"സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടം/ഒരു കഥ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ ...
('<poem> ഒരു കഥ കരുണരസം കരകവിയും കഥ പറയാം- പക്ഷേ കര...' താള്‍ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
 
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ ...)
ക്കരയരുതിന്നാരും
 
ശാന്തിവായ്ക്കും പൂവനത്തിലൊന്നില്വന്നൊരോമല്‍പൂവനത്തിലൊന്നില്വന്നൊരോമൽ-
കാന്തിയേന്തും ചെമ്പനീര്‍ച്ചെമ്പകംചെമ്പനീർച്ചെമ്പകം കിളര്‍ന്നുകിളർന്നു.
ചില്ലകളിൽപ്പല്ലവങ്ങളുല്ലസിച്ചന്നാർക്കും
ചില്ലകളില്‍പ്പല്ലവങ്ങളുല്ലസിച്ചന്നാര്‍ക്കും
തെല്ലുനാളിനുള്ളിലതു ചെല്ലമായിത്തീര്‍ന്നുചെല്ലമായിത്തീർന്നു.
സന്തതം പരിസരത്തില്‍പ്പൂന്തണല്‍പരിസരത്തിൽപ്പൂന്തണൽ വിരിച്ച-
ന്നന്തികത്തൊരാദ്രമാകും പാരിജാതം നിന്നു.
 
പവനഗതിമൂലം
പരിചിയലും ലതിക ചാഞ്ഞാ-
ത്തരുവരനിൽച്ചേർന്നു
ത്തരുവരനില്‍ച്ചേര്‍ന്നു
 
പാവനമാം വിണ്‍വെളിച്ചംവിൺവെളിച്ചം നിത്യവും നുകര്‍ന്നുനുകർന്നു
പാരിജാതച്ഛായയിലാചെമ്പകം വളര്‍ന്നുവളർന്നു.
കാറ്റടിയും, പേമഴയും തീവെയിലും മെയ്യി-
ലേറ്റിടാതാദ്ദിവ്യവൃക്ഷം വല്ലരിയെക്കാത്തു.
നർമ്മലോലമാമതിനെ പ്രാണനാണെന്നോർത്തു
നര്‍മ്മലോലമാമതിനെ പ്രാണനാണെന്നോര്‍ത്തു
നിർമ്മലപ്രണയസൂക്തം മർമ്മരമായ് വാർത്തു;
നിര്‍മ്മലപ്രണയസൂക്തം മര്‍മ്മരമായ് വാര്‍ത്തു;
 
തളിരുലഞ്ഞും, മലരണിഞ്ഞും,
മധുചൊരിഞ്ഞും മെയ്യില്‍മെയ്യിൽ-
ക്കുളിരണിഞ്ഞും, കരള്‍കവര്‍ന്നാകരൾകവർന്നാ-
ക്കനകവല്ലി മിന്നി!
 
രണ്ട്
 
കഴിഞ്ഞു കാലം- കരിങ്കുയില്ലിന്‍കരിങ്കുയില്ലിൻ
കപടവേഷം ചാര്‍ത്തിചാർത്തി-
ക്കഴുകനൊന്നാക്കളിവനിയിൽ-
ക്കഴുകനൊന്നാക്കളിവനിയില്‍-
ച്ചിറകടിച്ചാർത്തെത്തി.
ച്ചിറകടിച്ചാര്‍ത്തെത്തി.
 
കോമളമദാകലിതകാകളികളാലേ
കോള്മയിര്‍ക്കൊള്ളിച്ചിതതുകോള്മയിർക്കൊള്ളിച്ചിതതു കോകിലത്തെപ്പോലെ!
നിഷ്കളങ്കഭാവദീപ്തസ്വപ്നസാന്ദ്രവക്ത്രം
നിസ്തുലപ്രേമാർദ്രഗീതം നീർഗ്ഗളിയ്ക്കും ചിത്തം.
നിസ്തുലപ്രേമാര്‍ദ്രഗീതം നീര്‍ഗ്ഗളിയ്ക്കും ചിത്തം.
വിശ്വമതിന്‍വിശ്വമതിൻ ദര്‍ശനത്തില്‍ദർശനത്തിൽ വിസ്മയിച്ചുപോകും
വിശ്വസിയ്ക്കില്ലുഗമാകും ഗ്ഗൃദ്ധ്രമാണെന്നാരും.
 
