"സത്യവേദപുസ്തകം/സംഖ്യാപുസ്തകം/അദ്ധ്യായം 17" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ ...
(New page: {{SVPM Numbers}} {{Navi| Prev=സത്യവേദപുസ്തകം/സംഖ്യാപുസ്തകം/അദ്ധ്യായം 16| Next=സത്യവേദപുസ്ത...)
 
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ ...)
 
{{verse|1}} യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടു അരുളിച്ചെയ്തതു:
 
{{verse|2}} യിസ്രായേല്‍മക്കളോടുയിസ്രായേൽമക്കളോടു സംസാരിച്ചു അവരുടെ പക്കല്‍നിന്നുപക്കൽനിന്നു ഗോത്രം ഗോത്രമായി സകലഗോത്രപ്രഭുക്കന്മാരോടും ഔരോ വടിവീതം പന്ത്രണ്ടു വടി വാങ്ങി ഔരോരുത്തന്റെ വടിമേല്‍വടിമേൽ അവന്റെ പേര്‍പേർ എഴുതുക.
 
{{verse|3}} ലേവിയുടെ വടിമേലോ അഹരോന്റെ പേര്‍പേർ എഴുതേണം; ഔരോ ഗോത്രത്തലവന്നു ഔരോ വടി ഉണ്ടായിരിക്കേണം.
 
{{verse|4}} സമാഗമനക്കുടാരത്തില്‍സമാഗമനക്കുടാരത്തിൽ ഞാന്‍ഞാൻ നിങ്ങള്‍ക്കുനിങ്ങൾക്കു വെളിപ്പെടുന്ന ഇടമായ സാക്ഷ്യത്തിന്റെ മുമ്പാകെ അവയെ വെക്കേണം.
 
{{verse|5}} ഞാന്‍ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവന്റെ വടി തളിര്‍ക്കുംതളിർക്കും; ഇങ്ങനെ യിസ്രായേല്‍മക്കള്‍യിസ്രായേൽമക്കൾ നിങ്ങള്‍ക്കുനിങ്ങൾക്കു വിരോധമായി പിറുപിറുക്കുന്നതു ഞാന്‍ഞാൻ നിര്‍ത്തലാക്കുംനിർത്തലാക്കും.
 
{{verse|6}} മോശെ യിസ്രായേല്‍മക്കളോടുയിസ്രായേൽമക്കളോടു സംസാരിക്കയും അവരുടെ സകലപ്രഭുക്കന്മാരും ഗോത്രം ഗോത്രമായി ഔരോ പ്രഭു ഔരോ വടിവീതം പന്ത്രണ്ടു വടി അവന്റെ പക്കല്‍പക്കൽ കൊടുക്കയും ചെയ്തു: വടികളുടെ കൂട്ടത്തില്‍കൂട്ടത്തിൽ അഹരോന്റെ വടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു.
 
{{verse|7}} മോശെ വടികളെ സാക്ഷ്യകൂടാരത്തില്‍സാക്ഷ്യകൂടാരത്തിൽ യഹോവയുടെ സന്നിധിയില്‍സന്നിധിയിൽ വെച്ചു.
 
{{verse|8}} പിറ്റെന്നാള്‍പിറ്റെന്നാൾ മോശെ സാക്ഷ്യകൂടാരത്തില്‍സാക്ഷ്യകൂടാരത്തിൽ കടന്നപ്പോള്‍കടന്നപ്പോൾ ലേവിഗൃഹത്തിന്നുള്ള അഹരോന്റെ വടി തളിര്‍ത്തിരിക്കുന്നതുതളിർത്തിരിക്കുന്നതു കണ്ടു; അതു തളിര്‍ത്തുതളിർത്തു പൂത്തു ബദാം ഫലം കായിച്ചിരുന്നു.
 
{{verse|9}} മോശെ വടികളെല്ലാം യഹോവയുടെ സന്നിധിയില്‍നിന്നുസന്നിധിയിൽനിന്നു എടുത്തു യിസ്രായേല്‍മക്കളുടെയിസ്രായേൽമക്കളുടെ അടുക്കല്‍അടുക്കൽ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നു; അവര്‍അവർ ഔരോരുത്തന്‍ഔരോരുത്തൻ താന്താന്റെ വടി നോക്കിയെടുത്തു.
 
{{verse|10}} യഹോവ മോശെയോടു: അഹരോന്റെ വടി മത്സരികള്‍ക്കുമത്സരികൾക്കു ഒരു അടയാളമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിന്നു സാക്ഷ്യത്തിന്റെ മുമ്പില്‍മുമ്പിൽ തിരികെ കൊണ്ടുവരിക; അവര്‍അവർ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു എനിക്കു വിരോധമായുള്ള അവരുടെ പിറുപിറുപ്പു നീ ഇങ്ങനെ നിര്‍ത്തലാക്കുംനിർത്തലാക്കും എന്നു കല്പിച്ചു.
 
{{verse|11}} മോശെ അങ്ങനെ തന്നേ ചെയ്തു: യഹോവ തന്നോടു കല്പിച്ചതുപോലെ അവന്‍അവൻ ചെയ്തു.
 
{{verse|12}} അപ്പോള്‍അപ്പോൾ യിസ്രായേല്‍മക്കള്‍യിസ്രായേൽമക്കൾ മോശെയോടു: ഇതാ, ഞങ്ങള്‍ഞങ്ങൾ ചത്തൊടുങ്ങുന്നു; ഞങ്ങള്‍ഞങ്ങൾ നശിയക്കുന്നു; ഞങ്ങള്‍ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നശിക്കുന്നു.
 
{{verse|13}} യഹോവയുടെ തിരുനിവാസത്തോടു അടുക്കുന്നവനെല്ലാം ചാകുന്നു; ഞങ്ങള്‍ഞങ്ങൾ ഒക്കെയും ചത്തൊടുങ്ങേണമോ എന്നു പറഞ്ഞു.
 
 
2,684

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/15592" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്