"സത്യവേദപുസ്തകം/1. ദിനവൃത്താന്തം/അദ്ധ്യായം 2" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ ...
(1. ദിനവൃത്താന്തം/അദ്ധ്യായം 2)
 
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ ...)
{{SVPM Old Testament}}
 
{{verse|1}} യിസ്രായേലിന്റെ പുത്രന്മാരാവിതു: രൂബേന്‍രൂബേൻ , ശിമെയോന്‍ശിമെയോൻ , ലേവി, യെഹൂദാ,
 
{{verse|2}} യിസ്സാഖാര്‍യിസ്സാഖാർ, സെബൂലൂന്‍സെബൂലൂൻ , ദാന്‍ദാൻ , യോസേഫ്, ബെന്യാമീന്‍ബെന്യാമീൻ , നഫ്താലി, ഗാദ്, ആശേര്‍ആശേർ.
 
{{verse|3}} യെഹൂദയുടെ പുത്രന്മാര്‍പുത്രന്മാർ: ഏര്‍ഏർ, ഔനാന്‍ഔനാൻ , ശേലാ; ഇവര്‍ഇവർ മൂവരും കനാന്യസ്ത്രീയായ ബത്ശൂവയില്‍നിന്നുബത്ശൂവയിൽനിന്നു അവന്നു ജനിച്ചു. യെഹൂദയുടെ ആദ്യജാതനായ ഏര്‍ഏർ യഹോവേക്കു അനിഷ്ടനായിരുന്നതുകൊണ്ടു അവന്‍അവൻ അവനെ കൊന്നു.
 
{{verse|4}} അവന്റെ മരുമകള്‍മരുമകൾ താമാര്‍താമാർ അവന്നു പേരെസ്സിനെയും സേരഹിനെയും പ്രസവിച്ചു. യെഹൂദയുടെ പുത്രന്മാര്‍പുത്രന്മാർ ആകെ അഞ്ചു പേര്‍പേർ.
 
{{verse|5}} പേരെസ്സിന്റെ പുത്രന്മാര്‍പുത്രന്മാർ: ഹെസ്രോന്‍ഹെസ്രോൻ , ഹാമൂല്‍ഹാമൂൽ.
 
{{verse|6}} സേരഹിന്റെ പുത്രന്മാര്‍പുത്രന്മാർ: സിമ്രി, ഏഥാന്‍ഏഥാൻ , ഹേമാന്‍ഹേമാൻ , കല്‍ക്കോല്‍കൽക്കോൽ, ദാരാ; ഇങ്ങനെ അഞ്ചുപേര്‍അഞ്ചുപേർ.
 
{{verse|7}} കര്‍മ്മിയുടെകർമ്മിയുടെ പുത്രന്മാര്‍പുത്രന്മാർ: ശപഥാര്‍പ്പിതവസ്തുവില്‍ശപഥാർപ്പിതവസ്തുവിൽ അകൃത്യംചെയ്തു യിസ്രായേലിനെ കഷ്ടത്തിലാക്കിയ ആഖാന്‍ആഖാൻ തന്നേ.
 
{{verse|8}} ഏഥാന്റെ പുത്രന്മാര്‍പുത്രന്മാർ: അസര്‍യ്യാവുഅസർയ്യാവു. ഹെസ്രോന്നു ജനിച്ച പുത്രന്മാര്‍പുത്രന്മാർ: യെരഹ്മയേല്‍യെരഹ്മയേൽ, രാം, കെലൂബായി.
 
{{verse|10}} രാം അമ്മീനാദാബിനെ ജനിപ്പിച്ചു; അമ്മീനാദാബ് യെഹൂദാമക്കള്‍ക്കുയെഹൂദാമക്കൾക്കു പ്രഭുവായ നഹശോനെ ജനിപ്പിച്ചു.
 
{{verse|11}} നഹശോന്‍നഹശോൻ ശല്മയെ ജനിപ്പിച്ചു; ശല്മാ ബോവസിനെ ജനിപ്പിച്ചു.
 
{{verse|12}} ബോവസ് ഔബേദിനെ ജനിപ്പിച്ചു; ഔബേദ് യിശ്ശായിയെ ജനിപ്പിച്ചു.
 
{{verse|13}} യിശ്ശായി തന്റെ ആദ്യജാതന്‍ആദ്യജാതൻ എലിയാബിനെയും രണ്ടാമന്‍രണ്ടാമൻ അബിനാദാബിനെയും മൂന്നാമന്‍മൂന്നാമൻ
 
{{verse|14}} ശിമെയയേയും നാലാമന്‍നാലാമൻ നഥനയേലിനെയും
 
{{verse|15}} അഞ്ചാമന്‍അഞ്ചാമൻ രദ്ദായിയെയും ആറാമന്‍ആറാമൻ ഔസെമിനെയും ഏഴാമന്‍ഏഴാമൻ ദാവീദിനെയും ജനിപ്പിച്ചു.
 