പരിമൃദുലഹൃദയമെഴും
പരഭൃതികയൊന്നാ-
പ്പടുപതഗഹതകനോമൽ-
പ്പടുപതഗഹതകനോമല്‍-
പ്രണയിനിയായ്ത്തീർന്നു.
പ്രണയിനിയായ്ത്തീര്‍ന്നു.
 
രക്തപാനസക്തവു, മയുക്തനുമാണയേ്യാ,
മുഗ്ദ്ധഗാനസ്നിഗ്ദ്ധമാമച്ചിത്തമെന്നാരോർക്കും!
മുഗ്ദ്ധഗാനസ്നിഗ്ദ്ധമാമച്ചിത്തമെന്നാരോര്‍ക്കും!
പാട്ടുപാടിപ്പൂവനത്തിൽപ്പാർത്തിടും പതത്രം
പാട്ടുപാടിപ്പൂവനത്തില്‍പ്പാര്‍ത്തിടും പതത്രം
വേട്ടയാടിക്കാട്ടിൽ നീളെപ്പോകുമെന്നാരോർക്കും!
വേട്ടയാടിക്കാട്ടില്‍ നീളെപ്പോകുമെന്നാരോര്‍ക്കും!
വഞ്ചനയറിഞ്ഞിടാത്തപ്പിഞ്ചുപെൺകുയിലിൻ
വഞ്ചനയറിഞ്ഞിടാത്തപ്പിഞ്ചുപെണ്‍കുയിലിന്‍
കൊഞ്ചലിലും നെഞ്ചിടിപ്പുതഞ്ചിനിന്നു, കഷ്ടം?
 
വരനഖരഖരശിഖര-
വിദലിതമാം ഹൃത്തില്‍ഹൃത്തിൽ
വരമധുരപ്രണയവുമായ്-
പ്പികസൂദതി കേണു!! ...
 
എങ്ങുനിന്നാ മഞ്ജുഗാനം വന്നിടുന്നതെന്നാ
യങ്ങുമിങ്ങും കണ്ണയച്ചു നിന്നിതാ ലതകള്‍ലതകൾ.
കണ്ടനേരം കാര്‍കുയിലാണെന്തുകാർകുയിലാണെന്തു സൌമ്യഭാവം!
തണ്ടുലഞ്ഞാ വല്ലികളില്‍ത്തഞ്ചിയനുഭാവംവല്ലികളിൽത്തഞ്ചിയനുഭാവം.
മല്ലി, മുല്ലമാലതിതൊട്ട, ങ്ങതിന്‍നേര്‍ക്കോരോങ്ങതിൻനേർക്കോരോ
വല്ലികള്‍വല്ലികൾ കുണുങ്ങിനോക്കിപ്പുഞ്ചിരിചൊരിഞ്ഞു.
 
മതികവലം, മധുരിമ വാര്‍വാർ-
ന്നൊഴുകിടുമാപ്പാട്ടിൽ
ന്നൊഴുകിടുമാപ്പാട്ടില്‍
മതിമറന്നാത്തരുനിരയും
തലകുലുക്കി കാട്ടില്‍കാട്ടിൽ
 
പാരിജാതപ്പൂന്തണലില്‍ച്ചെമ്പകംപാരിജാതപ്പൂന്തണലിൽച്ചെമ്പകം സുഖിയ്ക്കും
പാവനമാം പൂവനത്തിലപ്പതംഗമെത്തി.
പേടയോടുകൂടിയോരോ ചാടുഗാനം പാടി-
ക്കോരകുടീരമൊന്നിലാടലറ്റു കൂടി,
അങ്കുരിതസ്മേരയായിത്തൻമുഖത്തു നോക്കി-
അങ്കുരിതസ്മേരയായിത്തന്‍മുഖത്തു നോക്കി-
പ്പൊന്‍കിനാക്കള്‍പ്പൊൻകിനാക്കൾ കണ്ടുനില്‍ക്കുംകണ്ടുനിൽക്കും ചെമ്പകത്തെ കാണ്‍കെകാൺകെ,
 
അനുചിതമെന്നറിയുകിലു-
യ്ക്കിയലുകയായ് പ്രേമം!
 
