"സ്വരരാഗസുധ/രാക്കിളികൾ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

672 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  11 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ ...
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ ...)
<poem>
രാക്കിളികൾ
രാക്കിളികള്‍
(ഒരു പുതിയ തുയിലുണര്‍ത്തുതുയിലുണർത്തു പാട്ട്)
 
യുവാവ് : അഴകലകള്‍അഴകലകൾ ചുരുളു വിരി-
å ഞ്ഞൊഴുകിവരും കവനകലേ!
യുവതി : കവനകലേ, കലിതഫലേ,
ഗുണസരളേ ജയ, ജയ, നീ!
യുവാവ് : തവ ഹരിത തൃണഭരിത-
തടനികടത്തണലുകളിൽ-
തടനികടത്തണലുകളില്‍-
യുവതി : തണലുകളില്‍തണലുകളിൽ, തത്ത തത്തി
തളിരുലയും കുടിലുകളില്‍കുടിലുകളിൽ
യുവാവ് : കുടിലുകളില്‍കുടിലുകളിൽ, ചെടികളാടി-
ക്കുയിലുകൂകും കാടുകളില്‍കാടുകളിൽ
യുവതി : കാടുകളില്‍കാടുകളിൽ പാടിനട-
ന്നാടുമേയ്ക്കാൻ വന്നു ഞങ്ങൾ!
ന്നാടുമേയ്ക്കാന്‍ വന്നു ഞങ്ങള്‍!
യുവാവ് : കാമുകനും കണ്‍മണിയുകൺമണിയു-
മാണു ഞങ്ങള്‍ഞങ്ങൾ കവി മാതേ
യുവതി : കവിമാതേ, കാമുകനെന്‍കാമുകനെൻ
കരളിനെഴും മിഴിയാണേ!
യുവാവ് : മിഴിയാണേ, കണ്മണിയാ-
മിഴി വിടരും കതിരാണേ!
യുവതി : കതിര്മിഴിയിലമൃതെഴുതാന്‍കതിര്മിഴിയിലമൃതെഴുതാൻ
കവിമാതേ, തുയിലുണരൂ!
യുവാവ് : കവിമാതേ, പുതിയലോകം
കണികാണാന്‍കണികാണാൻ തുയിലുണരൂ!
യുവതി : തുയിലുണരൂ, പഴയലോകം
തുലഞ്ഞുകാണാന്‍തുലഞ്ഞുകാണാൻ തുയിലുണരൂ!
യുവാവ് : തുയ്ലുണരൂ, തൊഴില്‍തൊഴിൽ പൊഴിവൂ
തൂമൂലരവം, തുയിലുണരൂ!
യുവതി : തുയിലുണരൂ, ചെങ്കൊടി തന്‍തൻ
തൂമ കാണാന്‍കാണാൻ തുയിലുണരൂ!
യുവാവ് : കവിമാതേ, തുയിലുണരൂ,
കരള്‍കരൾ നിറയെച്ചിരി പകരൂ!
യുവതി : ചിരിപകരൂ, ചിന്തകളില്‍ചിന്തകളിൽ
ചിറകുവരാന്‍ചിറകുവരാൻ തുയിലുണരൂ;
യുവാവ് : തുയിലുണരൂ ജന വിഭവ
തുലനഫല മധു നുകരൂ!
യുവതി : മധു നുകരൂ! മതിമഹിതേ,
തുയിലുണരൂ, കവിമാതേ!
യുവാവ് : അഴിമതികള്‍ക്കറുതിയണഅഴിമതികൾക്കറുതിയണ-
ഞ്ഞരമനകളടിഞ്ഞു മണ്ണില്‍മണ്ണിൽ
യുവതി : അടിഞ്ഞ മണ്ണിലഭ്യുദയ-
മടിമുടി പൊന്നലരണിഞ്ഞൂ.
യുവാവ് : അലരണിഞ്ഞു ജീവിതങ്ങള്‍ജീവിതങ്ങൾ-
അഖിലമൊപ്പം കതിരുവന്നു.
യുവതി : കതിരുവന്ന കാഴ്ചകാണാന്‍കാഴ്ചകാണാൻ
കവിമാതേ, തുയിലുണരൂ!
യുവാവ് : അവനിയിലിന്നപഗതമാ-
യവശതകള, ലസതകള്‍ലസതകൾ,
യുവതി : അലസതകളൊടിയൊഴിയാന്‍അലസതകളൊടിയൊഴിയാൻ
അരിവാളിന്‍അരിവാളിൻ തിരുനാമം!
യുവാവ് : തിരുനാമത്തിരിയുഴിയാം
തടലുടലിൽ തിരിയെവരാൻ!
തടലുടലില്‍ തിരിയെവരാന്‍!
യുവതി : തിരിയെവരും തിറമൊടുനീ
