"സത്യവേദപുസ്തകം/2. രാജാക്കന്മാർ/അദ്ധ്യായം 5" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ ...
(2. രാജാക്കന്മാര്‍/അദ്ധ്യായം 5)
 
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ ...)
{{SVPM 2 Kings}}
{{Navi|
Prev=സത്യവേദപുസ്തകം/2. രാജാക്കന്മാര്‍രാജാക്കന്മാർ/അദ്ധ്യായം 4|
Next=സത്യവേദപുസ്തകം/2. രാജാക്കന്മാര്‍രാജാക്കന്മാർ/അദ്ധ്യായം 6|
}}
{{SVPM Old Testament}}
 
{{verse|1}} അരാംരാജാവിന്റെ സേനാപതിയായ നയമാന്‍നയമാൻ മുഖാന്തരം യഹോവ അരാമിന്നു ജയം നല്കിയതുകൊണ്ടു അവന്റെ യജമാനന്‍യജമാനൻ അവനെ മഹാനും മാന്യനും ആയി എണ്ണി; അവന്‍അവൻ പരാക്രമശാലി എങ്കിലും കുഷ്ഠരോഗി ആയിരുന്നു.
 
{{verse|2}} അരാമ്യര്‍അരാമ്യർ കവര്‍ച്ചപ്പടയായികവർച്ചപ്പടയായി വന്നിരുന്നപ്പോള്‍വന്നിരുന്നപ്പോൾ യിസ്രായേല്‍ദേശത്തുനിന്നുയിസ്രായേൽദേശത്തുനിന്നു ഒരു ചെറിയ പെണ്‍കുട്ടിയെപെൺകുട്ടിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോയിരുന്നു; അവള്‍അവൾ നയമാന്റെ ഭാര്യെക്കു ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുവന്നു.
 
{{verse|3}} അവള്‍അവൾ തന്റെ യജമാനത്തിയോടു: യജമാനന്‍യജമാനൻ ശമര്‍യ്യയിലെശമർയ്യയിലെ പ്രവാചകന്റെ അടുക്കല്‍അടുക്കൽ ഒന്നു ചെന്നെങ്കില്‍ചെന്നെങ്കിൽ അവന്‍അവൻ അവന്റെ കുഷ്ഠരോഗം മാറ്റിക്കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
 
{{verse|4}} അവന്‍അവൻ ചെന്നു തന്റെ യജമാനനോടു: യിസ്രായേല്‍ദേശക്കാരത്തിയായയിസ്രായേൽദേശക്കാരത്തിയായ പെണ്‍കുട്ടിപെൺകുട്ടി ഇന്നിന്നപ്രകാരം സംസാരിച്ചു എന്നു ബോധിപ്പിച്ചു.
 
{{verse|5}} നീ പോയി വരിക; ഞാന്‍ഞാൻ യിസ്രായേല്‍രാജാവിന്നുയിസ്രായേൽരാജാവിന്നു ഒരു എഴുത്തു തരാം എന്നു അരാംരാജാവു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവന്‍അവൻ പത്തു താലന്തു വെള്ളിയും ആറായിരം ശേക്കെല്‍ശേക്കെൽ പൊന്നും പത്തു കൂട്ടം വസ്ത്രവും എടുത്തു പുറപ്പെട്ടു.
 
{{verse|6}} അവന്‍അവൻ യിസ്രായേല്‍രാജാവിന്റെയിസ്രായേൽരാജാവിന്റെ അടുക്കല്‍അടുക്കൽ എഴുത്തുംകൊണ്ടു ചെന്നു; അതില്‍അതിൽ: ഈ എഴുത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന എന്റെ ഭൃത്യന്‍ഭൃത്യൻ നയമാന്റെ കുഷ്ഠരോഗം നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കേണ്ടതിന്നു ഞാന്‍ഞാൻ അവനെ നിന്റെ അടുക്കല്‍അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു എഴുതിയിരുന്നു.
 
{{verse|7}} യിസ്രായേല്‍രാജാവുയിസ്രായേൽരാജാവു എഴുത്തു വായിച്ചപ്പോള്‍വായിച്ചപ്പോൾ വസ്ത്രം കീറി: അവന്‍അവൻ ഇതാ, കുഷ്ഠരോഗം മാറ്റിക്കൊടുക്കേണ്ടതിന്നു ഒരാളെ എന്റെ അടുക്കല്‍അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു! മരിപ്പിക്കയും ജീവിപ്പിക്കയും ചെയ്‍വാന്‍ചെയ്‍വാൻ ഞാന്‍ഞാൻ ദൈവമോ? നോക്കുവിന്‍നോക്കുവിൻ , അവന്‍അവൻ ഇതിനാല്‍ഇതിനാൽ എന്നോടു ശണ്ഠെക്കു കാരണം അന്വേഷിക്കയല്ലയോ എന്നു പറഞ്ഞു.
 
