"മീഡിയവിക്കി:Proofreadpage index template" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

2,805 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  2 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
Trying to correct the table - Taking from en
(ചെ.)
(ചെ.) (Trying to correct the table - Taking from en)
<includeonly>{| width="100%"<!--
-->{{#ifexist:{{ns:107}}:{{PAGENAME}}|<!--
|- valign="top"
-->{{Index talk remarks}}<!--
|
-->}}<!--
{|
--><indicator name="purge file">[[File:View-refresh.svg|20px|link={{fullurl:commons:File:{{PAGENAME}}|action=purge}}]]</indicator><!--
|-
--><indicator name="book2scroll">[[File:Library-logo-blue-outline.png|18px|link={{fullurl:toollabs:book2scroll/index.html|lang=en&file={{{n|{{PAGENAMEE}}}}}&startpage={{{p|1}}}}}]]</indicator><!--
|<div style="float:left;">
--><indicator name="transclusion checker">[[File:Crystal_man.png|20px|link={{fullurl:toollabs:checker/|db=enwikisource_p&title={{FULLPAGENAMEE}}}}|alt=Transclusion_Status_Detection_Tool]]</indicator><!--
{{#if:{{{Image|}}}|{{#iferror: {{#expr: 1 + {{{Image}}} }} | {{{Image}}} | [[Image:{{PAGENAMEE}}|page={{{Image}}}|frameless]]}}}}
-->
<table style="display:table; border-spacing:1px 1px; box-sizing:border-box; width:100%;">
<tr>
<td style="padding:0; vertical-align:top;"><!--
--><table style="display:inline-table; border-collapse:collapse; border-spacing:0 0; box-sizing:border-box; width:100%;">
<tr>
<td style="padding:0; vertical-align:top;">
<div style="float:left; margin:0.50em 0.25em 0.50em 0;">
<p style="margin-top:0; margin-bottom:0;">{{#if:{{{Image|}}}|{{#iferror: {{#expr: 1 + {{{Image}}} }} | {{{Image|[[File:Placeholder book.svg|frameless|link=Special:Upload]]}}} | [[File:{{PAGENAMEE}}|page={{{Image}}}|frameless|class=ws-cover]]}} }}</p>
</div>
<table id="prp-indexTable" class="plainlinks" style="border-collapse:separate; border-spacing:2px 2px; box-sizing:border-box; empty-cells:show;"><!--
{|
 
|-valign="top"
Title-->
| '''തലക്കെട്ട് '''
<tr>
| {{{Title}}}
<th scope="row" style="padding-right:0.50em; text-align:right; vertical-align:top;">{{int:wm-license-book-title}}</th>
| {{#if:{{{Volume|}}}|
<td id="ws-title" style="vertical-align:top;">{{{Title}}}{{#if:{{{Volume|}}}|, {{{Volume}}} }}</td>
! scope="row" {{!}} '''ഭാഗം'''
</tr><!--
{{!}} {{{Volume}}}
 
{{!-}}
Author
 
-->{{#if:{{{Author|}}}|
<tr>
<th scope="row" style="padding-right:0.50em; text-align:right; vertical-align:top;">{{int:wm-license-information-author}}</th>
<td id="ws-author" style="vertical-align:top;">{{{Author}}}</td>
</tr>
}}<!--
 
Translator
 
-->{{#if:{{{Translator|}}}|
<tr>
<th scope="row" style="padding-right:0.50em; text-align:right; vertical-align:top;">{{int:wm-license-book-translator}}</th>
<td id="ws-translator" style="vertical-align:top;">{{{Translator}}}</td>
</tr>
}}<!--
 
Editor
 
-->{{#if:{{{Editor|}}}|
<tr>
<th scope="row" style="padding-right:0.50em; text-align:right; vertical-align:top;">{{int:wm-license-book-editor}}</th>
<td id="ws-editor" style="vertical-align:top;">{{{Editor}}}</td>
</tr>
}}<!--
 
Illustrator
 
-->{{#if:{{{Illustrator|}}}|
<tr>
<th scope="row" style="padding-right:0.50em; text-align:right; vertical-align:top;">{{int:wm-license-book-illustrator}}</th>
<td id="ws-illustrator" style="vertical-align:top;">{{{Illustrator}}}</td>
</tr>
}}<!--
 
Year
 
-->{{#if:{{{Year|}}}|
<tr>
<th scope="row" style="padding-right:0.50em; text-align:right; vertical-align:top;">വർഷം</th>
<td id="ws-year" style="vertical-align:top;">{{{Year}}}</td>
</tr>
}}<!--
 
Publisher
 
-->{{#if:{{{Publisher|}}}|
<tr>
<th scope="row" style="padding-right:0.50em; text-align:right; vertical-align:top;">{{int:wm-license-book-publisher}}</th>
<td id="ws-publisher" style="vertical-align:top;">{{{Publisher}}}</td>
</tr>
}}<!--
 
