"സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടം/സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ ...
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ ...)
 
അബ്ദമൊന്നു കഴി,ഞ്ഞിതാ വീണ്ടു-
മസ്സുദിനമതെന്‍മസ്സുദിനമതെൻ മുന്നിലെത്തി
ഇച്ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളി-
ലെത്ര കണ്ണീര്‍പുഴകളൊഴുകികണ്ണീർപുഴകളൊഴുകി!
അത്തലാലലം വീര്‍പ്പിട്ടുവീര്‍പ്പിവീർപ്പിട്ടുവീർപ്പി-
ട്ടെത്ര കാമുകഹൃത്തടം പൊട്ടി!
കാലവാതമടിച്ചെത്രകോടി
ശ്രീലപുഷ്പങ്ങള്‍ശ്രീലപുഷ്പങ്ങൾ ഞെട്ടറ്റുപോയി!-
പൊട്ടിടാത്തതെന്തെന്നിട്ടു,മയ്യോ,
കഷ്ട,മുക്കാച്ചു നീര്‍പ്പോളമാത്രംനീർപ്പോളമാത്രം!
ദു:ഖചിന്തേ, മതി മതി, യേവം
ഞെക്കിടായ്ക നീയെന്‍മൃദുചിത്തംനീയെൻമൃദുചിത്തം!
ഇസ്സുദിനത്തിലെങ്കിലുമൽപം
ഇസ്സുദിനത്തിലെങ്കിലുമല്‍പം
വിശ്രമിക്കാനെനിയ്ക്കുണ്ടു മോഹം.
ആകയാലിന്നകമലിഞ്ഞെന്നി-
ലേകണേ നീയതിനനുവാദം!
സല്ലപിച്ചു കഴിച്ചിടട്ടിന്നാ
നല്ലകാലസ്മൃതികളുമായ് ഞാന്‍ഞാൻ!
 
രണ്ട്
സുപ്രഭാതമേ, നീയെനിയ്ക്കന്നൊ-
രപ്സരസ്സിനെക്കാണിച്ചുതന്നു.
ഗഹലക്ഷ്മിയായ് മിന്നുമൊരോമല്‍മിന്നുമൊരോമൽ-
സ്നേഹമൂർത്തിയെക്കാണിച്ചുതന്നു.
സ്നേഹമൂര്‍ത്തിയെക്കാണിച്ചുതന്നു.
പ്രാണനും കൂടിക്കോള്‍മയിര്‍ക്കോള്ളുംകൂടിക്കോൾമയിർക്കോള്ളും
പൂനിലാവിനെക്കാണിച്ചുതന്നു.
മന്നിൽ ഞാനതിൻ സർവ്വസ്വമാമെ
മന്നില്‍ ഞാനതിന്‍ സര്‍വ്വസ്വമാമെ
ന്നന്നു കണ്ടപ്പൊഴാരോര്‍ത്തിരുന്നുകണ്ടപ്പൊഴാരോർത്തിരുന്നു!
കർമ്മബന്ധപ്രഭാവമേ, ഹാ, നിൻ-
കര്‍മ്മബന്ധപ്രഭാവമേ, ഹാ, നിന്‍-
നർമ്മലീലകളാരെന്തറിഞ്ഞു!
നര്‍മ്മലീലകളാരെന്തറിഞ്ഞു!
മായയില്‍മായയിൽ ജീവകോടികള്‍ജീവകോടികൾ തമ്മി-
ലീയൊളിച്ചുകളികൾക്കിടയിൽ,
ലീയൊളിച്ചുകളികള്‍ക്കിടയില്‍,
ഭിന്നരൂപപ്രകൃതികള്‍ഭിന്നരൂപപ്രകൃതികൾ കൈക്കൊ-
ണ്ടൊന്നിനൊന്നകന്നങ്ങിങ്ങു പോകാം.
കാലദേശങ്ങള്‍കാലദേശങ്ങൾ, പോരെങ്കി, ലോരോ
വേലികെട്ടി പ്രതിബന്ധമേകാം.
ഉണ്ടൊരുകാന്തശക്തിയെന്നാലും
കണ്ടുമുട്ടുവാൻ ദേഹികൾക്കെന്നാൽ!
കണ്ടുമുട്ടുവാന്‍ ദേഹികള്‍ക്കെന്നാല്‍!
എന്നുകൂടിയിട്ടെങ്കിലും, തമ്മി-
ലൊന്നുചേർന്നവ നിർവൃതിക്കൊള്ളും!
ലൊന്നുചേര്‍ന്നവ നിര്‍വൃതിക്കൊള്ളും!
മർത്ത്യനീതി വിലക്കിയാൽപ്പോലും
മര്‍ത്ത്യനീതി വിലക്കിയാല്‍പ്പോലും
മത്തടിച്ചു കൈകോര്‍ത്തുകൈകോർത്തു നിന്നാടും!
അബ്ധിയപ്പോഴെറുമ്പുചാൽമാത്രം!
അബ്ധിയപ്പോഴെറുമ്പുചാല്‍മാത്രം!
അദ്രികൂടം ചിതല്‍പ്പുറ്റുമാത്രംചിതൽപ്പുറ്റുമാത്രം!
ഹാ, വിദൂരധ്രുവയുഗം, മുല്ല-
പ്പൂവിതളിന്റെ വാക്കുകള്മാത്രം!
മൃത്തു മൃത്തുമായൊത്തൊരുമിച്ചാല്‍മൃത്തുമായൊത്തൊരുമിച്ചാൽ
മര്‍ത്ത്യനീതിയ്ക്കുമർത്ത്യനീതിയ്ക്കു സംതൃപ്തിയായി.
ജീവനെന്താട്ടെ, മാംസം കളങ്കം
താവിടാഞ്ഞാല്‍താവിടാഞ്ഞാൽ സദാചാരമായി.
ഇല്ലിതിൽക്കവിഞ്ഞാവശ്യമായി-
ഇല്ലിതില്‍ക്കവിഞ്ഞാവശ്യമായി-
ട്ടില്ലതിനന്യതത്വവിചാരം!
കേണുഴന്നോട്ടെ ജീവന്‍ജീവൻ വെയിലില്‍വെയിലിൽ
കാണണം മാംസപൊണ്ഡം തണലില്‍തണലിൽ!! ...
 