{{verse|8}} യിസ്രായേല്‍രാജാവുയിസ്രായേൽരാജാവു വസ്ത്രം കീറിക്കളഞ്ഞു എന്നു ദൈവപുരുഷനായ എലീശാ കേട്ടപ്പോള്‍കേട്ടപ്പോൾ രാജാവിന്റെ അടുക്കല്‍അടുക്കൽ ആളയച്ചു: നീ വസ്ത്രം കീറിക്കളഞ്ഞതു എന്തു? അവന്‍അവൻ എന്റെ അടുക്കല്‍അടുക്കൽ വരട്ടെ; എന്നാല്‍എന്നാൽ യിസ്രായേലില്‍യിസ്രായേലിൽ ഒരു പ്രവാചകന്‍പ്രവാചകൻ ഉണ്ടു എന്നു അവന്‍അവൻ അറിയും എന്നു പറയിച്ചു.
 
{{verse|9}} അങ്ങനെ നയമാന്‍നയമാൻ രഥത്തോടും കുതിരകളോടുംകൂടെ എലീശയുടെ വീട്ടുവാതില്‍ക്കല്‍വീട്ടുവാതിൽക്കൽ വന്നു നിന്നു.
 
{{verse|10}} എലീശാ ആളയച്ചു: നീ ചെന്നു യോര്‍ദ്ദാനില്‍യോർദ്ദാനിൽ ഏഴു പ്രാവശ്യം കുളിക്ക; അപ്പോള്‍അപ്പോൾ നിന്റെ ദേഹം മുമ്പിലത്തെപ്പോലെയായി നീ ശുദ്ധനാകും എന്നു പറയിച്ചു.
 
{{verse|11}} അപ്പോള്‍അപ്പോൾ നയമാന്‍നയമാൻ ഏറ്റവും ക്രുദ്ധിച്ചു പുറപ്പെട്ടു: അവന്‍അവൻ തന്നേ പുറത്തുവന്നു അടുത്തുനിന്നു തന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ നാമത്തെ വിളിച്ചു പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചുപ്രാർത്ഥിച്ചു തന്റെ കൈ ആ സ്ഥലത്തിന്മീതെ ആട്ടി ഇങ്ങനെ കുഷ്ഠരോഗിയെ സൌഖ്യമാക്കും എന്നു ഞാന്‍ഞാൻ വിചാരിച്ചു.
 
{{verse|12}} ദമ്മേശെക്കിലെ നദികളായ അബാനയും പര്‍പ്പരുംപർപ്പരും യിസ്രായേല്‍ദേശത്തിലെയിസ്രായേൽദേശത്തിലെ എല്ലാ വെള്ളങ്ങളെക്കാളും നല്ലതല്ലയോ? എനിക്കു അവയില്‍അവയിൽ കുളിച്ചു ശുദ്ധനാകരുതോ എന്നു പറഞ്ഞു അവന്‍അവൻ ക്രോധത്തോടെ പോയി.
 
{{verse|13}} എന്നാല്‍എന്നാൽ അവന്റെ ഭൃത്യന്മാര്‍ഭൃത്യന്മാർ അടുത്തു വന്നു അവനോടു: പിതാവേ, പ്രവാചകന്‍പ്രവാചകൻ വലിയോരു കാര്യം നിന്നോടു കല്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കില്‍കല്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നീ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുമോ? പിന്നെ അവന്‍അവൻ : കുളിച്ചു ശുദ്ധനാക എന്നു നിന്നോടു കല്പിച്ചാല്‍കല്പിച്ചാൽ എത്ര അധികം എന്നു പറഞ്ഞു.
 
{{verse|14}} അപ്പോള്‍അപ്പോൾ അവന്‍അവൻ ചെന്നു ദൈവപുരുഷന്റെ വചനപ്രകാരം യോര്‍ദ്ദാനില്‍യോർദ്ദാനിൽ ഏഴു പ്രാവശ്യം മുങ്ങി; അവന്റെ ദേഹം ചെറിയ ബാലന്റെ ദേഹം പോലെ ആയി; അവന്‍അവൻ ശുദ്ധനായ്തീര്‍ന്നുശുദ്ധനായ്തീർന്നു.
 