"ഗൃദ്ധ്രമീ ഞാന്‍ഞാൻ, ചെമ്പകമേ, വിസ്മരിയ്ക്കുകെന്നെ!-
ബുദ്ധിശൂന്യയല്ല നീ, കെടുത്തരുതു നിന്നെ!"-
'പാട്ടുപാടും പൂങ്കുയിലായ് നീയടിയും മണ്ണില്‍മണ്ണിൽ,
കഷ്ടകാലമക്കുയിലിന്രണ്ടുനാലുതൂവൽ
കഷ്ടകാലമക്കുയിലിന്രണ്ടുനാലുതൂവല്‍
കെട്ടിവെച്ചുകാണും, പക്ഷേ, നിന്‍നിൻ ചിറകിനുള്ളില്‍ചിറകിനുള്ളിൽ.
 
ഉദയരവിയ്ക്കഭിമുഖമായ്-
 
ഏവമോതി, ജ്ജീവനാമക്കോകിലത്തിനായി-
പ്പൂവണിപ്പൊന്‍ചെമ്പകംപ്പൂവണിപ്പൊൻചെമ്പകം തന്‍തൻ മുഗ്ദ്ധചിത്തമേകി.
ശുദ്ധിവായ്ക്കുമാ ലതയ്ക്കായ് ജ്ജീവിതമര്‍പ്പിച്ചാജ്ജീവിതമർപ്പിച്ചാ-
ഗൃദ്ധ്രുവും നല്‍പ്പൂങ്കുയിലായ്ത്തീരുവാന്‍നൽപ്പൂങ്കുയിലായ്ത്തീരുവാൻ ശ്രമിച്ചു.
കാലദോഷം തീര്‍ന്നശേഷമാക്കഴുകന്‍തീർന്നശേഷമാക്കഴുകൻ വീണ്ടും
കാർമുകിലായ്ത്തീർന്നു, മേൻമേൽക്കാകളിപകർന്നു.
കാര്‍മുകിലായ്ത്തീര്‍ന്നു, മേന്‍മേല്‍ക്കാകളിപകര്‍ന്നു.
 
അനുചിതമാണനുചിതമാ-
അഞ്ച്
 
മഴമുകിലിന്‍മഴമുകിലിൻ കരിനിഴലാ
മലര്‍വനികമലർവനിക മൂടി
മനമുരുകിപ്പരവശയാ-
സ്സുമലതിക വാടി.
 
ആർദ്രമാമപ്പാരിജാതമാർത്തയായിത്തീർന്നു
ആര്‍ദ്രമാമപ്പാരിജാതമാര്‍ത്തയായിത്തീര്‍ന്നു
പേർത്തുമന്നാപ്പെൺകുയിലിൻ മാനസം തകർന്നു.
പേര്‍ത്തുമന്നാപ്പെണ്‍കുയിലിന്‍ മാനസം തകര്‍ന്നു.
ചിത്തനാഥന്‍ചിത്തനാഥൻ ക്രുദ്ധമാകും ഗൃദ്ധ്രമാണെന്നാലും
ചിത്തനാഥനാ, ണതില്‍ത്താന്‍ണതിൽത്താൻ തൃപ്തയായിരുന്നു.
മറ്റൊരാളിനുള്ളതാണിപ്പൂങ്കുയിലെന്നാകിൽ
മറ്റൊരാളിനുള്ളതാണിപ്പൂങ്കുയിലെന്നാകില്‍
മത്സരിക്കാനില്ലിനി, ത്താന്‍ത്താൻ മാറിയേയ്ക്കാമ്പോരെ?
 
പരവശയാപ്പരഭൃതിക
മാറി ദൂരെപ്പോകിലെന്താ മാനസാന്തരീക്ഷം
മാറുവാനിടവരുമോ ദേശഭേദം മൂലം!
നീരസം പരസ്പരമില്ലാര്‍ക്കുംപരസ്പരമില്ലാർക്കും-പക്ഷേ,
നീറി നീറി മാനസംദ്രവിക്കയാണെല്ലാര്‍ക്കുംമാനസംദ്രവിക്കയാണെല്ലാർക്കും.
തെറ്റുകാരാക്കോകിലവും ചമ്പകവുമേണെ-
ന്നറ്റകുറ്റമെന്തിനിപ്പുലമ്പിയിട്ടു കാര്യം?
 
