"സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടം/എന്നിട്ടും വന്നില്ല" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ ...
('<poem> എന്നിട്ടും വന്നില്ല -എന്നിട്ടും, വന്നീലെ...' താള്‍ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
 
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ ...)
എന്നിട്ടും വന്നില്ല
 
-എന്നിട്ടും, വന്നീലെങ്കണ്ണീര്‍വന്നീലെങ്കണ്ണീർ തുടയ്ക്കുവാ-
നെന്നാത്മനായകന്‍നെന്നാത്മനായകൻ, തോഴി!
 
എന്മലർക്കാവിൽനിന്നൊന്നും പറയാതെ
എന്മലര്‍ക്കാവില്‍നിന്നൊന്നും പറയാതെ
പിന്നെയും പൂങ്കുയില്‍പൂങ്കുയിൽ പോയി.
ഉന്നിദ്രഹര്‍ഷംഉന്നിദ്രഹർഷം ലസിച്ച ലതകളില്‍ലതകളിൽ-
പ്പിന്നെയും പൂങ്കുലവാടി.
ഭീമാതപം ചൊരിഞ്ഞെത്തിയ വേനലില്‍വേനലിൽ-
ത്താമരപ്പൊയ്കകള്‍ത്താമരപ്പൊയ്കകൾ വറ്റി.
ചേതോഹരങ്ങളാം പച്ചിലക്കാടുകള്‍പച്ചിലക്കാടുകൾ
പ്രേതോപമങ്ങളായ് മാറി.
ശപ്തമെന്‍ജീവിതശപ്തമെൻജീവിത, മൂഴിയി, ലീവിധം
തപ്തബാഷ്പാകുലമായി!
 
 
-എന്നിട്ടും, വന്നീലെങ്കണ്ണീര്‍വന്നീലെങ്കണ്ണീർ തുടയ്ക്കുവാ-
നെന്നാത്മനായകന്‍നെന്നാത്മനായകൻ, തോഴി!
 
വാര്‍മണിമേഘങ്ങള്‍വാർമണിമേഘങ്ങൾ മേളിച്ച വാനിനെ-
ക്കാർമുകിൽമാലകൾ മൂടി.
ക്കാര്‍മുകില്‍മാലകള്‍ മൂടി.
രാവും പകലും തിരിച്ചറിഞ്ഞീടുവാ-
നാവാതെ വര്‍ഷവുമെത്തിവർഷവുമെത്തി.
കത്തിയെരിഞ്ഞ ജഗത്തു, പേമാരിയില്‍പേമാരിയിൽ-
ത്തത്തിക്കുളിര്‍ത്തുത്തത്തിക്കുളിർത്തു നീരാടി.
ചന്തത്തിൽപ്പിന്നെയും മാമരക്കൊമ്പുകൾ
ചന്തത്തില്‍പ്പിന്നെയും മാമരക്കൊമ്പുകള്‍
ചെന്തളിർക്കൂമ്പുകൾ ചൂടി.
ചെന്തളിര്‍ക്കൂമ്പുകള്‍ ചൂടി.
അപ്പൊഴും, വര്‍ഷത്തിനൊപ്പവർഷത്തിനൊപ്പ, മെന്നക്ഷിക-
ളശ്രുക്കള്‍ളശ്രുക്കൾ ധാരയായ്ത്തൂകി!
 
 
-എന്നിട്ടും, വന്നീലെങ്കണ്ണീര്‍വന്നീലെങ്കണ്ണീർ തുടയ്ക്കുവാ-
നെന്നാത്മനായകന്‍നെന്നാത്മനായകൻ, തോഴി!
 
പ്രാണൊത്സവപ്രദമാസ്മരനൃത്തങ്ങ-
ളോണനിലാവു നിന്നാടി.
പൂക്കളപ്പൊട്ടുതൊട്ടങ്കണലക്ഷ്മികൾ
പൂക്കളപ്പൊട്ടുതൊട്ടങ്കണലക്ഷ്മികള്‍
മേൽക്കുമേൽപ്പുഞ്ചിരി തൂകി.
മേല്‍ക്കുമേല്‍പ്പുഞ്ചിരി തൂകി.
അഷ്ടാശകളുമൊത്താർപ്പുവിളികളാൽ-
അഷ്ടാശകളുമൊത്താര്‍പ്പുവിളികളാല്‍-
ത്തുഷ്ടിപൂണ്ടോണത്തെവാഴ്ത്തി,
എങ്ങും സമൃദ്ധിയും സന്തോഷവും നിന്നു
 
 
-എന്നിട്ടും, വന്നീലെങ്കണ്ണീര്‍വന്നീലെങ്കണ്ണീർ തുടയ്ക്കുവാ-
നെന്നാത്മനായകന്‍നെന്നാത്മനായകൻ, തോഴി!
 