Address / Location
 
-->{{#if:{{{Address|}}}|
<tr>
<th scope="row" style="padding-right:0.50em; text-align:right; vertical-align:top;">സ്ഥലം</th>
<td id="ws-place" style="vertical-align:top;">{{{Address}}}</td>
</tr>
}}<!--
 
Source
 
-->{{#if:{{{Source|}}}|
<tr>
<th scope="row" style="padding-right:0.50em; text-align:right; vertical-align:top;">{{int:wm-license-information-source}}</th>
<td id="ws-source" style="vertical-align:top;">{{#ifexist:media:{{PAGENAMEE}}|[[:File:{{PAGENAMEE}}{{!}}{{{Source}}}]]
|{{{Source}}} }}</td>
</tr>
}}<!--
 
Progress
 
-->{{#if:{{{Progress|}}}|
<tr>
<th scope="row" style="padding-right:0.50em; text-align:right; vertical-align:top;">പുരോഗതി&nbsp;</th>
<td style="vertical-align:top;">{{#switch:{{{Progress|}}}
|T=[[വർഗ്ഗം:സൂചിക - സാധൂകരിച്ചവ]][[:വർഗ്ഗം:സൂചിക - സാധൂകരിച്ചവ{{!}}പൂർത്തിയായി—എല്ലാ താളുകളും സാധൂകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്]]
|V=[[വർഗ്ഗം:സൂചിക - തെറ്റുതിരുത്തിയവ]][[:വർഗ്ഗം:സൂചിക - തെറ്റുതിരുത്തിയവ{{!}}തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന പൂർത്തിയായി—താളുകൾ സാധൂകരിക്കപ്പെടണം]]
|C=[[വർഗ്ഗം:സൂചിക - തെറ്റുതിരുത്തേണ്ടവ]][[:വർഗ്ഗം:സൂചിക - തെറ്റുതിരുത്തേണ്ടവ{{!}}തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടത്തേണ്ടവ]]
|MS=[[വർഗ്ഗം:സൂചിക - താളുകൾ ചേർക്കേണ്ടവ]][[:വർഗ്ഗം:സൂചിക - താളുകൾ ചേർക്കേണ്ടവ{{!}}താളുകളായി ഉള്ളടക്കം ചേർക്കാൻ തയ്യാർ]]
|OCR=[[Category:Index - Text Layer Requested]][[:Category:Index - Text Layer Requested{{!}}Source file needs an OCR text layer]]
|L=[[വർഗ്ഗം:സൂചിക - ശരിയാക്കാനുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ]][[:വർഗ്ഗം:സൂചിക - ശരിയാക്കാനുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ{{!}}<span class="error">തെറ്റുതിരുത്തൽ വായനയ്ക്ക് മുൻപു പ്രമാണം ശരിയാക്കണം</span>]]
|X=[[Category:Index - File to check]][[:Category:Index - File to check{{!}}<span class="error">Create a pagelist for the source file before commencing proofreading (to verify file is correct)</span>]]
|#default=[[വർഗ്ഗം:സൂചിക - പുരോഗതി അടയാളപ്പെടുത്താത്തവ]]}}</td>
</tr>
}}<!--
 
Volumes
 
-->{{#if:{{{Volumes|}}}|
<tr>
<th scope="row" style="padding-right:0.50em; text-align:right; vertical-align:top;">ഭാഗങ്ങൾ</th>
<td style="vertical-align:top;">
{{{Volumes}}}
</td>
</tr>
}}
</table>
|-valign="top" {{HideIfEmpty|{{{Author|}}}}}
</td>
| '''രചയിതാവ്'''
</tr><!--
| {{{Author|''ചേർത്തിട്ടില്ല''}}}
 
|{{#if:{{{Translator|}}}|
Pages field
! scope="row" {{!}} പരിഭാഷകൻ
 
{{!}} {{{Translator}}}
-->
{{!-}}
<tr>
}}
<td style="vertical-align:top;"><div class="mw-collapsible" style="margin-right:0.75em;">
|{{#if:{{{Editor|}}}|
<p><b>താളുകൾ</b>&#160;&#160;&#160;(<span style="font-size:83%;">key&#160;to&#160;[[സഹായം:താളിന്റെ_അവസ്ഥ{{!}}താളുകളുടെ അവസ്ഥ&#160;ചൂണ്ടുപലക]]</span>)&#160;&#160;&#160;</p>
! scope="row" {{!}} സംശോധകൻ
<div class="index-pagelist mw-collapsible-content" style="text-align:justify;">
{{!}} {{{Editor}}}
{{!-{Pages|}}}
</div></div>
}}
</td>
|-valign="top" {{HideIfEmpty|{{{Year|}}}}}
</tr>
| '''വർഷം'''
</table>
| {{{Year}}}
</td><!--
|-valign="top" {{HideIfEmpty|{{{Publisher|}}}}}
 
