"സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടം/അതിമാനുഷൻ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ ...
('<poem> അതിമാനുഷന്‍ പതിനോരായിരത്തി മുന്നൂറില്‍...' താള്‍ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
 
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ ...)
<poem>
അതിമാനുഷൻ
അതിമാനുഷന്‍
 
പതിനോരായിരത്തി
മുന്നൂറിൽപ്പരമായീ
മുന്നൂറില്‍പ്പരമായീ
പകലും രാവും നൃത്തം-
ചെയ്വതു വന്നെന്‍മുന്നില്‍വന്നെൻമുന്നിൽ.
അത്രയുമാദിത്യന്മാ-
രെന്നഥിതികളായി-
ട്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെൻവീട്ടി,-
ട്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്‍വീട്ടി,-
ലെന്നാല്‍ലെന്നാൽ ഞാനിന്നും ബാലന്‍ബാലൻ
കഷ്ടിച്ചു നാനൂറോളം
പൂര്‍ണ്ണചന്ദ്രന്മാര്‍പൂർണ്ണചന്ദ്രന്മാർ, പുഷ്പ-
വൃഷ്ടിചെയ്തെന്നെ നോക്കി-
ച്ചിരിച്ചിട്ടുണ്ടിന്നോളം
എങ്കിലു, മെന്റേതല്ലാ-
ത്താദിത്യനൊന്നെത്തീടു
മെന്‍ചിതാഭസ്മംമെൻചിതാഭസ്മം കാണാ,-
നെന്നസ്ഥി പെറുക്കുവാന്‍പെറുക്കുവാൻ!
കരമൊന്നെങ്ങാനൽപം
കരമൊന്നെങ്ങാനല്‍പം
സ്പർശിച്ചാൽ, സൂര്യൻപോലും
സ്പര്‍ശിച്ചാല്‍, സൂര്യന്‍പോലും
കരിയും വിദ്യുച്ഛക്തി-
യെന്നിലില്ലെന്നാര്‍യെന്നിലില്ലെന്നാർ കണ്ടൂ!
അതിനാ, ലൊരുദിനം
ഞാനവസാനിക്കുമ്പോ-
ളതിനോടൊപ്പംതന്നെ
ലോകവും നശിച്ചേയ്ക്കും.
പട്ടടത്തീയെന്നേർക്കു
പട്ടടത്തീയെന്നേര്‍ക്കു
നാക്കുനീട്ടുമ്പോള്‍നാക്കുനീട്ടുമ്പോൾ, ഞെട്ടി-
ക്കെട്ടുപോം നിക്ഷത്രങ്ങള്‍നിക്ഷത്രങ്ങൾ!-
സർവ്വവുമിരുട്ടാകും!-
സര്‍വ്വവുമിരുട്ടാകും!-
"ഇന്നോളം പരകോടി മര്‍ത്ത്യര്‍തന്‍മർത്ത്യർതൻ ഹൃസ്പന്ദങ്ങള്‍ഹൃസ്പന്ദങ്ങൾ
നിന്നിട്ടും, ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിന്‍ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിൻ ഭ്രമണം നിന്നിട്ടുണ്ടോ?"
ശരിയാ, ണൊരിയ്ക്കലും
നിന്നിട്ടി, ല്ലെന്നാ, ലെന്റെ
മരണം- നോക്കിക്കോളൂ!-
മരവിപ്പിക്കും വിശ്വം!!
അതിനാലെന്നെക്കാൺൾകെ
അതിനാലെന്നെക്കാണ്‍ള്‍കെ
യൊളിപ്പൂ പേടിച്ചോടി
മൃതി!- യെന്തിതു കേട്ടു
ചിരിയ്ക്കുന്നുവോ നിങ്ങള്‍നിങ്ങൾ?
അതിമാനുഷനാണു ഞാ-
നതേ, ഞാനല്ലാതി-
ക്ഷിതിയിലമ്മട്ടേകൻ
ക്ഷിതിയിലമ്മട്ടേകന്‍
ജനിച്ചിട്ടില്ലിന്നോളം!
ഉണ്ടാകില്ലിനിയൊരു
കാലത്തും!- നിയതിയെ-
ക്കൊണ്ടു പന്താടുന്നൊരി-
ക്കൈയുകള്‍ക്കൈയുകൾ കണ്ടോ, നിങ്ങള്‍നിങ്ങൾ?
നിങ്ങളും, പുത്രന്മാരും
പൌത്രപൌത്രന്മാർപോലും
പൌത്രപൌത്രന്മാര്‍പോലും
മണ്ണായിമണ്ണിൽച്ചേർന്നു
മണ്ണായിമണ്ണില്‍ച്ചേര്‍ന്നു
മയങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ
മയങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോള്‍
കേവലം ശിശുവാം ഞാന്‍ഞാൻ
കൈനീട്ടിപ്പൊൻതാരക-
കൈനീട്ടിപ്പൊന്‍താരക-
പൂവിറുത്തെടുത്തങ്ങി
ങ്ങെറിഞ്ഞു വിനോദിയ്ക്കും;