{{verse|15}} പിന്നെ അവന്‍അവൻ തന്റെ സകലപരിവാരവുമായി ദൈവപുരുഷന്റെ അടുക്കല്‍അടുക്കൽ മടങ്ങി വന്നു അവന്റെ മുമ്പാകെ നിന്നു; യിസ്രായേലില്‍യിസ്രായേലിൽ അല്ലാതെ ഭൂമിയില്‍ഭൂമിയിൽ എങ്ങും ഒരു ദൈവം ഇല്ല എന്നു ഞാന്‍ഞാൻ ഇപ്പോള്‍ഇപ്പോൾ അറിയുന്നു; ആകയാല്‍ആകയാൽ അടിയന്റെ കയ്യില്‍കയ്യിൽ നിന്നു ഒരു പ്രതിഗ്രഹം കൈക്കൊള്ളേണമേ എന്നു പറഞ്ഞു.
 
{{verse|16}} അതിന്നു അവന്‍അവൻ : ഞാന്‍ഞാൻ സേവിച്ചുനിലക്കുന്ന യഹോവയാണ, ഞാന്‍ഞാൻ ഒന്നും കൈക്കൊള്ളുകയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. കൈക്കൊള്‍വാന്‍കൈക്കൊൾവാൻ അവനെ നിര്‍ബ്ബന്ധിച്ചിട്ടുംനിർബ്ബന്ധിച്ചിട്ടും അവന്‍അവൻ വാങ്ങിയില്ല.
 
{{verse|17}} അപ്പോള്‍അപ്പോൾ നയമാന്‍നയമാൻ : എന്നാല്‍എന്നാൽ രണ്ടു കോവര്‍ക്കഴുതച്ചുമടുകോവർക്കഴുതച്ചുമടു മണ്ണു അടിയന്നു തരുവിക്കേണമേ; അടിയന്‍അടിയൻ ഇനി യഹോവെക്കല്ലാതെ അന്യദൈവങ്ങള്‍ക്കുഅന്യദൈവങ്ങൾക്കു ഹോമയാഗവും ഹനനയാഗവും കഴിക്കയില്ല.
 
{{verse|18}} ഒരു കാര്യത്തില്‍കാര്യത്തിൽ മാത്രം യഹോവ അടിയനോടു ക്ഷമിക്കുമാറാകട്ടെ: എന്റെ യജമാനന്‍യജമാനൻ നമസ്കരിപ്പാന്‍നമസ്കരിപ്പാൻ രിമ്മോന്റെ ക്ഷേത്രത്തില്‍ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്നു എന്റെ കൈത്താങ്ങലോടെ കുമ്പിടുമ്പോള്‍കുമ്പിടുമ്പോൾ ഞാനും രിമ്മോന്റെ ക്ഷേത്രത്തില്‍ക്ഷേത്രത്തിൽ നമസ്കരിച്ചുപോകുന്ന ഈ കാര്യത്തില്‍കാര്യത്തിൽ യഹോവ അടിയനോടു ക്ഷമിക്കുമാറാകട്ടെ.
 
{{verse|19}} അവന്‍അവൻ അവനോടു: സമാധാനത്തോടെ പോക എന്നു പറഞ്ഞു.
 
{{verse|20}} അവന്‍അവൻ അവനെ വിട്ടു കുറെ ദൂരം പോയശേഷം ദൈവപുരുഷനായ എലീശയുടെ ബാല്യക്കാരന്‍ബാല്യക്കാരൻ ഗേഹസി: അരാമ്യന്‍അരാമ്യൻ നയമാന്‍നയമാൻ കൊണ്ടുവന്നതു എന്റെ യജമാനന്‍യജമാനൻ അവന്റെ കയ്യില്‍നിന്നുകയ്യിൽനിന്നു വാങ്ങാതെ വിട്ടുകളഞ്ഞുവല്ലോ; യഹോവയാണ, ഞാന്‍ഞാൻ അവന്റെ പിന്നാലെ ഔടിച്ചെന്നു അവനോടു അല്പമെങ്കിലും വാങ്ങുമെന്നു പറഞ്ഞു.
 
{{verse|21}} അങ്ങനെ അവന്‍അവൻ നയമാനെ പിന്തുടര്‍ന്നുപിന്തുടർന്നു. അവന്‍അവൻ തന്റെ പിന്നാലെ ഔടിവരുന്നതു നയമാന്‍നയമാൻ കണ്ടപ്പോള്‍കണ്ടപ്പോൾ രഥത്തില്‍നിന്നിറങ്ങിരഥത്തിൽനിന്നിറങ്ങി അവനെ എതിരേറ്റു: സുഖം തന്നെയോ എന്നു ചോദിച്ചു.
 