| '''പ്രസാധകർ&nbsp;&nbsp;'''
Remarks
| {{{Publisher}}}
 
|-valign="top" {{HideIfEmpty|{{{Address|}}}}}
-->{{#if:{{{Remarks|}}}|
| '''സ്ഥലം'''
<td style="padding:0 0.25em 0 0.25em; vertical-align:top; width:30%;">
| {{{Address}}}
{{{Remarks}}}
|-valign="top" {{HideIfEmpty|{{{Source|}}}}}
|<td style="display:none; padding:0; vertical-align:top;">
| '''സ്കാനുകൾ'''
}}</td>
| {{#switch:{{{Source|}}}|djvu=[[:File:{{PAGENAMEE}}|ഡെജാവു താളുകൾ]]|pdf=[[:File:{{PAGENAMEE}}|പി.ഡി.എഫ് താളുകൾ]]|{{{Source}}} }}
</tr>
|-valign="top" {{HideIfEmpty|{{{Progress|}}}}}
</table>
| '''പുരോഗതി&nbsp;'''
{{DEFAULTSORT:{{{Key|{{PAGENAME}}}}}}}</includeonly>
|{{#switch:{{{Progress|}}}
|T=[[വർഗ്ഗം:സൂചിക - സാധൂകരിച്ചവ]][[:വർഗ്ഗം:സൂചിക - സാധൂകരിച്ചവ|പൂർത്തിയായി—എല്ലാ താളുകളും സാധൂകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്]]
|V=[[വർഗ്ഗം:സൂചിക - തെറ്റുതിരുത്തിയവ]][[:വർഗ്ഗം:സൂചിക - തെറ്റുതിരുത്തിയവ|തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന പൂർത്തിയായി—താളുകൾ സാധൂകരിക്കപ്പെടണം]]
|C=[[വർഗ്ഗം:സൂചിക - തെറ്റുതിരുത്തേണ്ടവ]][[:വർഗ്ഗം:സൂചിക - തെറ്റുതിരുത്തേണ്ടവ|തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടത്തേണ്ടവ]]
|MS=[[വർഗ്ഗം:സൂചിക - താളുകൾ ചേർക്കേണ്ടവ]][[:വർഗ്ഗം:സൂചിക - താളുകൾ ചേർക്കേണ്ടവ|താളുകളായി ഉള്ളടക്കം ചേർക്കാൻ തയ്യാർ]]
|OCR=[[വർഗ്ഗം:Index - Text Layer Requested]][[:വർഗ്ഗം:Index - Text Layer Requested|Needs an OCR text layer]]
|L=[[വർഗ്ഗം:സൂചിക - ശരിയാക്കാനുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ]]<font style="color: #FF0000; ">[[:വർഗ്ഗം:സൂചിക - ശരിയാക്കാനുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ|തെറ്റുതിരുത്തൽ വായനയ്ക്ക് മുൻപു പ്രമാണം ശരിയാക്കണം]]</font>
|default [[വർഗ്ഗം:സൂചിക - പുരോഗതി അടയാളപ്പെടുത്താത്തവ]]}}
{{#if:{{{Volumes|}}}|
{{!}}-valign="top"
{{!}} '''ഭാഗങ്ങൾ'''
{{!}} colspan=3 {{!}} {{{Volumes}}}
}}
|}
|-valign="top"
| '''താളുകൾ'''<span style="display:inline-block; width:2em;">&nbsp;</span>(<span style="font-size: 83%;">[[സഹായം:താളിന്റെ_അവസ്ഥ|താളുകളുടെ അവസ്ഥയുടെ ചൂണ്ടുപലക]]</span>)
<div style="text-align:justify;">
{{{Pages}}}
</div>
|}
| {{#if:{{{Remarks|}}}|width="30%" {{!}}|}}
[[File:Crystal_man.png|right|20px|link=http://toolserver.org/~mzmcbride/checker/?db=enwikisource_p&title={{urlencode:{{FULLPAGENAMEE}}|QUERY}}|alt=Transclusion_Status_Detection_Tool]][[File:Library-logo-blue-outline.png|right|20px|link=http://toolserver.org/~magnus/book2scroll/index.html?lang=en&file={{{n|{{urlencode:{{PAGENAMEE}}}}}}}&startpage={{{p|1}}}]]
<div id="remarks">
{{{Remarks|}}}
</div>
|}
{{DEFAULTSORT:{{#if:{{{Key|}}}|{{{Key}}}|{{PAGENAME}}}}}}</includeonly>
14,141

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/154150" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്