അന്നു ഞാന്‍ഞാൻ, കെടാന്‍പോകുകെടാൻപോകു-
മാദിത്യക്കനലൂതി-
പ്പൊന്നന്തിത്തിരി മോദാല്‍മോദാൽ-
കൊളുത്തും വീട്ടിനുള്ളില്‍വീട്ടിനുള്ളിൽ.
അമ്പിളിപ്പൊൻകിണ്ണത്തിൽ-
അമ്പിളിപ്പൊന്‍കിണ്ണത്തില്‍-
ക്കൈമുക്കി, ക്കളഭക്കൂ
ട്ടൻപിൽ ഞാൻ മെയ്യിൽപ്പൂശും
ട്ടന്‍പില്‍ ഞാന്‍ മെയ്യില്‍പ്പൂശും
രാവിലന്നുഷ്ണിക്കുമ്പോൾ,
രാവിലന്നുഷ്ണിക്കുമ്പോള്‍,
മഴ, യെന്നാംഗ്യം കണ്ടാ-
ലക്ഷണം പെയ്യും മേഘം
ലക്ഷണം മതിയാക്കും.
മാമകഹിതം നോക്കി-
ച്ചലിക്കും മരുത്തുകള്‍മരുത്തുകൾ
മാമകഹിതം നോക്കി
സ്രവിക്കും സരിത്തുകള്‍സരിത്തുകൾ.
'പാടില്ലെ', ന്നെങ്ങാന്‍ന്നെങ്ങാൻ ചൊന്നാല്‍ചൊന്നാൽ
പാടില്ലാ പറവകള്‍പറവകൾ
'വാടരുതെ', ന്നോതിയാല്‍ന്നോതിയാൽ
വാടില്ലാമലരുകൾ
വാടില്ലാമലരുകള്‍
തരുവല്ലികള്‍തരുവല്ലികൾ പൂക്കും
പൂക്കാതെ നില്‍ക്കുംനിൽക്കും, കായ്ക്കും
വരുതിയ്ക്കൊപ്പിച്ചെന്നു
കായ്ക്കാതെ ചുമ്മാ നില്‍ക്കുംനിൽക്കും!-
അന്നത്തെ ഞാനാരാണെ-
ന്നൂഹിക്കാൻപോലും, നിങ്ങൾ-
ന്നൂഹിക്കാന്‍പോലും, നിങ്ങള്‍-
ക്കിന്നിപ്പോൽക്കഴിവുണ്ടോ?
ക്കിന്നിപ്പോല്‍ക്കഴിവുണ്ടോ?
പുഴുക്കള്‍പുഴുക്കൾ, കഷ്ടം, നിങ്ങള്‍നിങ്ങൾ!
ഉണ്ടെന്നുമില്ലെന്നുമായ്
നിങ്ങള്‍നിങ്ങൾ പോരടിപ്പതു
കണ്ടോളിച്ചിരിക്കുയ്ക്കു, മാ
മായാവിയൊന്നുണ്ടല്ലോ.
എന്താണസ്സരസന്റെ
പേര്‍പേർ?- അതേ, 'ദൈവം!'-ദൈവ-
മെന്തൊരത്ഭുത മെന്നെ-
യന്വേഷിച്ചിങ്ങോട്ടെത്തും!
"ഭൃത്യനാക്കണമെന്നെ!"-
യെന്നു കേണിരിക്കും -ഞാന്‍ഞാൻ
മൃത്യുവിനെക്കൊണ്ടന്നെൻ
മൃത്യുവിനെക്കൊണ്ടന്നെന്‍
ചെരിപ്പുതുടപ്പിയ്ക്കും!
കേവലം വേലക്കാരി-
പ്പെണ്ണായി നില്‍ക്കുംനിൽക്കും കുനി-
ഞ്ഞീ വിശ്വപ്രകൃതി, കൈ-
കൂപ്പിക്കൊ, ണ്ടന്നെന്‍ണ്ടന്നെൻ മുന്നില്‍മുന്നിൽ!
നാക്കുകള്‍നാക്കുകൾ നീട്ടി, ക്കിത-
ച്ചേങ്ങി, വാലാട്ടിക്കൊണ്ടു
നായ്ക്കളെപ്പോ, ലെന്‍ലെൻ മുമ്പില്‍മുമ്പിൽ-
ക്കിടക്കും-, ഹാ, സിംഹങ്ങള്‍സിംഹങ്ങൾ!
ആത്തകൌതുക, മെന്റെ
ഗഹത്തി, ലങ്ങിങ്ങായി
ലാത്തിടും, മാര്‍ജ്ജാരങ്ങമാർജ്ജാരങ്ങ-
ളെന്നപോൽ, ശാർദ്ദൂലങ്ങൾ!
ളെന്നപോല്‍, ശാര്‍ദ്ദൂലങ്ങള്‍!
അബ്ധികളലറില്ല
നേര്‍വഴിനേർവഴി മുടക്കുകി-
ല്ലദ്രിക, ളഹങ്കരി-
ച്ചീടുകില്ലാകാശങ്ങൾ!
ച്ചീടുകില്ലാകാശങ്ങള്‍!
സർവ്വശക്തനാമെന്റെ
സര്‍വ്വശക്തനാമെന്റെ
സന്നിധാനത്തിൽക്കാണാം
സന്നിധാനത്തില്‍ക്കാണാം
സര്‍വ്വവുംസർവ്വവും ഭദ്രം, ശാന്തം,
നിശ്ശബ്ദം, സുരക്ഷിതം!
യുദ്ധമി, ല്ലഹങ്കാരമി-
ല്ലെല്ലാമൊരുപോലെ
വര്‍ത്തിയ്ക്കുംവർത്തിയ്ക്കും;- ഞെട്ടും സര്‍വ്വസർവ്വ-
മെന്‍മെൻ നെറ്റി ചുളുങ്ങിയാല്‍ചുളുങ്ങിയാൽ!
അഖിലം നശിക്കട്ടേ
നശിക്കൂ ഞാ, നെന്‍നെൻ നാശ-
മഖിലത്തിനും നാശ-
മതിമാനുഷൻ, ഹാ, ഞാൻ!!
മതിമാനുഷന്‍, ഹാ, ഞാന്‍!!
1-3-1120
</poem>
2,684

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/15867" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്