മൂന്ന്
 
പഞ്ചത ഞാനടഞ്ഞെന്നിൽനിന്നെൻ
പഞ്ചത ഞാനടഞ്ഞെന്നില്‍നിന്നെന്‍
പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ വേർപെടും നാളിൽ,
പഞ്ചഭൂതങ്ങള്‍ വേര്‍പെടും നാളില്‍,
പൂനിലാവലതല്ലുന്ന രാവില്‍രാവിൽ,
പൂവണിക്കുളിർമാമരക്കാവിൽ,
പൂവണിക്കുളിര്‍മാമരക്കാവില്‍,
കൊക്കുരുമ്മി, ക്കിളി മരക്കൊമ്പില്‍മരക്കൊമ്പിൽ,
മുട്ടിമുട്ടിയിരിയ്ക്കുമ്പൊ,ഴേവം,
രാക്കിളിക, ളന്നെന്നസ്ഥിമാടം
നോക്കി, വീര്‍പ്പിട്ടുവീർപ്പിട്ടു വീര്‍പ്പിട്ടുവീർപ്പിട്ടു പാടും:-
"താരകളേ, കാണ്‍മിതോകാൺമിതോ നിങ്ങള്‍നിങ്ങൾ
താഴെയുള്ളോരീ പ്രേതകുടീരം?
ഹന്ത, യിന്നതിന്‍യിന്നതിൻ ചിത്തരഹസ്യ-
മെന്തറിഞ്ഞു, ഹാ, ദൂരസ്ഥര്‍ദൂരസ്ഥർ നിങ്ങള്‍നിങ്ങൾ?
പാലപൂത്ത പരിമളമെത്തി-
പ്പാതിരയെപ്പുണർന്നൊഴുകുമ്പോൾ;
പ്പാതിരയെപ്പുണര്‍ന്നൊഴുകുമ്പോള്‍;
മഞ്ഞണിഞ്ഞു, മദാലസയായി
മഞ്ജുചന്ദ്രിക നൃത്തമാടുമ്പോള്‍നൃത്തമാടുമ്പോൾ,
മന്ദമന്ദം പൊടിപ്പതായ്ക്കേല്‍ക്കാംപൊടിപ്പതായ്ക്കേൽക്കാം
സ്പന്ദങ്ങളിക്കല്ലറയ്ക്കുള്ളിൽ!
സ്പന്ദങ്ങളിക്കല്ലറയ്ക്കുള്ളില്‍!
പാട്ടുനിര്‍ത്തിപാട്ടുനിർത്തി, ച്ചിറകുമൊതുക്കി-
ക്കേട്ടിരിക്കുമതൊക്കെയും നിങ്ങള്‍നിങ്ങൾ,
അത്തുടിപ്പുകളൊന്നിച്ചുചേർന്നി-
അത്തുടിപ്പുകളൊന്നിച്ചുചേര്‍ന്നി-
ട്ടിത്തരമൊരു പല്ലവിയാകും:-
'മണ്ണടിഞ്ഞു ഞാ, നെങ്കിലുമിന്നും
എന്നണുക്കളി, ലേവ, മോരോന്നും,
ത്വൽപ്രണയസ്മൃതികളുലാവി
ത്വല്‍പ്രണയസ്മൃതികളുലാവി
സ്വപ്നനൃത്തങ്ങളാടുന്നു, ദേവി! ...'
താദൃശോത്സവമുണ്ടോ, കഥിപ്പിന്‍കഥിപ്പിൻ
താരകളേ, നിങ്ങള്‍തന്‍നിങ്ങൾതൻ നാട്ടില്‍നാട്ടിൽ? ...
16-3-1120
 