തുയിലുണരൂ കവിമാതേ!
വിത്തമദം കക്കുകയായ്
യുവതി : കക്കുകയായ് കയ്പുരസം
കർക്കിടകക്കരിമാസം
കര്‍ക്കിടകക്കരിമാസം
യുവാവ് : കരിമാസം കരള്‍കവരുംകരൾകവരും
കതിര്‍കതിർ മഴയില്‍മഴയിൽ കളിയാടി,
യുവതി : കളിയാടാന്‍കളിയാടാൻ കരിനുകമായ്
കവിമാതേ, തുയിലുണരൂ!
യുവാവ് : ചിന്നിയിളന്തളിരിളകും
ചിങ്ങമരച്ചില്ലകളിൽ
ചിങ്ങമരച്ചില്ലകളില്‍
യുവതി : ചില്ലകളില്‍ചില്ലകളിൽ ത്തിരുവോണ-
ച്ചെല്ലമണിക്കുയിൽ കൂകി;
ച്ചെല്ലമണിക്കുയില്‍ കൂകി;
യുവാവ് : കുയില്‍കുയിൽ കൂകിക്കൊഞ്ചിവരും
കുലകന്യയ് ക്കകമഴിയാന്‍ക്കകമഴിയാൻ.
യുവതി : അകമഴിയും പൂജകാണാന്‍പൂജകാണാൻ
തുയിലുണരൂ കവിമാതേ!
യുവാവ് : കര്‍മ്മശതമൊരുതട്ടില്‍കർമ്മശതമൊരുതട്ടിൽ
നന്മകളോ മറുതട്ടില്‍മറുതട്ടിൽ
യുവതി : ഇരുതട്ടുമൊരുപോലാ-
യൊരുമയുടെ നല്ല തുലാം-
യുവാവ് : നല്ലതുലാം മൃതനരക-
കല്യതയിൽ കതിർ ചാർത്തി,
കല്യതയില്‍ കതിര്‍ ചാര്‍ത്തി,
യുവതി : കതിര്‍കതിർ ദീപം കണ്ടു തൊഴാന്‍തൊഴാൻ
കവിമാതേ, തുയിലുണരൂ!
യുവാവ് : പുച്ഛമതിലമൃതൊഴുകി
യുവതി : എഴുനള്ളി, ക്കനകവിള-
ക്കെഴുതിരിയിട്ടെരിയിക്കേ.
യുവാവ് : എരിയിക്കെക്കാര്‍ത്തികതന്‍എരിയിക്കെക്കാർത്തികതൻ
തിരുഹൃദയം തുടികൊട്ടി
യുവതി : തുടികൊട്ടി ത്തുയിരകലാന്‍ത്തുയിരകലാൻ
തുയിലുണരൂ, കവിമാതേ!
യുവാവ് : പനിനീരില്‍പനിനീരിൽ മേല്‍കഴുകിമേൽകഴുകി
പ്പാൽനിലാപ്പൂന്തുകിൽ ചാർത്തി-
പ്പാല്‍നിലാപ്പൂന്തുകില്‍ ചാര്‍ത്തി-
യുവതി : തുകിൽ ചാർത്തിദ്ധനുസഖിയാം
യുവതി : തുകില്‍ ചാര്‍ത്തിദ്ധനുസഖിയാം
കനലൊളിയാമാർദ്രയുമായ്
കനലൊളിയാമാര്‍ദ്രയുമായ്
യുവാവ് : ആര്‍ദ്രയുമാആർദ്രയുമാ യദ്രിജയെ-
കൂപ്പി മുദാ കളിയാടാന്‍കളിയാടാൻ,
യുവതി : കളികാണാന്‍കളികാണാൻ കലിതരസം
കവിമാതേ, തുയിലുണരൂ!
യുവാവ് : മകരശ്രീ മഞ്ഞലയാല്‍മഞ്ഞലയാൽ
മരനിരയെ മലരണിയെ-
യുവതി : അണിമലര്‍ച്ചെണ്ടലഞ്ഞുലഞ്ഞഅണിമലർച്ചെണ്ടലഞ്ഞുലഞ്ഞ-
ങ്ങാനന്ദപ്പാൽക്കാവടികൾ-
ങ്ങാനന്ദപ്പാല്‍ക്കാവടികള്‍-
യുവാവ് : കാവടികളണിയണിയായ്-
ക്കരളുകളിലലതുള്ളി-
യുവതി : തുള്ളിവരും തുള്ളല്‍തുള്ളൽ കാണാന്‍കാണാൻ
തുയിലുണരൂ, കവിമാതേ!
യുവാവ് : മിശിഹയുടെ തിരുഹൃദയ-
വിശൂദരുചി വിളയാടി-
യുവതി : വിളയാടിപ്പൊന്‍വിളയാടിപ്പൊൻ കുരിശിന്‍കുരിശിൻ-
വിമലതതന്‍വിമലതതൻ മണികുംഭം-
യുവാവ് : മണികുംഭജ്ഞാന ജലം
മനമിയലും കറ കളയാന്‍കളയാൻ
യുവതി : കറകളയാന്‍കറകളയാൻ, കനിവുയരാന്‍കനിവുയരാൻ
കവിമാതേ, തുയിലുണരൂ!
യുവാവ് : സഹകരണസരസി മുദാ
യുവതി : ശുഭമീനം-പ്രോദ്ഗതിത-
