"മണിമാല/സാവിത്രിയുടെ പ്രാർത്ഥന" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ ...
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ ...)
{{കുമാരനാശാൻ}}
{{കുമാരനാശാന്‍}}
'''[[മണിമാല (കുമാരനാശാന്‍കുമാരനാശാൻ)|മണിമാല]] എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തില്‍കവിതാസമാഹാരത്തിൽ നിന്ന്'''
 
<poem>
വരദേ വരനെണ്ണവറ്റിടും
തിരിപോല്‍തിരിപോൽ നിന്നു തിളങ്ങിടുന്നുതേ
തിരികില്ലതു ഭാഗ്യവാനവ-
ന്നെരിയുന്നെന്മനമീശവല്ലഭേ
 
തരുണത്വമതിൽക്കിടന്നുമെൻ
തരുണത്വമതില്‍ക്കിടന്നുമെന്‍
പുരുസൌഹാർദ്ദരസം നുകർന്നുമേ
പുരുസൌഹാര്‍ദ്ദരസം നുകര്‍ന്നുമേ
മരുവുന്ന മനോജ്ഞനോര്‍ക്കുമോമനോജ്ഞനോർക്കുമോ
മരണോദന്തമിതുണ്ണിപോലവൻ
മരണോദന്തമിതുണ്ണിപോലവന്‍
 
രഭസത്തൊടു ശുദ്ധസൌഹൃദ-
പ്രഭവം കൂട്ടിയിണക്കിയേകമായ്
ശുഭദായിനി ഞങ്ങള്‍ഞങ്ങൾ ദീപവും
പ്രഭയുമ്പോലിനി വേര്‍പെടാശിവേവേർപെടാശിവേ
 
വിരഹശ്രുതിയും സഹിക്കുമോ
 
അകലും ക്ഷണമെറ്റമെറ്റമെ
ന്നകതാരില്‍ന്നകതാരിൽ ഭയമേകും എന്‍എൻ പ്രിയന്‍പ്രിയൻ
സുകുമാരനുമേ മറഞ്ഞു പോം
മുകുളം പോലിനി മൂന്നുനാള്‍ക്കകംമൂന്നുനാൾക്കകം
 
മനതാരിലെഴും പ്രിയത്തിനാല്‍പ്രിയത്തിനാൽ
നിനയാ മല്പതിതന്‍മല്പതിതൻ വിപത്തു ഞാന്‍ഞാൻ
ദിനമെങ്കിലുമ്മെത്തി സത്യമാം
മുനിവാക്കെന്നു മഹാഭയം ശിവേ
മൃദുഗംഭീരമനോജ്ഞരൂപവും
വിദയം കവരാമവന്റെയാ
സുദൃഢസ്നേഹമഹോ തൊടാ യമന്‍യമൻ
 
ബഹുനർമ്മമുരച്ചു ബുദ്ധിമാൻ
ബഹുനര്‍മ്മമുരച്ചു ബുദ്ധിമാന്‍
മുഹുരിപ്പോള്‍മുഹുരിപ്പോൾ വരുമെന്റെ വല്ലഭന്‍വല്ലഭൻ
അഹഹ! വ്രതഹേതു കേള്‍ക്കുവാന്‍കേൾക്കുവാൻ
സഹസാ ദുര്‍ഭഗയെന്തുദുർഭഗയെന്തു ചൊല്വു ഞാന്‍ഞാൻ
 
വരനോടിവളോതുകില്ല ഭീ-
കരമാ വസ്തുത ജീവിതാവധി
പരമെൻ പ്രിയനന്തമേലുകിൽ
പരമെന്‍ പ്രിയനന്തമേലുകില്‍
പിരിയാ പോമവനൊത്തു തന്നെ ഞാന്‍ഞാൻ
 
സ്ഥിതിയിങ്ങതി ദുഃഖമെങ്കിലും
ക്ഷിതിവാസപ്രിയരാം ശരീരികള്‍ശരീരികൾ
പതിയെത്തി വിപത്തിലേകമാം
ഗതി നീതാന്‍നീതാൻ ഗരളാശനപ്രിയേ
 
പരമേശ്വരി സൃഷ്ടി രക്ഷ സം-
ഹരണം സര്‍വമിതോര്‍ക്കില്‍സർവമിതോർക്കിൽ നിന്റെയാം
വരമേകണമംബ മംഗളം
വരുവാനാശ്രിതവത്സവത്സലേ
 
പ്രിയനേതുമനർത്ഥമെന്നി നി-
പ്രിയനേതുമനര്‍ത്ഥമെന്നി നി-
ർഭയനാവാനയി സർവശക്ത നീ
ര്‍ഭയനാവാനയി സര്‍വശക്ത നീ
ദയ ചെയ്യുക ആന്തരാത്മിക-
പ്രിയയാം ദേവി ദയാപരാജിതേ
</poem>
 
[[മണിമാല (കുമാരനാശാന്‍കുമാരനാശാൻ)|മണിമാല എന്ന സമാഹാരത്തിലെ മറ്റു കവിതകള്‍കവിതകൾ]]
[[Category:കവിത]]
2,684

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/15861" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്