"ഹനുമാൻ ചാലീസ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

312 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  12 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ ...
No edit summary
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ ...)
 
 
വര്‍ണൌവർണൌ രഘുവര് വിമല്‍വിമൽ ജസു
 
ജോ ദായക ഫല്‍ചാരിഫൽചാരി
 
 
ബുദ്ധിഹീന്‍ബുദ്ധിഹീൻ തനു ജനികേ
 
സുമിരൌ പവനകുമാര്
 
 
ബല്‍ബൽ ബുദ്ധി വിദ്യാ ദേഹുമോഹി
 
ഹരഹു കലേശ് വികാരി
 
 
ജയ് ഹനുമാൻ ജ്ഞാനഗുൺ സാഗർ
ജയ് ഹനുമാന്‍ ജ്ഞാനഗുണ്‍ സാഗര്‍
 
ജയ് കപീശ് തീഹൂ ലോക് ഉജാഗര്
 
 
മഹാവീര്‍മഹാവീർ വിക്രം ഭജ് രംഗി
 
കുമതി നിവാര് സുമതി കെ സംഗി
 
 
കഞ്ചണ്‍കഞ്ചൺ വരണ്‍വരൺ വിരാജ് സുവേശ
 
കാനന് കുണ്ധല് കുഞ്ചിത് കേശ
 
 
ഹാഥ് വജ്ര് ഓര്‍ഓർ ധ്വജാ വിരാജേ
 
കാംധേ മൂഞ്ച് ജനേവു സാജേ
 
 
ശങ്കര്‍ശങ്കർ സുവന്‍സുവൻ കേസരി നന്ദന്
 
തേജ് പ്രതാപ് മഹാ ജഗ് വന്ദന്
 
 
വിദ്യാവാന്‍വിദ്യാവാൻ ഗുണി അതി ചാതുര്
 
രാം കാജ് കരിവേ കോ ആതുര്
പ്രഭു ചരിത്ര് സുവിവേ കൊരസിയാ
 
രാം ലഖന്‍ലഖൻ സീതാ മന്‍മൻ വസിയ
 
 
 
 
ലായ് സഞ്ജീവന്‍സഞ്ജീവൻ ലഖന് ജിയായെ
 
ശ്രീ രഘുവീര്‍രഘുവീർ ഹരസി ഉരലായേ
 
 
രഘുപതി കീന്‍കീൻ ഹി ബഹുത്ത് ബഡായി
 
തും മമ പ്രിയ ഭരത് ഹി സമഭായി
 
 
സഹസ് വദന്‍വദൻ തുംഹാരോ ജസ് ഗാവേ
 
അസ് കഹി ശ്രീ പതി കണ്ഡ് ലഖാവെ
 
 
തും ഉപകാര് സുഗ്രീവഹീന്‍സുഗ്രീവഹീൻ കീന്‍കീൻ
 
രാം മിലായേ രജ് പദ് ദീന്‍ദീൻ
 
 
യുഗ് സഹസ്ര് ജോജന് പര് ഭാനു
 
ലീല്യോതാഹി മാധുര്‍ഫല്‍മാധുർഫൽ ജാനു
 
 
 
 
ദുര്‍ഗ്ഗമ്മ്ദുർഗ്ഗമ്മ് കാജ് ജഗത് കേ ജേതേ
 
സുഗമ് അനുഗ്രഹ് തും ഹാരേ തേതെ
സബ് സുഖ് ലഹേ തുംഹാരി ശരണാ
 
തും രക്ഷക് കാഹൂ കോ ഡര്‍ണഡർണ
 
 
ഭൂത് പിശാച് നികട് നഹിം ആവേ
 
മഹാവീര്‍മഹാവീർ ജബ് നാം സുനാവേ
 
 
നാസെ രോഗ് ഹരേ സബ് പീരാ
 
ജപത് നിരന്തര്‍നിരന്തർ ഹനുമത് വീരാ
 
 
സങ്കട് തേം ഹനുമാന് ചുഡാവെ
 
മന്‍മൻ ക്ര മ് വചന് ധ്യാന്‍ധ്യാൻ ജൊ ലാവെ
 
 
സബ് പര്‍പർ രാം തപസ്വീ രാജാ
 
തിന്‍തിൻ കേ കാജ് സകല്‍സകൽ തും സാജാ
 
 
ഓര്‍ഓർ മനോരഥ് ജോ കോയി ലാവെ
 
സോഹി അമിത് ജീവന് ഫല്‍പാവേഫൽപാവേ
 
 
സാധു സന്ത് കേ തും രഖ് വാരെ
 
അസുര്‍അസുർ നികന്തന് രാം ദുലാരേ
 
 
അഷ്ടസിദ്ധി നൌ നിധി കെ ദാതാ
 
അസ് വര്‍വർ ദീന്‍ദീൻ ജാനകി മാതാ
 
 
 
 
തുംഹാരെ ഭജന്‍ഭജൻ രാം കോ പാവേ
 
ജനമ് ജനമ് കേ ദുഖ് ബിസ് രാവേ
 
 
അന്ത് കാല്‍കാൽ രഘുവീര്‍രഘുവീർ പുര്‍പുർ ജായേ
 
ജനമ് ജനമ് ഹരി ഭക്ത് കഹായി
 
 
ഔര്‍ഔർ ദേവതാ ചിത് ന ധരയി
 
ഹനുമന്ത് സെ ഹി സര്‍വ്വസർവ്വ സുഖ് കരയി
 
 
 
 
ജൊ ശത് ബാര്‍ബാർ പഠ് കര്‍ഹോയികർഹോയി
 
ഛുഠ് ഹി ബന്ദി മഹാ സുഖ് ഹൊയി
 
 
ജൊ യഹ് പഠേ ഹനുമാന്‍ഹനുമാൻ ചാലീസാ
 
ഹോയേ സിദ്ധി സാഖി ഗൌരീശാ
പവന തനയ് സങ്കട് ഹരണ്
 
മംഗളമൂര്‍ത്തീമംഗളമൂർത്തീ രൂപ്
 
 
രാം ലഖന്‍ലഖൻ സീതാ സഹിത്
 
ഹൃദയ് വസഹൂ സുരഭൂപ്.
[[വര്‍ഗ്ഗംവർഗ്ഗം:ഹിന്ദി]]
2,684

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/15901" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്