ചിറകുകളുണ്ടകലെയെത്താൻ
ചിറകുകളുണ്ടകലെയെത്താന്‍
കുയിലി, നെന്നാ, ലയേ്യാ,
ചിതയെരിയും കരളെഴുമാ-
ആറ്
 
അകലെയെഴുമടവികളിൽ
അകലെയെഴുമടവികളില്‍
നിലവിളിയോടങ്ങി-
ങ്ങലയുകയായ്പ്പകലിരവാ-
ക്കുയിലൊരുപോല്‍ക്കുയിലൊരുപോൽ, പാവം!
 
ആ വിജനകാനനങ്ങളന്നതു ചൊരിഞ്ഞോ-
കൈവരിച്ചു;-കൈവിലങ്ങുവെച്ചു ലോകനീതി!
എന്തി, നേവം നൊന്തു നൊന്തു കേഴുവാനായ്ത്തമ്മി-
ലെന്തിനയേ്യാ, ചെന്‍പകമേചെൻപകമേ, കണ്ടുമുട്ടീ നമ്മള്‍നമ്മൾ? ...
 
ååå*ååå*åå *
 
ഇനിയധികം പറയണമോ?-
പിരിയരുതേ നമ്മള്‍നമ്മൾ-
ക്കിതിലധികം കരുണമെഴും
കഥയെവിടെക്കാണും? ...
ക്രൂരമാം നിഷാദബാണം മാറിലേറ്റു, കഷ്ടം,
ദൂരെയേതോ കാട്ടില്വീണാക്കോകിലം മരിച്ചു!
പെണ്‍കുയിലാപെൺകുയിലാ വാര്‍ത്തകേട്ടുടന്‍വാർത്തകേട്ടുടൻ നിലമ്പതിച്ചു!
സങ്കടത്താല്‍സങ്കടത്താൽ പാരിജാതം കണ്ണുനീര്‍പൊഴിച്ചുകണ്ണുനീർപൊഴിച്ചു!
ചെമ്പകമോ?-പൂകൊഴിഞ്ഞിലകൊഴിഞ്ഞു നില്‍ക്കുംനിൽക്കും
ചെമ്പകമോ?-നാവിനില്ലകെല്‍പെനിക്കതോതാന്‍നാവിനില്ലകെൽപെനിക്കതോതാൻ!!
 
ååå*ååå *ååå *
കരയരുതെന്നരുളിയിട്ടും
കഥയിതു കേട്ടയേ്യാ,
കരതലത്താല്‍കരതലത്താൽ മുഖം മറച്ചു
കരയയാണോ, നിങ്ങള്‍നിങ്ങൾ? ...
12-3-1120
 
 
എങ്ങുനി, ന്നെങ്ങുനി, ന്നെന്നടുത്തെത്തി നീ
സംഗീതസാന്ദ്രമാം പൊന്‍കിനാവേപൊൻകിനാവേ?
നീയാഗമിക്കും വരേയ്ക്കുമജ്ജീവിതം
നീറിനീറിക്കൊണ്ടിരുന്നിരുന്നു.
എന്നെച്ചുഴന്നെഴുമന്തരീക്ഷമ്പോലും
കണ്ണീര്‍കണ്ണീർ പുരണ്ടുള്ളതായിരുന്നു.
അത്യത്ഭുതമൊരു പരിവര്‍ത്തനപരിവർത്തന-
മര്‍പ്പിച്ചുമർപ്പിച്ചു നീയെന്നടുത്തുവന്നു.
ഉത്സവദായിനി ദര്‍ശിപ്പുദർശിപ്പു നിന്നെയെ-
ന്നുദ്ധാരണത്തിന്‍ന്നുദ്ധാരണത്തിൻ കിരണമായ് ഞാന്‍ഞാൻ.
നിന്നുജ്ജ്വലോദയം മാമകസൌഭാഗ്യ-
ചന്ദ്രോദയം തന്നെയായിരുന്നു.
ആ നീലക്കൺമുന പുൽകുന്നതാരെയാ-
ആ നീലക്കണ്‍മുന പുല്‍കുന്നതാരെയാ-
ണാനീതമാകുമവനു ഭാഗ്യം
ദൈവം വിധിച്ചതെനിയ്ക്കാണതൂഴിയിൽ
ദൈവം വിധിച്ചതെനിയ്ക്കാണതൂഴിയില്‍
കൈവരിച്ചീടുവൻ- ഭാഗ്യവാൻ ഞാൻ!
കൈവരിച്ചീടുവന്‍- ഭാഗ്യവാന്‍ ഞാന്‍!
16-7-1119
 
