"സ്വരരാഗസുധ/കാവ്യനർത്തകി" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

396 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  11 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ ...
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ ...)
കതിരുതിർപ്പൂപ്പുഞ്ചിരി ചെഞ്ചുണ്ടിൽത്തങ്ങി;
 
ഒഴുകുമുടയാടയിലൊളിയലകള്‍ഒഴുകുമുടയാടയിലൊളിയലകൾ ചിന്നി
അഴകൊരുടലാര്‍ന്നപോലങ്ങനെഅഴകൊരുടലാർന്നപോലങ്ങനെ മിന്നി;
 
മതിമോഹനശുഭനർത്തനമാടുന്നയി, മഹിതേ
മതിമോഹനശുഭനര്‍ത്തനമാടുന്നയി, മഹിതേ
മമ മുന്നില്‍മുന്നിൽ നിന്നു നീ മലയാളകവിതേ!
 
ഒരുപകുതി പ്രജ്ഞയില്‍പ്രജ്ഞയിൽ നിഴലും നിലാവും
ഒരു പകുതി പ്രജ്ഞയില്‍പ്രജ്ഞയിൽ കരിപൂശിയവാവും
 
ഇടചേര്‍ന്നെന്‍ഇടചേർന്നെൻ ഹൃദയം പുതുപുളകങ്ങള്‍പുതുപുളകങ്ങൾ ചൂടി
ചുടുനെടുവീർപ്പുകൾക്കിടയിലും കൂടി
ചുടുനെടുവീര്‍പ്പുകള്‍ക്കിടയിലും കൂടി
 
അതിധന്യകളുഡുകന്യകൾ മണിവീണകൾ മീട്ടി
അതിധന്യകളുഡുകന്യകള്‍ മണിവീണകള്‍ മീട്ടി
അപ്സരരമണികള്‍അപ്സരരമണികൾ കൈമണികള്‍കൈമണികൾ കൊട്ടി
 
വൃന്ദാവനമുരളീരവപശ്ചാത്തലമൊന്നിൽ
വൃന്ദാവനമുരളീരവപശ്ചാത്തലമൊന്നില്‍
സ്പന്ദിക്കുമാമധുരസ്വരവീചികൾ തന്നിൽ
സ്പന്ദിക്കുമാമധുരസ്വരവീചികള്‍ തന്നില്‍
 
താളം നിരനിരയായ് നുരയിട്ടിട്ടു തങ്ങി
താമരത്താരുകള്‍പോല്‍താമരത്താരുകൾപോൽ തത്തീ ലയഭംഗി
 
സതതസുഖസുലഭതതന്‍സതതസുഖസുലഭതതൻ നിറപറവച്ചു
ഋതുശോഭകള്‍ഋതുശോഭകൾ നിന്‍മുന്നില്‍നിൻമുന്നിൽ താലം പിടിച്ചു
 
