"സത്യവേദപുസ്തകം/സംഖ്യാപുസ്തകം/അദ്ധ്യായം 1" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ ...
(ഫലകം നീക്കുന്നു, Replaced: {{SVPM Old Testament}} →)
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ ...)
}}
 
{{verse|1}} അവര്‍അവർ മിസ്രയീംദേശത്തുനിന്നു പുറപ്പെട്ടതിന്റെ രണ്ടാം സംവത്സരം രണ്ടാം മാസം ഒന്നാം തിയ്യതി യഹോവ സീനായിമരുഭൂമിയില്‍സീനായിമരുഭൂമിയിൽ സമാഗമനക്കുടാരത്തില്‍വെച്ചുസമാഗമനക്കുടാരത്തിൽവെച്ചു മോശെയോടു അരുളിച്ചെയ്തതു എന്തെന്നാല്‍എന്തെന്നാൽ:
 
{{verse|2}} നിങ്ങള്‍നിങ്ങൾ യിസ്രായേല്‍മക്കളില്‍യിസ്രായേൽമക്കളിൽ ഗോത്രംഗോത്രമായും കുടുംബംകുടുംബമായും സകലപുരുഷന്മാരെയും ആളാംപ്രതി പേര്‍വഴിപേർവഴി ചാര്‍ത്തിചാർത്തി സംഘത്തിന്റെ ആകത്തുക എടുക്കേണം.
 
{{verse|3}} നീയും അഹരോനും യിസ്രായേലില്‍യിസ്രായേലിൽ ഇരുപതു വയസ്സുമുതല്‍വയസ്സുമുതൽ മേലോട്ടു, യുദ്ധത്തിന്നു പുറപ്പെടുവാന്‍പുറപ്പെടുവാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള എല്ലാവരെയും ഗണംഗണമായി എണ്ണേണം.
 
{{verse|4}} ഔരോ ഗോത്രത്തില്‍നിന്നുഗോത്രത്തിൽനിന്നു തന്റെ കുടുംബത്തില്‍കുടുംബത്തിൽ തലവനായ ഒരുത്തന്‍ഒരുത്തൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കേണം.
 
{{verse|5}} നിങ്ങളോടുകൂടെ നില്‍ക്കേണ്ടുന്നനിൽക്കേണ്ടുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ പേരാവിതു: രൂബേന്‍രൂബേൻ ഗോത്രത്തില്‍ഗോത്രത്തിൽ ശെദേയൂരിന്റെ മകന്‍മകൻ എലീസൂര്‍എലീസൂർ;
 
{{verse|6}} ശിമെയോന്‍ശിമെയോൻ ഗോത്രത്തില്‍ഗോത്രത്തിൽ സൂരീശദ്ദായിയുടെ മകന്‍മകൻ ശെലൂമീയേല്‍ശെലൂമീയേൽ;
 
{{verse|7}} യെഹൂദാഗോത്രത്തില്‍യെഹൂദാഗോത്രത്തിൽ അമ്മീനാദാബിന്റെ മകന്‍മകൻ നഹശോന്‍നഹശോൻ ;
 
{{verse|8}} യിസ്സാഖാര്‍യിസ്സാഖാർ ഗോത്രത്തില്‍ഗോത്രത്തിൽ സൂവാരിന്റെ മകന്‍മകൻ നെഥനയേല്‍നെഥനയേൽ;
 
{{verse|9}} സെബൂലൂന്‍സെബൂലൂൻ ഗോത്രത്തില്‍ഗോത്രത്തിൽ ഹോലോന്റെ മകന്‍മകൻ എലീയാബ്;
 
{{verse|10}} യോസേഫിന്റെ മക്കളില്‍മക്കളിൽ എഫ്രയീംഗോത്രത്തില്‍എഫ്രയീംഗോത്രത്തിൽ അമ്മീഹൂദിന്റെ മകന്‍മകൻ എലീശാമാ; മനശ്ശെഗോത്രത്തില്‍മനശ്ശെഗോത്രത്തിൽ പെദാസൂരിന്റെ മകന്‍മകൻ ഗമലീയേല്‍ഗമലീയേൽ;
 