10
 
കരിമുകിൽനിരചേരും വാനിങ്കൽ വീണ്ടുമെൻ
കരിമുകില്‍നിരചേരും വാനിങ്കല്‍ വീണ്ടുമെന്‍
കനകക്ഷത്രമുദിക്കുകില്ല.
അനുരാഗവിവശ ഞാനീ മലര്‍വാടിയില്‍മലർവാടിയിൽ-
തനിയേയിരുന്നു കരഞ്ഞുകൊള്ളാം.
അതിനാലിങ്ങിനിയുമെന്‍അതിനാലിങ്ങിനിയുമെൻ ചാരത്തിരുന്നിടേ-
ണ്ടയി സഖി, നീ പോയ്ക്കിടന്നുകൊള്ളൂ!!
20-1-1109
11
 
അന്തച്ഛിദ്രമെഴാതനന്തതയിൽനി-
അന്തച്ഛിദ്രമെഴാതനന്തതയില്‍നി-
ന്നുൽഭൂതമായ്ജ്ജീവിത-
ന്നുല്‍ഭൂതമായ്ജ്ജീവിത-
സ്പബ്ദങ്ങള്‍ക്കുസ്പബ്ദങ്ങൾക്കു വിരാമദാദ്ഭുതസുധാ-
സിക്തപ്രഭാകേന്ദ്രമായ്,
അന്തസ്പർശമെഴാത്ത ദീർഘസുഖസു-
അന്തസ്പര്‍ശമെഴാത്ത ദീര്‍ഘസുഖസു-
പ്തിയ്ക്കേകസങ്കേതമായ്-
ജ്ജന്തുക്കള്‍ക്കുജ്ജന്തുക്കൾക്കു ഭയാങ്കമായ്, മരണെമേ,
രാജിപ്പൂ നിന്‍നിൻ മന്ദിരം!
19-9-1119
 
12
 
ഏതോമഹത്താമദൃശ്യകരങ്ങൾത-
ഏതോമഹത്താമദൃശ്യകരങ്ങള്‍ത-
ന്നേകാന്തലീലയ്ക്കധീനമായങ്ങനെ,
മുന്നോട്ടൊഴുക്കിലൊലിച്ചുപോയൽപനാ-
മുന്നോട്ടൊഴുക്കിലൊലിച്ചുപോയല്‍പനാ-
ളൊന്നിച്ചു നമ്മുടെ ജീവിതത്തോണികള്‍ജീവിതത്തോണികൾ
കണ്ടുനാമത്തെല്ലുനേര, മൊരായിരം
ചെണ്ടിട്ടു നില്‍ക്കുന്നനിൽക്കുന്ന പൊന്നിന്‍പൊന്നിൻ കിനാവുകള്‍കിനാവുകൾ.
ഇണ്ടലാർന്നന്യോന്യമീവിധമിന്നുനാം
ഇണ്ടലാര്‍ന്നന്യോന്യമീവിധമിന്നുനാം
രണ്ടുവഴിയായ്പ്പിരിഞ്ഞു പോയെങ്കിലും,
വിസ്മയം ചേരുമോ സ്വപ്നത്തിലൊന്നിനി
വിസ്മരിക്കാന്‍വിസ്മരിക്കാൻ നമുക്കൊക്കുമോ, മോഹിനി?
21-4-1120
</poem>
2,684

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/15873" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്