തങ്കത്തരിവളയിളകി നിന്‍പിന്നില്‍നിൻപിന്നിൽ തരളിതകള്‍തരളിതകൾ
സങ്കല്‍പസുഷമകള്‍സങ്കൽപസുഷമകൾ ചാമരം വീശി
സുരഭിലമൃഗമദതിലകിത ഫാലം
സുമസമ സുലളിത മൃദുലകപോലം
നവകുന്ദസുമസുന്ദര വരമന്ദഹാസം
ഘനനീല വിപിനസമാന സുകേശം
കുനുകുന്തളവലയാങ്കിത കര്‍ണ്ണാന്തികദേശംകർണ്ണാന്തികദേശം
മണികനക ഭൂഷിത ലളിതഗളനാളം
മമമുന്നിലെന്തൊരു സൌന്ദര്യമേളം
ഉണരുന്നു പുളകിതം മമജീവനാളം
ഇടവിടാതടവികളും ഗുഹകളും ശ്രുതികൊട്ടിയ
ജടതൻ ജ്വരജൽപനമയമായ മായ
ജടതന്‍ ജ്വരജല്‍പനമയമായ മായ
മറയുന്നു വിരിയുന്നൂ മമജീവന്‍മമജീവൻ തന്നില്‍തന്നിൽ
മലരുകള്‍മലരുകൾ മലയാളകവിതേ, നിന്‍മുന്നില്‍നിൻമുന്നിൽ
നിർനിമേഷാക്ഷനായ് നിൽപതഹോ ഞാനിദം
നിര്‍നിമേഷാക്ഷനായ് നില്‍പതഹോ ഞാനിദം
നിന്‍നിൻ നര്‍ത്തനമെന്തത്ഭുതനർത്തനമെന്തത്ഭുത മന്ത്രവാദം
കണ്ടുനിന്‍കണ്ടുനിൻ കണ്‍കോണുകളുലയവേകൺകോണുകളുലയവേ കരിവരി-
വണ്ടലയും ചെണ്ടുലയും വനികകള്‍വനികകൾ ഞാന്‍ഞാൻ
ലളിതേനിന്‍ലളിതേനിൻ കൈവിരലുകളിളകവേ കണ്ടു ഞാന്‍ഞാൻ
കിളിപാറും മരതകമരനിരകള്‍മരതകമരനിരകൾ
കനകോജ്ജ്വല ദീപശിഖാ രേഖാവലിയാലെ
കമനീയ കലാദേവത കണിവച്ചതുപോലെ
കാപാലികനെങ്കിലും എന്നന്തരംഗം
തവചരണ ചലനകൃത രണിതരസരംഗണം
തന്നോരനുഭൂതിതന്‍തന്നോരനുഭൂതിതൻ ലയനവിമാനം
എന്നെ പലദിക്കിലുമെത്തിപ്പൂ ഞാനൊരു
പൊന്നോണപ്പുലരിയായ് പരിലസിപ്പൂ
കരകമലദലയുഗള മൃദുമൃദുലചലനങ്ങള്‍മൃദുമൃദുലചലനങ്ങൾ
കാണിച്ചസൂക്ഷ്മലോകാന്തരങ്ങൾ
കാണിച്ചസൂക്ഷ്മലോകാന്തരങ്ങള്‍
പലതും കടന്നുകടന്നു ഞാന്‍ഞാൻ പോയി
പരിധൃത പരിണതപരിവേഷനായി
ജന്മം ഞാന്‍ഞാൻ കണ്ടു ഞാന്‍ഞാൻ നിര്‍വൃതിനിർവൃതി കൊണ്ടു
ജന്മാന്തരങ്ങളിലെ സുകൃതാമൃതമുണ്ടു
ആയിരം സ്വര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍സ്വർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വപ്നവുമായെത്തി
മായികേ നീ നിന്‍നിൻ നടനം നടത്തി
പുഞ്ചിരി പെയ്തുപെയ്താടു നീ ലളിതേ
തുഞ്ചന്റെ തത്തയെ കൊഞ്ചിച്ച കവിതേ
അഞ്ചിക്കുഴഞ്ഞഴിഞ്ഞാടു ഗുണമിളിതേ
കുഞ്ചന്റെ തുള്ളലില്‍തുള്ളലിൽ മണികൊട്ടിയ കവിതേ
പലമാതിരി പലഭാഷകള്‍പലഭാഷകൾ പലഭൂഷകള്‍പലഭൂഷകൾ കെട്ടി
പാടിയുമാടിയും പലചേഷ്ടകള്‍പലചേഷ്ടകൾ കാട്ടി
വിഭ്രമവിഷവിത്തുവിതക്കിലും ഹൃദിമേ
വിസ്മരിക്കില്ല ഞാന്‍ഞാൻ നിന്നെ സുരസുഷമേ
തവതലമുടിയിൽനിന്നൊരുനാരുപോരും
തവതലമുടിയില്‍നിന്നൊരുനാരുപോരും
തരികെന്നെത്തഴുകട്ടെ പെരുമയും പേരും
പോവുന്നൊ നിന്‍നിൻ നൃത്തം നിര്‍ത്തിനിർത്തി നീ ദേവീ
പോവല്ലെ പോവല്ലെ പോവല്ലെ ദേവീ
 
2,684

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/15889" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്