ന്നഭിമാനം-വളരാനും-
യുവാവ് : വളരാനും വഞ്ചനതന്‍വഞ്ചനതൻ
വലകളില്‍വലകളിൽ നിന്നകലാനും
യുവതി : അകലാത്തോരകവെളിവില്‍അകലാത്തോരകവെളിവിൽ
തുയിലുണരൂ, കവിമാതേ!
യുവാവ് : മേടപ്പൂങ്കൊന്നയുല-
ഞ്ഞാടും പൊന്‍കിങ്ങിണികള്‍പൊൻകിങ്ങിണികൾ-
യുവതി : കിങ്ങിണികള്‍കിങ്ങിണികൾ സുലഭതതന്‍സുലഭതതൻ
തൊങ്ങലുക,ളൊളിവിതറി-
യുവാവ് : വിതറി നവവിഭവശതം
വിഷൂവ ശ്രീയണയുമ്പോള്‍ശ്രീയണയുമ്പോൾ
യുവതി : അണയുമ്പോള്‍അണയുമ്പോൾ, കവിമാതേ,
കണികാണാന്‍കണികാണാൻ തുയിലുണരൂ!
യുവാവ് : വൃഷഭയുതന്‍വൃഷഭയുതൻ, വിഷരഹിതന്‍വിഷരഹിതൻ
കൃഷകന്‍കൃഷകൻ തന്‍തൻ ജീവജലം-
യുവതി : ജീവജലം പെയ്തണയും
ജീമൂതം തഴകെട്ടി-
യുവാവ് : തഴകെട്ടി, മഴകിട്ടി-
ത്തരുനിരയിൽ ത്തളിർപൊട്ടി
ത്തരുനിരയില്‍ ത്തളിര്‍പൊട്ടി
യുവതി : പൊട്ടിപ്പോയ് കവിമാതേ,
പട്ടിണി-നീ തുയിലുണരൂ!
യുവാവ് : പോളപൊളിഞ്ഞിതളഴിയും
പൊൻകൈതപ്പൂങ്കുലപോൽ
പൊന്‍കൈതപ്പൂങ്കുലപോല്‍
യുവതി : പൂങ്കുലപോല്‍പൂങ്കുലപോൽ, തേന്‍തേൻ കനിയും
മാങ്കനിപോല്‍മാങ്കനിപോൽ, മിഥുനമനം-
യുവാവ് : മിഥുനമനം വിടരാനും
മധുരമധു പകരാനും-
യുവതി : പകരുമുഷസ്സുഷമയില്‍പകരുമുഷസ്സുഷമയിൽ നീ
തുയിലുണരൂ, കവിമാതേ!
യുവാവ് : മുനികള്‍ക്കുംമുനികൾക്കും മുനിയായി
മണിരത്നഖനിയായി-
യുവതി : ഖനിയായി, ദ്ധനതത്വ
പ്രണവത്തിന്നുയിരേകി
യുവാവ് : ഉയിരേകി, ത്തൊഴിലുകളി-
ലുണർവരുളി കാറള്മാർക്സ്!
ലുണര്‍വരുളി കാറള്മാര്‍ക്സ്!
യുവതി : മാര്‍ക്സിനെമാർക്സിനെ നീ കവിമാതേ,
മാനിക്കാന്‍മാനിക്കാൻ തുയിലുണരൂ!
യുവാവ് : അലസതയറ്റവശതയ-
റ്റഴിമതിയറ്റാനന്ദം-
യുവതി : ആനന്ദപ്പുലരി പൊടി-
ച്ചണയുകയായ് നവലോകം!
യുവാവ് : നവലോകം കണികാണാന്‍കണികാണാൻ
നയനങ്ങളൊളിനുകരാൻ,
നയനങ്ങളൊളിനുകരാന്‍,
യുവതി : നുകരുക നീ സുകൃതമിനി-
ത്തുയലുണരൂ, കവിമാതേ!
യുവാവ് : മഞ്ജിമയും കൂട്ടട്ടേ,
മന്നഖിലം പാടട്ടേ!....
യുവതി : പാടുന്നേന്‍പാടുന്നേൻ, തുയിലുണരൂ,
പരിപൂതേ, കവിമാതേ! 20-10-1946
 
മജ്ജീവിതം ശൂന്യമോ?
ഗാനാലാപനലോലമാം ഹൃദയമേ,
നീ നല്ലപോല്‍നല്ലപോൽ നോക്കൂ, നീ
കാണും കാഴ്ച യഥാര്‍ത്ഥമോയഥാർത്ഥമോ, കപടമോ,
വിഭ്രാന്തിയോ മായയോ?å7-12-1946
 
ഒരു മഹാമരമണ്ടൻ ചവറുകൾ ചിക്കുമ്പോൾ
ഒരു മഹാമരമണ്ടന്‍ ചവറുകള്‍ ചിക്കുമ്പോള്‍
കരഗതമാകുന്നു നിധികലശം;
ഒരു മഹാകവി, യെന്നാ,ലുമിനീരിനുകൂടിയു-
2,684

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/15893" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്