നർത്തനലോലയായ്പ്പൂനിലാവൊന്നിച്ചു
നര്‍ത്തനലോലയായ്പ്പൂനിലാവൊന്നിച്ചു
നൽത്തിരുവാതിരയെത്തി.
നല്‍ത്തിരുവാതിരയെത്തി.
എന്നെപ്പോല്‍എന്നെപ്പോൽ സൌഭാഗ്യമില്ലാത്തോരല്ലാത്ത
തന്വിക, ളൊന്നിച്ചു കൂടി.
നീരാടി, നീന്തിത്തുടി, ച്ചുഷസ്സില്‍ച്ചുഷസ്സിൽ, ത്തെളി-
ഞ്ഞോരോരോ ഗാനങ്ങള്‍ഗാനങ്ങൾ പാടി.
ഉജ്ജ്വലശുഭ്രാംശുകാലം കൃതാംഗരാ-
യുദ്രസമൂഞ്ഞാലിലാടി.
വട്ടമി, ട്ടല്ലല, റ്റല്ലി, ലൊന്നിച്ചു കൈ-
കൊട്ടിക്കളിച്ചവര്‍കൊട്ടിക്കളിച്ചവർ കൂടി.
പാവനമംഗല്യദായകമാകുമ-
പ്പാതിരാപ്പൂവവര്‍പ്പാതിരാപ്പൂവവർ ചൂടി.
അപ്പൊഴു, മശ്രുഗംഗയ്ക്കകത്താഞ്ഞടി-
ഞ്ഞത്തലെന്‍ഞ്ഞത്തലെൻ മാനസം തേടി!
 
 
-എന്നിട്ടും, വന്നീലെങ്കണ്ണീര്‍വന്നീലെങ്കണ്ണീർ തുടയ്ക്കുവാ-
നെന്നാത്മനായകന്‍നെന്നാത്മനായകൻ, തോഴി!
 
åå*ååå*ååå*
 
എത്രനാ,ളെത്രനാളീവിധം, കണ്ണുനീ-
രര്‍പ്പിയ്ക്കണമെനിരർപ്പിയ്ക്കണമെനി, യ്ക്കാവോ!
എപ്പൊഴും കാണ്മതുണ്ടെന്‍കാണ്മതുണ്ടെൻ മനോനേത്ര, മാ-
സ്സുപ്രസന്നോജ്ജ്വല രൂപം.
ഇല്ല, ചെയ്തിട്ടില്ല, നാഥനോടിന്നോളം
തെല്ലുമേ ഞാനപരാധം.
ഭക്ത്യാ കഴുകുന്നു നിത്യമെന്നശ്രുവി-
ലത്തൃപ്പദങ്ങള്‍ലത്തൃപ്പദങ്ങൾ ഞാനേവം.
ഈ വിയോഗാഗ്നിയിൽച്ചാമ്പലാകില്ലെന്റെ
ഈ വിയോഗാഗ്നിയില്‍ച്ചാമ്പലാകില്ലെന്റെ
പാവനരാഗാർദ്രഭാവം!
പാവനരാഗാര്‍ദ്രഭാവം!
 
 
-എന്നിട്ടും, വന്നീലെങ്കണ്ണീര്‍വന്നീലെങ്കണ്ണീർ തുടയ്ക്കുവാ-
നെന്നാത്മനായകന്‍നെന്നാത്മനായകൻ, തോഴി! ....
12-11-1119
 
 
ആനന്ദാസ്പദമായ, നിന്നനുപമാ
രാമത്തിലേ, യ്ക്കാര്‍ത്തനാംയ്ക്കാർത്തനാം
ഞാനും കൂടി വരട്ടയോ, മരണമേ?-
നീറുന്നു, ഹാ, മന്മനം!
ഗാനം വേണ്ട ജഗത്തി, നാത്മസുഖസം-
പ്രാപ്തിയ്ക്കു, പൊന്‍നാണയപൊൻനാണയ-
സ്വാനം പോരു, മെനിയ്ക്കതിന്നു കഴിവി-
ല്ലാവശ്യമില്ലിങ്ങു ഞാന്‍ഞാൻ!! ....
19-9-1119
 
31
 
അടിമുടി മടുമലര്‍മടുമലർ തട-
വീടുമുടൽപോലു-
വീടുമുടല്‍പോലു-
മടിയുന്നിതൊടുവിലാ-
പ്പൊടിമണലിൽ;
പ്പൊടിമണലില്‍;
മനമനിയ്ക്കുരുകുന്നു മറ-
ന്നീടട്ടഖിലം ഞാന്‍ഞാൻ.
മഭിരേ, നീ കനിഞ്ഞൊന്നു
പുണരുകെന്നെ!! ....
ളിട്ടിട്ടുപായും വിമാനങ്ങള്മാതിരി,
പാറിപ്പറന്നോടി സംഭവസഞ്ചയം
നീറിദ്ദഹിപ്പിതെന്‍നീറിദ്ദഹിപ്പിതെൻ നിശ്ശൂന്യജീവിതം!
23-4-1120
 
33
 
മൃദുലതന്ത്രികള്‍മൃദുലതന്ത്രികൾ മുറുകെ മീട്ടി, യെന്‍യെൻ-
ഹൃദയവലകി ശിഥിലമായ്!
16-2-1108
2,684

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/15871" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്