെഹെസ്കേൽ/അദ്ധ്യായം 43| അദ്ധ്യായം 43]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം/യെഹെസ്കേൽ‌യെഹെസ്കേൽ/അദ്ധ്യായം 44| അദ്ധ്യായം 44]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം/യെഹെസ്കേൽ‌യെഹെസ്കേൽ/അദ്ധ്യായം 45| അദ്ധ്യായം 45]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം/യെഹെസ്കേൽ‌യെഹെസ്കേൽ/അദ്ധ്യായം 46| അദ്ധ്യായം 46]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം/യെഹെസ്കേൽ‌യെഹെസ്കേൽ/അദ്ധ്യായം 47| അദ്ധ്യായം 47]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം/യെഹെസ്കേൽ‌യെഹെസ്കേൽ/അദ്ധ്യായം 48| അദ്ധ്യായം 48]]
 
[[വർഗ്ഗം:യെഹെസ്കേൽ‌]]
"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/131822" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്