{{verse|11}} ബെന്യാമീന്‍ബെന്യാമീൻ ഗോത്രത്തില്‍ഗോത്രത്തിൽ ഗിദെയോനിയുടെ മകന്‍മകൻ അബീദാന്‍അബീദാൻ ;
 
{{verse|12}} ദാന്‍ദാൻ ഗോത്രത്തില്‍ഗോത്രത്തിൽ അമ്മീശദ്ദായിയുടെ മകന്‍മകൻ അഹീയേസെര്‍അഹീയേസെർ;
 
{{verse|13}} ആശേര്‍ഗോത്രത്തില്‍ആശേർഗോത്രത്തിൽ ഒക്രാന്റെ മകന്‍മകൻ പഗീയേല്‍പഗീയേൽ;
 
{{verse|14}} ഗാദ് ഗോത്രത്തില്‍ഗോത്രത്തിൽ ദെയൂവേലിന്റെ മകന്‍മകൻ എലീയാസാഫ്;
 
{{verse|15}} നഫ്താലിഗോത്രത്തില്‍നഫ്താലിഗോത്രത്തിൽ ഏനാന്റെ മകന്‍മകൻ അഹീര.
 
{{verse|16}} ഇവര്‍ഇവർ സംഘത്തില്‍നിന്നുസംഘത്തിൽനിന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടവരും തങ്ങളുടെ പിതൃഗോത്രങ്ങളില്‍പിതൃഗോത്രങ്ങളിൽ പ്രഭുക്കന്മാരും യിസ്രായേലില്‍യിസ്രായേലിൽ സഹസ്രാധിപന്മാരും ആയിരുന്നു.
 
{{verse|17}} കുറിക്കപ്പെട്ട ഈ പുരുഷന്മാരെ മോശെയും അഹരോനും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി.
 
{{verse|18}} രണ്ടാം മാസം ഒന്നാം തിയ്യതി അവര്‍അവർ സര്‍വ്വസഭയെയുംസർവ്വസഭയെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി; അവര്‍അവർ ഗോത്രം ഗോത്രമായും കുടുംബംകുടുംബമായും ആളാംപ്രതി ഇരുപതു വയസ്സുമുതല്‍വയസ്സുമുതൽ മോലോട്ടു പേരു പേരായി താന്താങ്ങളുടെ വംശവിവരം അറിയിച്ചു.
 
{{verse|19}} യഹോവ മോശെയോടു കല്പിച്ചതു പോലെ അവന്‍അവൻ സീനായിമരുഭൂമിയില്‍വെച്ചുസീനായിമരുഭൂമിയിൽവെച്ചു അവരുടെ എണ്ണമെടുത്തു.
 
{{verse|20}} യിസ്രായേലിന്റെ മൂത്തമകനായ രൂബേന്റെ മക്കളുടെ സന്തതികള്‍സന്തതികൾ കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും ആളാംപ്രതി ഇരുപതു വയസ്സുമുതല്‍വയസ്സുമുതൽ മേലോട്ടു, യുദ്ധത്തിന്നു പ്രാപ്തിയുള്ള സകലപുരുഷന്മാരും
 
{{verse|21}} പേരുപേരായി രൂബേന്‍രൂബേൻ ഗോത്രത്തില്‍ഗോത്രത്തിൽ എണ്ണപ്പെട്ടവര്‍എണ്ണപ്പെട്ടവർ നാല്പത്താറായിരത്തഞ്ഞൂറു പേര്‍പേർ.
 
{{verse|22}} ശിമെയോന്റെ മക്കളുടെ സന്തതികളില്‍സന്തതികളിൽ കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും ആളാംപ്രതി ഇരുപതു വയസ്സുമുതല്‍വയസ്സുമുതൽ മേലോട്ടു യുദ്ധത്തിന്നു പ്രാപ്തിയുള്ള സകലപുരുഷന്മാരും
 
{{verse|23}} പേരുപേരായി ശിമെയോന്‍ശിമെയോൻ ഗോത്രത്തില്‍ഗോത്രത്തിൽ എണ്ണപ്പെട്ടവര്‍എണ്ണപ്പെട്ടവർ അമ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറു പേര്‍പേർ.
 
