"സത്യവേദപുസ്തകം/1. രാജാക്കന്മാർ/അദ്ധ്യായം 17" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ ...
(1. രാജാക്കന്മാര്‍/അദ്ധ്യായം 17)
 
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ ...)
 
{{SVPM 1 Kings}}
{{Navi|
Prev=സത്യവേദപുസ്തകം/1. രാജാക്കന്മാര്‍രാജാക്കന്മാർ/അദ്ധ്യായം 16|
Next=സത്യവേദപുസ്തകം/1. രാജാക്കന്മാര്‍രാജാക്കന്മാർ/അദ്ധ്യായം 18|
}}
{{SVPM Old Testament}}
 
{{verse|1}} എന്നാല്‍എന്നാൽ ഗിലെയാദിലെ തിശ്ബിയില്‍നിന്നുള്ളതിശ്ബിയിൽനിന്നുള്ള തിശ്ബ്യനായ ഏലീയാവു അഹാബിനോടു: ഞാന്‍ഞാൻ സേവിച്ചുനിലക്കുന്ന യിസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയാണ, ഞാന്‍ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലാതെ ഈയാണ്ടുകളില്‍ഈയാണ്ടുകളിൽ മഞ്ഞും മഴയും ഉണ്ടാകയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.
 
{{verse|2}} പിന്നെ അവന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു ഉണ്ടായതെന്തെന്നാല്‍ഉണ്ടായതെന്തെന്നാൽ:
 
{{verse|3}} നീ ഇവിടെനിന്നു പുറപ്പെട്ടു കിഴക്കോട്ടു ചെന്നു യോര്‍ദ്ദാന്നുയോർദ്ദാന്നു കിഴക്കുള്ള കെരീത്ത് തോട്ടിന്നരികെ ഒളിച്ചിരിക്ക.
 
{{verse|4}} തോട്ടില്‍നിന്നുതോട്ടിൽനിന്നു നീ കുടിച്ചുകൊള്ളേണം; അവിടെ നിനക്കു ഭക്ഷണം തരേണ്ടതിന്നു ഞാന്‍ഞാൻ കാക്കയോടു കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
 
{{verse|5}} അങ്ങനെ അവന്‍അവൻ പോയി യഹോവയുടെ കല്പനപ്രകാരം ചെയ്തു; അവന്‍അവൻ ചെന്നു യോര്‍ദ്ദാന്നുയോർദ്ദാന്നു കിഴക്കുള്ള കെരീത്ത് തോട്ടിന്നരികെ പാര്‍ത്തുപാർത്തു.
 
{{verse|6}} കാക്ക അവന്നു രാവിലെ അപ്പവും ഇറച്ചിയും വൈകുന്നേരത്തു അപ്പവും ഇറച്ചിയും കൊണ്ടുവന്നു കൊടുക്കും; തോട്ടില്‍നിന്നുതോട്ടിൽനിന്നു അവന്‍അവൻ കുടിക്കും.
 
{{verse|7}} എന്നാല്‍എന്നാൽ ദേശത്തു മഴ പെയ്യായ്കയാല്‍പെയ്യായ്കയാൽ കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞശേഷം തോടു വറ്റിപ്പോയി.
 
{{verse|8}} അപ്പോള്‍അപ്പോൾ അവന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടുണ്ടായതെന്തെന്നാല്‍അരുളപ്പാടുണ്ടായതെന്തെന്നാൽ:
 
{{verse|9}} നീ എഴുന്നേറ്റു സീദോനോടു ചേര്‍ന്നചേർന്ന സാരെഫാത്തിലേക്കു ചെന്നു അവിടെ പാര്‍ക്കപാർക്ക; നിന്നെ പുലര്‍ത്തേണ്ടതിന്നുപുലർത്തേണ്ടതിന്നു അവിടെ ഉള്ള ഒരു വിധവയോടു ഞാന്‍ഞാൻ കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
 