{{verse|16}} അവരുടെ സഹോദരിമാര്‍സഹോദരിമാർ സെരൂയയും അബീഗയിലും ആയിരുന്നു. സെരൂയയുടെ പുത്രന്മാര്‍പുത്രന്മാർ: അബീശായി, യോവാബ്, അസാഹേല്‍അസാഹേൽ; ഇങ്ങനെ മൂന്നുപേര്‍മൂന്നുപേർ.
 
{{verse|17}} അബീഗയില്‍അബീഗയിൽ അമാസയെ പ്രസവിച്ചു. അമാസയുടെ അപ്പന്‍അപ്പൻ യിസ്മായേല്യനായ യേഥെര്‍യേഥെർ ആയിരുന്നു.
 
{{verse|18}} ഹെസ്രോന്റെ മകന്‍മകൻ കാലേബ് തന്റെ ഭാര്യയായ അസൂബയിലും യെരീയോത്തിലും മക്കളെ ജനിപ്പിച്ചു. അവളുടെ പുത്രന്മാര്‍പുത്രന്മാർ: യേശെര്‍യേശെർ, ശോബാബ്, അര്‍ദ്ദോന്‍അർദ്ദോൻ .
 
{{verse|19}} അസൂബാ മരിച്ചശേഷം കാലേബ് എഫ്രാത്തിനെ പരിഗ്രഹിച്ചു; അവള്‍അവൾ അവന്നു ഹൂരിനെ പ്രസവിച്ചു.
 
{{verse|20}} ഹൂര്‍ഹൂർ ഊരിയെ ജനിപ്പിച്ചു; ഊരി ബെസലേലിനെ ജനിപ്പിച്ചു.
 
{{verse|21}} അതിന്റെ ശേഷം ഹെസ്രോന്‍ഹെസ്രോൻ ഗിലെയാദിന്റെ അപ്പനായ മാഖീരിന്റെ മകളുടെ അടുക്കല്‍അടുക്കൽ ചെന്നു അവളെ വിവാഹം ചെയ്തപ്പോള്‍ചെയ്തപ്പോൾ അവന്നു അറുപതു വയസ്സായിരുന്നു. അവള്‍അവൾ അവന്നു സെഗൂബിനെ പ്രസവിച്ചു.
 
{{verse|22}} സെഗൂബ് യായീരിനെ ജനിപ്പിച്ചു; അവന്നു ഗിലെയാദ് ദേശത്തു ഇരുപത്തിമൂന്നു പട്ടണം ഉണ്ടായിരുന്നു.
 
{{verse|23}} എന്നാല്‍എന്നാൽ ഗെശൂരും അരാമും യായീരിന്റെ പട്ടണങ്ങളെയും കെനാത്തിനെയും അതിന്റെ ഗ്രാമങ്ങളെയും ഇങ്ങനെ അറുപതു പട്ടണം അവരുടെ കയ്യില്‍നിന്നുകയ്യിൽനിന്നു പിടിച്ചു. ഇവരെല്ലാവരും ഗിലെയാദിന്റെ അപ്പനായ മാഖിരിന്റെ പുത്രന്മാരായിരുന്നു.
 
{{verse|24}} ഹെസ്രോന്‍ഹെസ്രോൻ കാലെബ്-എഫ്രാത്തയില്‍വെച്ചുഎഫ്രാത്തയിൽവെച്ചു മരിച്ചശേഷം ഹെസ്രോന്‍ഹെസ്രോൻ ഭാര്യ അബീയാ അവന്നു തെക്കോവയുടെ അപ്പനായ അശ്ഹൂരിനെ പ്രസവിച്ചു.
 
{{verse|25}} ഹെസ്രോന്റെ ആദ്യജാതനായ യെരഹ്മയേലിന്റെ പുത്രന്മാര്‍പുത്രന്മാർ: ആദ്യജാതന്‍ആദ്യജാതൻ രാം, ബൂനാ, ഔരെന്‍ഔരെൻ , ഔസെം, അഹിയാവു.
 
{{verse|26}} യെരഹ്മയേലിന്നു മറ്റൊരു ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവള്‍ക്കുഅവൾക്കു അതാരാ എന്നു പേര്‍പേർ; അവള്‍അവൾ ഔനാമിന്റെ അമ്മ.
 