{{verse|24}} ഗാദിന്റെ മക്കളുടെ സന്തതികളില്‍സന്തതികളിൽ കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും ഇരുപതു വയസ്സുമുതല്‍വയസ്സുമുതൽ മേലോട്ടു യുദ്ധത്തിന്നു പ്രാപ്തിയുള്ള സകലപുരുഷന്മാരും പേരുപേരായി
 
{{verse|25}} ഗാദ് ഗോത്രത്തില്‍ഗോത്രത്തിൽ എണ്ണപ്പെട്ടവര്‍എണ്ണപ്പെട്ടവർ നാല്പത്തയ്യായിരത്തറുനൂറ്റമ്പതു പേര്‍പേർ.
 
{{verse|26}} യെഹൂദയുടെ മക്കളുടെ സന്തതികളില്‍സന്തതികളിൽ കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും ഇരുപതു വയസ്സുമുതല്‍വയസ്സുമുതൽ മേലോട്ടു യുദ്ധത്തിന്നു പ്രാപ്തിയുള്ള സകലപുരുഷന്മാരും പേരുപേരായി
 
{{verse|27}} യെഹൂദാഗോത്രത്തില്‍യെഹൂദാഗോത്രത്തിൽ എണ്ണപ്പെട്ടവര്‍എണ്ണപ്പെട്ടവർ എഴുപത്തുനാലായിരത്തറുനൂറു പേര്‍പേർ.
 
{{verse|28}} യിസ്സാഖാരിന്റെ മക്കളുടെ സന്തതികളില്‍സന്തതികളിൽ കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും ഇരുപതു വയസ്സുമുതല്‍വയസ്സുമുതൽ മേലോട്ടു യുദ്ധത്തിന്നു പ്രാപ്തിയുള്ള സകലപുരുഷന്മാരും പേരുപേരായി
 
{{verse|29}} യിസ്സാഖാര്‍ഗോത്രത്തില്‍യിസ്സാഖാർഗോത്രത്തിൽ എണ്ണപ്പെട്ടവര്‍എണ്ണപ്പെട്ടവർ അമ്പത്തുനാലായിരത്തി നാനൂറു പേര്‍പേർ.
 
{{verse|30}} സെബൂലൂന്റെ മക്കളുടെ സന്തതികളില്‍സന്തതികളിൽ കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും ഇരുപതു വയസ്സുമുതല്‍വയസ്സുമുതൽ മേലോട്ടു യുദ്ധത്തിന്നു പ്രാപ്തിയുള്ള സകലപുരുഷന്മാരും
 
{{verse|31}} പേരു പേരായി സെബൂലൂന്‍സെബൂലൂൻ ഗോത്രത്തില്‍ഗോത്രത്തിൽ എണ്ണപ്പെട്ടവര്‍എണ്ണപ്പെട്ടവർ അമ്പത്തേഴായിരത്തി നാനൂറു പേര്‍പേർ.
 
{{verse|32}} യോസേഫിന്റെ മക്കളില്‍മക്കളിൽ എഫ്രയീമിന്റെ മക്കളുടെ സന്തതികളില്‍സന്തതികളിൽ കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും ഇരുപതു വയസ്സുമുതല്‍വയസ്സുമുതൽ മേലോട്ടു യുദ്ധത്തിന്നു പ്രാപ്തിയുള്ള സകലപുരുഷന്മാരും
 
{{verse|33}} പേരുപേരായി എഫ്രയീംഗോത്രത്തില്‍എഫ്രയീംഗോത്രത്തിൽ എണ്ണപ്പെട്ടവര്‍എണ്ണപ്പെട്ടവർ നാല്പതിനായിരത്തഞ്ഞൂറു പേര്‍പേർ.
 