{{verse|22}} അതിന്നു അവന്‍അവൻ : സുഖം തന്നേ; ഇപ്പോള്‍ഇപ്പോൾ തന്നേ പ്രവാചകശിഷ്യന്മാരില്‍പ്രവാചകശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ടു യൌവനക്കാര്‍യൌവനക്കാർ എഫ്ര്യയീംമലനാട്ടില്‍നിന്നുഎഫ്ര്യയീംമലനാട്ടിൽനിന്നു എന്റെ അടുക്കല്‍അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നു; അവര്‍ക്കുംഅവർക്കും ഒരു താലന്തു വെള്ളിയും രണ്ടു കൂട്ടം വസ്ത്രവും തരേണമേ എന്നു പറവാന്‍പറവാൻ എന്റെ യജമാനന്‍യജമാനൻ എന്നെ പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
 
{{verse|23}} ദയ ചെയ്തു രണ്ടു താലന്തു വാങ്ങേണമേ എന്നു നയമാന്‍നയമാൻ പറഞ്ഞു. അവന്‍അവൻ അവനെ നിര്‍ബ്ബന്ധിച്ചുനിർബ്ബന്ധിച്ചു രണ്ടു സഞ്ചിയില്‍സഞ്ചിയിൽ രണ്ടു താലന്തു വെള്ളിയും രണ്ടു കൂട്ടം വസ്ത്രവും കെട്ടി തന്റെ ബാല്യക്കാരില്‍ബാല്യക്കാരിൽ രണ്ടുപേരുടെ പക്കല്‍പക്കൽ കൊടുത്തു; അവര്‍അവർ അതു ചുമന്നുകൊണ്ടു അവന്റെ മുമ്പില്‍മുമ്പിൽ നടന്നു.
 
{{verse|24}} കുന്നിന്നരികെ എത്തിയപ്പോള്‍എത്തിയപ്പോൾ അവന്‍അവൻ അതു അവരുടെ കയ്യില്‍നിന്നുകയ്യിൽനിന്നു വാങ്ങി വീട്ടില്‍വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടു ബാല്യക്കാരെ അയച്ചുകളഞ്ഞു; അവര്‍അവർ പോകയും ചെയ്തു.
 
{{verse|25}} പിന്നെ അവന്‍അവൻ അകത്തു കടന്നു യജമാനന്റെ മുമ്പില്‍നിന്നുമുമ്പിൽനിന്നു. എന്നാറെ എലീശാ അവനോടു: ഗേഹസിയേ, നീ എവിടെ പോയിരുന്നു എന്നു ചോദിച്ചു. അടിയന്‍അടിയൻ എങ്ങും പോയില്ല എന്നു അവന്‍അവൻ പറഞ്ഞു.
 
{{verse|26}} അതിന്നു അവന്‍അവൻ : ആ പുരുഷന്‍പുരുഷൻ രഥത്തില്‍നിന്നുരഥത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങി നിന്നെ എതിരേറ്റപ്പോള്‍എതിരേറ്റപ്പോൾ എന്റെ ഹൃദയം നിന്നോടു കൂടെ പോന്നിരുന്നില്ലയോ? ദ്രവ്യം സമ്പാദിപ്പാനും വസ്ത്രം, ഒലിവുതോട്ടം, മുന്തിരിത്തോട്ടം, ആടുമാടുകള്‍ആടുമാടുകൾ, ദാസീദാസന്മാര്‍ദാസീദാസന്മാർ എന്നീവകമേടിപ്പാനും ഇതാകുന്നുവോ സമയം?
 
{{verse|27}} ആകയാല്‍ആകയാൽ നയമാന്റെ കുഷ്ഠം നിനക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും എന്നേക്കും പിടിച്ചിരിക്കും എന്നു അവനോടു പറഞ്ഞു. അവന്‍അവൻ ഹിമംപോലെ വെളുത്തു കുഷ്ഠരോഗിയായി അവനെ വിട്ടു പുറപ്പെട്ടുപോയി.
 
 
{{Navi|
Prev=സത്യവേദപുസ്തകം/2. രാജാക്കന്മാര്‍രാജാക്കന്മാർ/അദ്ധ്യായം 4|
Next=സത്യവേദപുസ്തകം/2. രാജാക്കന്മാര്‍രാജാക്കന്മാർ/അദ്ധ്യായം 6|
}}
2,684

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/14808" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്