"താൾ:Koudilyande Arthasasthram 1935.pdf/59" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

86 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  2 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
(ചെ.)
തലക്കെട്ട് (ഉൾപ്പെടുത്തില്ല):തലക്കെട്ട് (ഉൾപ്പെടുത്തില്ല):
വരി 1: വരി 1:
  +
{{underline|'''പതിനേഴാം അധ്യായം'''}}
താളിന്റെ ഉള്ളടക്കം (ട്രാൻസ്‌ക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്):താളിന്റെ ഉള്ളടക്കം (ട്രാൻസ്‌ക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്):
വരി 1: വരി 1:
 
പതിമൂന്നാം പ്രകരണം.
'''പതിനേഴാം അധ്യായം'''<br>
 
   
 
രാജപുത്രരക്ഷണം.
പതിമൂന്നാം പ്രകരണം<br>
 
   
 
രക്ഷിതനായ രാജാവ് ആസന്നൻമാരിൽ നിന്നും പ<br>രന്മാരിൽനിന്നും രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കും. ഒന്നാമതു ദാരങ്ങ<br>ളിൽനിന്നും പുത്രന്മാരിൽനിന്നുമാണു രാജാവിന്നു രക്ഷ<br> വേണ്ടതു്. ദാരരക്ഷണം നിശാന്തപ്രണിധിയിൽ പറയു<br> ന്നതാണു്. പുത്രസംരക്ഷണം ഇവിടെ പറയാം.
രാജപുത്രരക്ഷണം<br>
 
   
  +
ജനനംമുതൽതന്നെ രാജപുത്രന്മാരെ രക്ഷിക്ക<br>ണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, രാജപുത്രന്മാർ ഞണ്ടുകളെന്ന<br>പോലെ ജനകനെ ഭക്ഷിക്കുന്നവരാണു്. അവരുടെ<br> പേരിൽ പിതാവിന്നു സ്നേഹമുറയ്ക്കുന്നതിന്നുമുമ്പെ ഉപാം<br>ശുദണ്ഡം (ഗൂഢവധം) ചെയ്യുകയാണു് നല്ലെതെന്ന് ഭാ<br>രദ്വാജൻ പറയുന്നു.
രക്ഷിതനായ രാജാവ് ആസന്നൻമാരിൽ നിന്നും പാമരൻമാരിനിന്നും രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കും. ഒന്നാമതു ദാമങ്ങളിനിന്നും പുത്രൻമാരിൽനിന്നുമാണു രാജാവിനു രക്ഷവേണ്ടതു. ദാരരക്ഷണം നിശാന്തപ്രണിധിയിൽ പറയുന്നതാണ്. പുത്രസംരക്ഷണം ഇവിടെ പറയാം.<br>
 
   
 
അതു നൃശംസവും അദൃഷ്ടവധവും ക്ഷത്രബീജത്തിന്റെ<br> വിനാശവുമാണെന്നു വിശാലാക്ഷൻ. അതിനാൽ അവ<br>രെ ഒരു സ്ഥാനത്തു് അവരോധിക്കുകയാണു് ഭേദം.
ജനനംമുതൽതന്നെ രാജപുത്രൻമാരെ രക്ഷിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, രാജപുത്രൻമാർ ഞണ്ടുകളെന്നപോലെ ജനകനെ ഭക്ഷിക്കുന്നവരാണ്. അവരുടെ പേരിൽ പിതാവിനു സ്നേഹമുറക്കുന്നതിനുമുമ്പെ ഉപാംശുദണ്ഡം (ഗ്രഢവധം) ചെയ്യുകയാണ് നല്ലെതെന്ന് ഭാരദ്യാജൻ പറയുന്നു.<br>
 
   
 
അഹിഭയമാണിതെന്നു പരാശരശിഷ്യന്മാർ. എന്തു<br> കൊണ്ടെന്നാൽ, വിക്രമഭയത്താലാണു് പിതാവു തന്നെ<br> രോധിക്കുന്നതെന്നു വിചാരിച്ചു കുമാരൻ അടുക്കൽവച്ചു<br> തന്നെ വിക്രമത്തെ ചെയ്തേക്കും. അതുകൊണ്ടു് അന്തപാ<br>ലദുൎഗ്ഗത്തിൽ പാൎപ്പിക്കുന്നതാണു് നല്ലതു്.
അതു നൃശംസവും അദൃഷ്ടവധവും ക്ഷത്രബീജത്തിന്റെ വിനാശവുമാണെന്നു വിശാലാക്ഷൻ. അതിനാൻ അവരെ ഒരു സ്ഥാനത്തു് അവരോധിക്കുകയാണ് ഭേദം. <br>
 
   
 
∗ഔരഭ്രഭയമാണിതെന്നു പിശുനൻ. എന്തുകൊണ്ടെ<br>ന്നാൽ, അതുതന്നെ പ്രത്യാപത്തി (സമീപപ്രാപ്തി) ക്കു കാ<br>രണമായിക്കരുതിയിട്ടു രാജപുത്രൻ അന്തപാലനെ ബന്ധു
അഹിഭയമാണിതെന്നു പരാശരശിഷ്യന്മാർ. എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ, വിക്രമഭയത്താലാണു് പിതാവു തന്നെരോധിക്കുന്നതെന്നു വിചാരിച്ചു കുമാരൻ അടുക്കൽവച്ചുതന്നെ വിക്രമത്തെ ചെയ്തേക്കാം. അതുകൊണ്ടു് അന്തപാലദുർഗ്ഗത്തിൽ പാർപ്പിക്കുന്നതാണു് നല്ലതു്.
 
 
----
 
ഔരഭ്രഭയമാണിതെന്നു* പിശുനൻ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, അതുതന്നെ പ്രത്യാപത്തി (സമീപപ്രാപ്തി)ക്കു കാരണമായിക്കരുതിയിട്ടു രാജപുത്രൻ അന്തപാലനെ ബന്ധു
 
--------
 
* ഗുരഭ്രമെന്നാൽ മുട്ടനാട് . അതിങ്കൽനിന്നെന്നപോലെയുള്ള
 
ഭയം ഔരഭ്രഭയം, മുട്ടുവാൻ തുടങ്ങുന്ന ഉരഭ്രത്തിന്റെ പിന്നോട്ടു മാ
 
റൽ പ്രതിദ്വന്ദ്വിയുടെ സമീപപ്രാപ്തിക്കുള്ള ലക്ഷണമാണു് .
 
പാദവാചകം (ഉൾപ്പെടുത്തില്ല):പാദവാചകം (ഉൾപ്പെടുത്തില്ല):
വരി 1: വരി 1:
  +
<references/>{{WSDC2014School}}
 
  +
  +
  +
∗ഉരഭ്രമെന്നാൽ മുട്ടനാട് . അതിങ്കൽനിന്നെന്നപോലെയുള്ള<br>
  +
ഭയം ഔരഭ്രഭയം, മുട്ടുവാൻ തുടങ്ങുന്ന ഉരഭ്രത്തിന്റെ പിന്നോട്ടു മാ<br>
  +
റൽ പ്രതിദ്വന്ദ്വിയുടെ സമീപപ്രാപ്തിക്കുള്ള ലക്ഷണമാണു് .
"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/154109" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്