{{verse|34}} മനശ്ശെയുടെ മക്കളുടെ സന്തതികളില്‍സന്തതികളിൽ കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും ഇരുപതു വയസ്സുമുതല്‍വയസ്സുമുതൽ മേലോട്ടു യുദ്ധത്തിന്നു പ്രാപ്തിയുള്ള സകലപുരുഷന്മാരും പേരുപേരായി
 
{{verse|35}} മനശ്ശെഗോത്രത്തില്‍മനശ്ശെഗോത്രത്തിൽ എണ്ണപ്പെട്ടവര്‍എണ്ണപ്പെട്ടവർ മുപ്പത്തീരായിരത്തിരുനൂറു പേര്‍പേർ.
 
{{verse|36}} ബെന്യാമീന്റെ മക്കളുടെ സന്തതികളില്‍സന്തതികളിൽ കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും ഇരുപതു വയസ്സുമുതല്‍വയസ്സുമുതൽ മേലോട്ടു യുദ്ധത്തിന്നു പ്രാപ്തിയുള്ള സകലപുരുഷന്മാരും പേരുപേരായി
 
{{verse|37}} ബെന്യാമീന്‍ബെന്യാമീൻ ഗോത്രത്തില്‍ഗോത്രത്തിൽ എണ്ണപ്പെട്ടവര്‍എണ്ണപ്പെട്ടവർ മുപ്പത്തയ്യായിരത്തി നാനൂറു പേര്‍പേർ.
 
{{verse|38}} ദാന്റെ മക്കളുടെ സന്തതികളില്‍സന്തതികളിൽ കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും ഇരുപതു വയസ്സുമുതല്‍വയസ്സുമുതൽ മേലോട്ടു യുദ്ധത്തിന്നു പ്രാപ്തിയുള്ള സകലപുരുഷന്മാരും പേരുപേരായി
 
{{verse|39}} ദാന്‍ദാൻ ഗോത്രത്തില്‍ഗോത്രത്തിൽ എണ്ണപ്പെട്ടവര്‍എണ്ണപ്പെട്ടവർ അറുപത്തീരായിരത്തെഴുനൂറു പേര്‍പേർ.
 
{{verse|40}} ആശേരിന്റെ മക്കളുടെ സന്തതികളില്‍സന്തതികളിൽ കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും ഇരുപതു വയസ്സുമുതല്‍വയസ്സുമുതൽ മേലോട്ടു യുദ്ധത്തിന്നു പ്രാപ്തിയുള്ള സകലപുരുഷന്മാരും പേരുപേരായി
 
{{verse|41}} ആശേര്‍ഗോത്രത്തില്‍ആശേർഗോത്രത്തിൽ എണ്ണപ്പെട്ടവര്‍എണ്ണപ്പെട്ടവർ നാല്പത്തോരായിരത്തഞ്ഞൂറു പേര്‍പേർ.
 
{{verse|42}} നഫ്താലിയുടെ മക്കളുടെ സന്തതികളില്‍സന്തതികളിൽ കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും ഇരുപതു വയസ്സുമുതല്‍വയസ്സുമുതൽ മേലോട്ടു യുദ്ധത്തിന്നു പ്രാപ്തിയുള്ള സകലപുരുഷന്മാരും പേരുപേരായി
 
{{verse|43}} നഫ്താലിഗോത്രത്തില്‍നഫ്താലിഗോത്രത്തിൽ എണ്ണപ്പെട്ടവര്‍എണ്ണപ്പെട്ടവർ അമ്പത്തുമൂവായിരത്തി നാനൂറു പേര്‍പേർ.
 
{{verse|44}} മോശെയും അഹരോനും ഗോത്രത്തിന്നു ഒരുവന്‍ഒരുവൻ വീതം യിസ്രായേല്‍പ്രഭുക്കന്മാരായയിസ്രായേൽപ്രഭുക്കന്മാരായ പന്ത്രണ്ടു പുരുഷന്മാരും കൂടി എണ്ണമെടുത്തവര്‍എണ്ണമെടുത്തവർ ഇവര്‍ഇവർ തന്നേ.
 