{{verse|27}} യെരഹ്മയേലിന്റെ ആദ്യജാതനായ രാമിന്റെ പുത്രന്മാര്‍പുത്രന്മാർ: മയസ്, യാമീന്‍യാമീൻ , ഏക്കെര്‍ഏക്കെർ.
 
{{verse|28}} ഔനാമിന്റെ പുത്രന്മാര്‍പുത്രന്മാർ: ശമ്മായി യാദാ. ശമ്മായിയുടെ പുത്രന്മാര്‍പുത്രന്മാർ: നാദാബ്, അബിശൂര്‍അബിശൂർ.
 
{{verse|29}} അബിശൂരിന്റെ ഭാര്യെക്കു അബീഹയീല്‍അബീഹയീൽ എന്നു പേര്‍പേർ; അവള്‍അവൾ അവന്നു അഹ്ബാനെയും മോലീദിനെയും പ്രസവിച്ചു.
 
{{verse|30}} നാദാബിന്റെ പുത്രന്മാര്‍പുത്രന്മാർ: സേലെദ്, അപ്പയീം; എന്നാല്‍എന്നാൽ സേലെദ് മക്കളില്ലാതെ മരിച്ചു.
 
{{verse|31}} അപ്പയീമിന്റെ പുത്രന്മാര്‍പുത്രന്മാർ: യിശി. യിശിയുടെ പുത്രന്മാര്‍പുത്രന്മാർ: ശേശാന്‍ശേശാൻ . ശേശാന്റെ പുത്രന്മാര്‍പുത്രന്മാർ:
 
{{verse|32}} അഹ്ളയീം. ശമ്മായിയുടെ സഹോദരനായ യാദയുടെ പുത്രന്മാര്‍പുത്രന്മാർ: യേഥെര്‍യേഥെർ, യോനാഥാന്‍യോനാഥാൻ ; എന്നാല്‍എന്നാൽ യേഥെര്‍യേഥെർ മക്കളില്ലാതെ മരിച്ചു.
 
{{verse|33}} യോനാഥാന്റെ പുത്രന്മാര്‍പുത്രന്മാർ: പേലെത്ത്, സാസാ. ഇവര്‍ഇവർ യെല്‍ഹ്മയെലിന്റെയെൽഹ്മയെലിന്റെ പുത്രന്മാര്‍പുത്രന്മാർ.
 
{{verse|34}} ശേശാന്നു പുത്രിമാരല്ലാതെ പുത്രന്മാര്‍പുത്രന്മാർ ഇല്ലായിരുന്നു. ശേശാന്നു മിസ്രയീമ്യനായ ഒരു ഭൃത്യന്‍ഭൃത്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവന്നു യര്‍ഹായർഹാ എന്നു പേര്‍പേർ.
 
{{verse|35}} ശേശാന്‍ശേശാൻ തന്റെ മകളെ തന്റെ ഭൃത്യനായ യര്‍ഹെക്കുയർഹെക്കു ഭാര്യയായി കൊടുത്തു; അവള്‍അവൾ അവന്നു അത്ഥായിയെ പ്രസവിച്ചു.
 
{{verse|36}} അത്ഥായി നാഥാനെ ജനിപ്പിച്ചു; നാഥാന്‍നാഥാൻ സാബാദിനെ ജനിപ്പിച്ചു.
 
{{verse|37}} സാബാദ് എഫ്ളാലിനെ ജനിപ്പിച്ചു;
 
{{verse|38}} എഫ്ളാല്‍എഫ്ളാൽ ഔബേദിനെ ജനിപ്പിച്ചു; ഔബേദ് യെഹൂവിനെ ജനിപ്പിച്ചു; യെഹൂ അസര്‍യ്യാവെഅസർയ്യാവെ ജനിപ്പിച്ചു;
 
{{verse|39}} അസര്‍യ്യാവുഅസർയ്യാവു ഹേലെസിനെ ജനിപ്പിച്ചു; ഹേലെസ് എലെയാശയെ ജനിപ്പിച്ചു;
 
{{verse|40}} എലെയാശാ സിസ്മായിയെ ജനിപ്പിച്ചു; സിസ്മായി ശല്ലൂമിനെ ജനിപ്പിച്ചു;
{{verse|41}} ശല്ലൂം യെക്കമ്യാവെ ജനിപ്പിച്ചു; യെക്കമ്യാവു എലീശാമയെ ജനിപ്പിച്ചു.
 
{{verse|42}} യെരഹ്മയേലിന്റെ സഹോദരനായ കാലേബിന്റെ പുത്രന്മാര്‍പുത്രന്മാർ: അവന്റെ ആദ്യജാതനും സീഫിന്റെ അപ്പനുമായ മേശാ; ഹെബ്രോന്റെ അപ്പനായ മാരേശയുടെ പുത്രന്മാരും.
 