{{verse|10}} അങ്ങനെ അവന്‍അവൻ എഴുന്നേറ്റു സാരെഫാത്തിന്നു പോയി. അവന്‍അവൻ പട്ടണവാതില്‍ക്കല്‍പട്ടണവാതിൽക്കൽ എത്തിയപ്പോള്‍എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വിധവ വിറകു പെറുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അവന്‍അവൻ അവളെ വിളിച്ചു: എനിക്കു കുടിപ്പാന്‍കുടിപ്പാൻ ഒരു പാത്രത്തില്‍പാത്രത്തിൽ കുറെ വെള്ളം കൊണ്ടുവരേണമേ എന്നു പറഞ്ഞു.
 
{{verse|11}} അവള്‍അവൾ കൊണ്ടുവരുവാന്‍കൊണ്ടുവരുവാൻ പോകുമ്പോള്‍പോകുമ്പോൾ ഒരു കഷണം അപ്പവും കൂടെ നിന്റെ കയ്യില്‍കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോരേണമേ എന്നു അവന്‍അവൻ അവളോടു വിളിച്ചുപറഞ്ഞു.
 
{{verse|12}} അതിന്നു അവള്‍അവൾ: നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയാണ, കലത്തില്‍കലത്തിൽ ഒരു പിടി മാവും തുരുത്തിയില്‍തുരുത്തിയിൽ അല്പം എണ്ണയും മാത്രമല്ലാതെ എനിക്കു ഒരു അപ്പവും ഇല്ല. ഞാന്‍ഞാൻ ഇതാ, രണ്ടു വിറകു പെറുക്കുന്നു; ഇതു കൊണ്ടുചെന്നു എനിക്കും മകന്നും വേണ്ടി ഒരുക്കി അതു ഞങ്ങള്‍ഞങ്ങൾ തിന്നിട്ടു മരിപ്പാനിരിക്കയാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
 
{{verse|13}} ഏലീയാവു അവളോടു: ഭയപ്പെടേണ്ടാ; ചെന്നു നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്ക; എന്നാല്‍എന്നാൽ ആദ്യം എനിക്കു ചെറിയോരു അട ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരിക; പിന്നെ നിനക്കും നിന്റെ മകന്നും വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്‍കഉണ്ടാക്കിക്കൊൾക.
 
{{verse|14}} യഹോവ ഭൂമിയില്‍ഭൂമിയിൽ മഴ പെയ്യിക്കുന്ന നാള്‍വരെനാൾവരെ കലത്തിലെ മാവു തീര്‍ന്നുപോകയില്ലതീർന്നുപോകയില്ല; ഭരണിയിലെ എണ്ണ കുറഞ്ഞുപോകയും ഇല്ല എന്നു യിസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
 
{{verse|15}} അവള്‍അവൾ ചെന്നു ഏലീയാവു പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്തു; അങ്ങനെ അവളും അവനും അവളുടെ വീട്ടുകാരും ഏറിയനാള്‍ഏറിയനാൾ അഹോവൃത്തികഴിച്ചു.
 
{{verse|16}} യഹോവ ഏലീയാവുമുഖാന്തരം അരുളിച്ചെയ്ത വചന പ്രകാരം കലത്തിലെ മാവു തീര്‍ന്നുപോയില്ലതീർന്നുപോയില്ല, ഭരണിയിലെ എണ്ണ കുറഞ്ഞുപോയതുമില്ല.
 
{{verse|17}} അനന്തരം വീട്ടുടമക്കാരത്തിയായ സ്ത്രീയുടെ മകന്‍മകൻ ദീനം പിടിച്ചു കിടപ്പിലായി; ദീനം കടുത്തിട്ടു അവനില്‍അവനിൽ ശ്വാസം ഇല്ലാതെയായി.
 