{{verse|45}} യിസ്രായേല്‍മക്കളില്‍യിസ്രായേൽമക്കളിൽ ഗോത്രംഗോത്രമായി ഇരുപതു വയസ്സുമുതല്‍വയസ്സുമുതൽ മേലോട്ടു യുദ്ധത്തിന്നു പ്രാപ്തിയുള്ള സകലപുരുഷന്മാരുമായി
 
{{verse|46}} എണ്ണപ്പെട്ടവര്‍എണ്ണപ്പെട്ടവർ ആകെ ആറു ലക്ഷത്തി മൂവായിരത്തഞ്ഞൂറ്റമ്പതു പേര്‍പേർ ആയിരുന്നു.
 
{{verse|47}} ഇവരുടെ കൂട്ടത്തില്‍കൂട്ടത്തിൽ ലേവ്യരെ പിതൃഗോത്രമായി എണ്ണിയില്ല.
 
{{verse|48}} ലേവിഗോത്രത്തെ മാത്രം എണ്ണരുതു;
 
{{verse|49}} യിസ്രായേല്‍മക്കളുടെയിസ്രായേൽമക്കളുടെ ഇടയില്‍ഇടയിൽ അവരുടെ സംഖ്യ എടുക്കയും അരുതു എന്നു യഹോവ മോശെയോടു കല്പിച്ചിരുന്നു.
 
{{verse|50}} ലേവ്യരെ സാക്ഷ്യനിവാസത്തിന്നും അതിന്റെ ഉപകരണങ്ങള്‍ക്കുംഉപകരണങ്ങൾക്കും വസ്തുക്കള്‍ക്കുംവസ്തുക്കൾക്കും ഒക്കെ വിചാരകന്മാരായി നിയമിക്കേണം; അവര്‍അവർ തിരുനിവാസവും അതിന്റെ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെയും വഹിക്കേണം; അവര്‍അവർ അതിന്നു ശുശ്രൂഷ ചെയ്കയും തിരുനിവാസത്തിന്റെ ചുറ്റും പാളയമടിച്ചു പാര്‍ക്കയുംപാർക്കയും വേണം.
 
{{verse|51}} തിരുനിവാസം പുറപ്പെടുമ്പോള്‍പുറപ്പെടുമ്പോൾ ലേവ്യര്‍ലേവ്യർ അതു അഴിച്ചെടുക്കേണം; തിരുനിവാസം അടിക്കുമ്പോള്‍അടിക്കുമ്പോൾ ലേവ്യര്‍ലേവ്യർ അതു നിവിര്‍ത്തേണംനിവിർത്തേണം; ഒരന്യന്‍ഒരന്യൻ അടുത്തുവന്നാല്‍അടുത്തുവന്നാൽ മരണ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണം.
 
{{verse|52}} യിസ്രായേല്‍മക്കള്‍യിസ്രായേൽമക്കൾ ഗണംഗണമായി ഔരോരുത്തന്‍ഔരോരുത്തൻ താന്താന്റെ പാളയത്തിലും ഔരോരുത്തന്‍ഔരോരുത്തൻ താന്താന്റെ കൊടിക്കരികെയും ഇങ്ങനെ കൂടാരം അടിക്കേണം.
 
{{verse|53}} എന്നാല്‍എന്നാൽ യിസ്രായേല്‍മക്കളുടെയിസ്രായേൽമക്കളുടെ സംഘത്തിന്മേല്‍സംഘത്തിന്മേൽ ക്രോധം ഉണ്ടാകാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു ലേവ്യര്‍ലേവ്യർ സാക്ഷ്യനിവാസത്തിന്നു ചുറ്റം പാളയമിറങ്ങേണം; ലേവ്യര്‍ലേവ്യർ സാക്ഷ്യ നിവാസത്തിന്റെ കാര്യം നോക്കേണം
 
{{verse|54}} എന്നു യഹോവ മോശെയോടു കല്പിച്ചതുപോലെ എല്ലാം യിസ്രായേല്‍മക്കള്‍യിസ്രായേൽമക്കൾ ചെയ്തു; അതു പോലെ തന്നെ അവര്‍അവർ ചെയ്തു.
 
{{Navi|
2,684

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/15584" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്