{{verse|43}} ഹെബ്രോന്റെ പുത്രന്മാര്‍പുത്രന്മാർ: കോരഹ്, തപ്പൂഹ് രേക്കെം, ശേമാ.
 
{{verse|44}} ശേമാ യൊര്‍ക്കെയാമിന്റെയൊർക്കെയാമിന്റെ അപ്പനായ രഹമിനെ ജനിപ്പിച്ചു; രേക്കെം ശമ്മായിയെ ജനിപ്പിച്ചു.
 
{{verse|45}} ശമ്മായിയുടെ മകന്‍മകൻ മാവോന്‍മാവോൻ . മാവോന്‍മാവോൻ ബെത്ത്-സൂറിന്റെ അപ്പനായിരുന്നു.
 
{{verse|46}} കാലേബിന്റെ വെപ്പാട്ടിയായ ഏഫാഹാരാനെയും മോസയെയും ഗാസേസിനെയും പ്രസവിച്ചു; ഹാരാന്‍ഹാരാൻ ഗാസേസിനെ ജനിപ്പിച്ചു.
 
{{verse|47}} യാദയുടെ പുത്രന്മാര്‍പുത്രന്മാർ: രേഗെം, യോഥാം, ഗേശാന്‍ഗേശാൻ , പേലെത്ത്, ഏഫാ, ശയഫ്.
 
{{verse|48}} കാലേബിന്റെ വെപ്പാട്ടിയായ മയഖാ ശേബെരിനെയും തിര്‍ഹനയെയുംതിർഹനയെയും പ്രസവിച്ചു.
 
{{verse|49}} അവള്‍അവൾ മദ്മന്നയുടെ അപ്പനായ ശയഫ്, മക്ബേനയുടെയും ഗിബെയയുടെയും അപ്പനായ ശെവാ എന്നിവരെയും പ്രസവിച്ചു; കാലേബിന്റെ മകള്‍മകൾ അക്സാ ആയിരുന്നു. ഇവരത്രോ കാലേബിന്റെ പുത്രന്മാര്‍പുത്രന്മാർ.
 
{{verse|50}} എഫ്രാത്തയുടെ ആദ്യജാതനായ ഹൂരിന്റെ പുത്രന്മാര്‍പുത്രന്മാർ: കിര്‍യ്യത്ത്കിർയ്യത്ത്-യെയാരീമിന്റെ അപ്പനായ ശോബാല്‍ശോബാൽ,
 
{{verse|51}} ബേത്ത്ളേഹെമിന്റെ അപ്പനായ ശല്മാ, ബേത്ത്-ഗാദേരിന്റെ അപ്പനായ ഹാരേഫ്.
 
{{verse|52}} കിര്‍യ്യത്ത്കിർയ്യത്ത്-യെയാരീമിന്റെ അപ്പനായ ശോബാലിന്നു പുത്രന്മാര്‍പുത്രന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു: ഹാരോവേ, മെനൂഹോത്തിന്റെ പാതി.
 
{{verse|53}} കിര്‍യ്യത്ത്കിർയ്യത്ത്-യെയാരീമിന്റെ കുലങ്ങളാവിതു: യിത്രീയര്‍യിത്രീയർ, പൂത്യര്‍പൂത്യർ, ശൂമാത്യര്‍ശൂമാത്യർ, മിശ്രായര്‍മിശ്രായർ; ഇവരില്‍നിന്നുഇവരിൽനിന്നു സൊരാത്യരും എസ്താവോല്യരും ഉത്ഭവിച്ചു.
 
{{verse|54}} ശല്മയുടെ പുത്രന്മാര്‍പുത്രന്മാർ: ബേത്ത്ളേഹെം, നെതോഫാത്യര്‍നെതോഫാത്യർ, അത്രോത്ത്-ബേത്ത്-യോവാബ്, മാനഹത്യരില്‍മാനഹത്യരിൽ പാതി സൊര്‍യ്യര്‍സൊർയ്യർ.
 
{{verse|55}} യബ്ബേസില്‍യബ്ബേസിൽ പാര്‍ത്തുപാർത്തു വന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ കുലങ്ങളാവിതു: തിരാത്യര്‍തിരാത്യർ, ശിമെയാത്യര്‍ശിമെയാത്യർ, സൂഖാത്യര്‍സൂഖാത്യർ; ഇവര്‍ഇവർ രേഖാബ് ഗൃഹത്തിന്റെ അപ്പനായ ഹമാത്തില്‍നിന്നുത്ഭവിച്ചഹമാത്തിൽനിന്നുത്ഭവിച്ച കേന്യരാകുന്നു.
 
 
2,684

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/14640" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്