{{verse|18}} അപ്പോള്‍അപ്പോൾ അവള്‍അവൾ ഏലീയാവോടു: അയ്യോ ദൈവപുരുഷനേ, എനിക്കും നിനക്കും തമ്മില്‍തമ്മിൽ എന്തു? എന്റെ പാപം ഔര്‍പ്പിക്കേണ്ടതിന്നുംഔർപ്പിക്കേണ്ടതിന്നും എന്റെ മകനെ കൊല്ലേണ്ടതിന്നും ആകുന്നുവോ നീ എന്റെ അടുക്കല്‍അടുക്കൽ വന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു.
 
{{verse|19}} അവന്‍അവൻ അവളോടു: നിന്റെ മകനെ ഇങ്ങു തരിക എന്നു പറഞ്ഞു. അവനെ അവളുടെ മടിയില്‍നിന്നെടുത്തുമടിയിൽനിന്നെടുത്തു താന്‍താൻ പാര്‍ത്തിരുന്നപാർത്തിരുന്ന മാളികമുറിയില്‍മാളികമുറിയിൽ കൊണ്ടുചെന്നു തന്റെ കട്ടിലിന്മേല്‍കട്ടിലിന്മേൽ കിടത്തി.
 
{{verse|20}} അവന്‍അവൻ യഹോവയോടു: എന്റെ ദൈവമായ യഹോവേ, ഞാന്‍ഞാൻ വന്നു പാര്‍ക്കുംന്നപാർക്കുംന്ന ഇവിടത്തെ വിധവയുടെ മകനെ കൊല്ലുവാന്‍കൊല്ലുവാൻ തക്കവണ്ണം നീ അവള്‍ക്കുഅവൾക്കു അനര്‍ത്ഥംഅനർത്ഥം വരുത്തിയോ എന്നു പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചുപറഞ്ഞുപ്രാർത്ഥിച്ചുപറഞ്ഞു.
 
{{verse|21}} പിന്നെ അവന്‍അവൻ കുട്ടിയുടെ മേല്‍മേൽ മൂന്നുപ്രാവശ്യം കവിണ്ണുകിടന്നു: എന്റെ ദൈവമായ യഹോവേ, ഈ കുട്ടിയുടെ പ്രാണന്‍പ്രാണൻ അവനില്‍അവനിൽ മടങ്ങിവരുമാറാകട്ടെ എന്നു യഹോവയോടു പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചുപ്രാർത്ഥിച്ചു.
 
{{verse|22}} യഹോവ ഏലീയാവിന്റെ പ്രാര്‍ത്ഥനപ്രാർത്ഥന കേട്ടു; കുട്ടിയുടെ പ്രാണന്‍പ്രാണൻ അവനില്‍അവനിൽ മടങ്ങിവന്നു അവന്‍അവൻ ജീവിച്ചു.
 
{{verse|23}} ഏലീയാവു കുട്ടിയെ എടുത്തു മാളികയില്‍നിന്നുമാളികയിൽനിന്നു താഴെ വീട്ടിലേക്കു കൊണ്ടുചെന്നു അവന്റെ അമ്മെക്കു കൊടുത്തു: ഇതാ, നിന്റെ മകന്‍മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു ഏലിയാവു പറഞ്ഞു.
 
{{verse|24}} സ്ത്രീ ഏലീയാവോടു: നീ ദൈവപുരുഷന്‍ദൈവപുരുഷൻ എന്നും നിന്റെ നാവിന്മേലുള്ള യഹോവയുടെ വചനം സത്യമെന്നും ഞാന്‍ഞാൻ ഇതിനാല്‍ഇതിനാൽ അറിയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
 
 
{{Navi|
Prev=സത്യവേദപുസ്തകം/1. രാജാക്കന്മാര്‍രാജാക്കന്മാർ/അദ്ധ്യായം 16|
Next=സത്യവേദപുസ്തകം/1. രാജാക്കന്മാര്‍രാജാക്കന്മാർ/അദ്ധ്യായം 18|
}}
2,684

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/14678" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്