 
ലോകം ശാസ്വതമല്ല, ജീവിതസുഖ-
സ്വപ്നങ്ങള്‍സ്വപ്നങ്ങൾ മായും, വരും
ശോകം, മായികബുദ്ബുദങ്ങള്‍മായികബുദ്ബുദങ്ങൾ മറയും,
പായും സരിത്സഞ്ചയം,
നാകം കാൽപനികോത്സവാങ്കിതലസൽ-
നാകം കാല്‍പനികോത്സവാങ്കിതലസല്‍-
ക്കാനല്‍ജ്ജലംക്കാനൽജ്ജലം!- പിന്നെ, യെ-
ന്തേകം, സത്യ, മനശ്വരം? മൃതി!-യ തേ,
മൃത്യോ, ജയിക്കുന്നു നീ!
2
 
താമരപ്പൊയ്കയിൽ, ത്തങ്കത്തെളിവെയിൽ
താമരപ്പൊയ്കയില്‍, ത്തങ്കത്തെളിവെയില്‍
താവിച്ചിരിച്ചോരുഷസ്സിൽ,
താവിച്ചിരിച്ചോരുഷസ്സില്‍,
ആളികളൊത്തു ചേര്‍ന്നാടിക്കുഴഞ്ഞുചേർന്നാടിക്കുഴഞ്ഞു നീ
കേളിനീരാട്ടിനന്നെത്തി.
കൊഞ്ചുന്നതത്തകള്‍കൊഞ്ചുന്നതത്തകൾ ചൂഴു, മൊരുകൊച്ചു-
പഞ്ചവർണ്ണക്കിളിപോലെ!
പഞ്ചവര്‍ണ്ണക്കിളിപോലെ!
കണ്ടു ഞാന്‍ഞാൻ നിന്നെ, ക്കുവലയമദ്ധ്യത്തില്‍ക്കുവലയമദ്ധ്യത്തിൽ-
ച്ചെണ്ടിട്ട തണ്ടലര്‍പോലെതണ്ടലർപോലെ!!
22-5-1111
 
സുന്ദരകലാശാലാമന്ദിരപ്രാന്തത്തിലെ
നന്ദനവനത്തി, ലാ ഗീഷ്മാന്തസായന്തനം,
കങ്കേളിപ്പൂച്ചെണ്ടുകളൊട്ടേറെ, യോരോ നേര്‍ത്തനേർത്ത
തങ്കനൂലിന്മേല്‍ക്കോര്‍ത്തതങ്കനൂലിന്മേൽക്കോർത്ത തോരണം കെട്ടിത്തൂക്കി.
 
കണ്ണാടിച്ചെപ്പില്‍കണ്ണാടിച്ചെപ്പിൽ പിടിച്ചിട്ട മിന്നലുപോലെ
കണ്ണഞ്ചും പൂമൊട്ടുകള്‍പൂമൊട്ടുകൾ വിടര്‍ന്നകമ്പിക്കാലില്‍വിടർന്നകമ്പിക്കാലിൽ
കാറ്റാടിച്ചെടികളാ 'റേഡിയോ' പെയ്യും ഗാന-
മേറ്റുപാടിക്കൊണ്ടാരാലുലഞ്ഞു കുളിര്‍കാറ്റില്‍കുളിർകാറ്റിൽ!
കൊച്ചിയി, ലഴിമുഖ, ത്തലമാലകള്‍ക്കകത്തലമാലകൾക്കക-
ത്തുജ്ജ്വലമാമാദിത്യബിംബം, ഹാ, മറഞ്ഞുപോയ്!
 
മാമകപിതാവിന്റെ ജന്മദേശത്താക്കാഴ്ച
മാനസത്തിങ്കല്‍മാനസത്തിങ്കൽ, കഷ്ടം, സങ്കടം കൊളുത്തുന്നു.
അമ്മട്ടു മറഞ്ഞുപോയച്ഛനുമൊരിയ്ക്കലാ-
ക്കണ്ണടഞ്ഞപ്പോള്‍ക്കണ്ണടഞ്ഞപ്പോൾ കൊച്ചുകുട്ടനെക്കണ്ടില്ലല്ലോ!
സ്പന്ദനം നിലയ്ക്കുംവരേയ്ക്കവനെക്കുറിച്ചെത്ര
ചിന്തകളെരിഞ്ഞിട്ടി; ല്ലാ മൃദുഹൃദയത്തില്‍മൃദുഹൃദയത്തിൽ!! ...
10-8-1113
</poem>
2,684

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/15884" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്