"വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:ഗുണ്ടർട്ട് ലെഗസി പദ്ധതി/ലെറ്റർ പ്രസ്സ് അച്ചടി" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
 
{| class="wikitable sortable"
! ക്രമസംഖ്യ !! വർഷം !! പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് !! താളുകൾ !! ഫയൽ സൈസ് (MB) !! Wikimediaകോമൺസ് Commons Linkകണ്ണി !! സൂചികാതാൾ
| 1 || 1829 || പുതിയനിയമം (കോട്ടയം) || 653 || 833 || File:GaXXXIV1.pdf || [[Index:GaXXXIV1.pdf]]
|-
| 21 || 18411829 || പുതിയനിയമം ഗ്രാമർ ഓഫ് ദ മലയാളിം ലാങ്വേജ്(കോട്ടയം) || 247653 || 232833 || [[File:CiXIV40GaXXXIV1.pdf]] || [[Index:CiXIV40GaXXXIV1.pdf]]
|-
| 32 || 18441841 || സത്യവെദ ഇതിഹാസംഗ്രാമർ ഓഫ് ദ മലയാളിം ലാങ്വേജ് || 137247 || 138232 || [[File:GaXXXIV2CiXIV40.pdf]] || [[Index:GaXXXIV2CiXIV40.pdf]]
|-
| 43 || 18461844 || ബെയിലിയുടെസത്യവെദ മലയാളം - ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടുഇതിഹാസം || 875137 || 1600138 || [[File:CiXIV31_qtGaXXXIV2.pdf]] || [[Index:CiXIV31_qtGaXXXIV2.pdf]]
|-
| 54 || 1846 || മാർപാപ്പാബെയിലിയുടെ മലയാളം - ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു || 23875 || 191600 || [[File:CiXIV264CiXIV31_qt.pdf]] || [[Index:CiXIV264CiXIV31_qt.pdf]]
|-
| 65 || 1846 || മതവിചാരണ -കാര്യസ്ഥനായ നരസിംഹമാർപാപ്പാ || 3523 || 2719 || [[File:CiXIV263CiXIV264.pdf]] || [[Index:CiXIV263CiXIV264.pdf]]
|-
| 76 || 18471846 || വെദപുസ്തകത്തിൽമതവിചാരണ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന-കാര്യസ്ഥനായ പ്രധാന സംഗതികൾനരസിംഹ || 1335 || 1027 || [[File:CiXIV271CiXIV263.pdf]] || [[Index:CiXIV271CiXIV263.pdf]]
|-
| 87 || 1847 || ഹിതോപദേശഃവെദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാന സംഗതികൾ || 8713 || 18810 || [[File:CiXII800-4CiXIV271.pdf]] || [[Index:CiXII800-4CiXIV271.pdf]]
|-
| 98 || 18491847 || ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്‌ലിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം നിഘണ്ടുഹിതോപദേശഃ || 56387 || 648188 || [[File:CiXIV133CiXII800-4.pdf]] || [[Index:CiXIV133CiXII800-4.pdf]]
|-
| 109 || 1849 || അമരെശംബെഞ്ചമിൻ മൂലംബെയ്‌ലിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം നിഘണ്ടു || 94563 || 143648 || [[File:CiXII845CiXIV133.pdf]] || [[Index:CiXII845CiXIV133.pdf]]
|-
| 1110 || 18501849 || സിദ്ധരൂപംഅമരെശം മൂലം || 13694 || 100143 || [[File:CiXII844CiXII845.pdf]] || [[Index:CiXII844CiXII845.pdf]]
|-
| 1211 || 18511850 || നാരായണീയംസിദ്ധരൂപം || 171136 || 121100 || [[File:CiXII88CiXII844.pdf]] || [[Index:CiXII88CiXII844.pdf]]
|-
| 1312 || 1851 || മലയാളം സെലക്ഷൻസ്നാരായണീയം || 225171 || 227121 || [[File:CiXIV134CiXII88.pdf]] || [[Index:CiXIV134CiXII88.pdf]]
|-
| 1413 || 18531851 || ഭൂമിശാസ്ത്രംമലയാളം സെലക്ഷൻസ് || 255225 || 233227 || [[File:CiXIV40aCiXIV134.pdf]] || [[Index:CiXIV40aCiXIV134.pdf]]
|-
| 1514 || 18551853 || ഭൂമിശാസ്ത്രം ഒന്നാമത പുസ്തകം || 123255 || 96233 || [[File:5E1405CiXIV40a.pdf]] || [[Index:5E1405CiXIV40a.pdf]]
|-
| 1615 || 1855 || സത്യവേദകഥകൾഭൂമിശാസ്ത്രം ഒന്നാമത പുസ്തകം || 133123 || 10496 || [[File:CiXIV128b5E1405.pdf]] || [[Index:CiXIV128b5E1405.pdf]]
|-
| 1716 || 18561855 || ദ മലയാളം റീഡർസത്യവേദകഥകൾ || 315133 || 360104 || [[File:CiXIV136CiXIV128b.pdf]] || [[Index:CiXIV136CiXIV128b.pdf]]
|-
| 1817 || 18571856 || ഇന്ദുമാൎഗ്ഗത്തിന്നും റോമമാൎഗ്ഗത്തിന്നുംമലയാളം തമ്മിലുള്ള സംബന്ധംറീഡർ || 57315 || 66360 || [[File:CiXIV53CiXIV136.pdf]] || [[Index:CiXIV53CiXIV136.pdf]]
|-
| 18 || 1857 || ഇന്ദുമാൎഗ്ഗത്തിന്നും റോമമാൎഗ്ഗത്തിന്നും തമ്മിലുള്ള സംബന്ധം || 57 || 66 || [[File:CiXIV53.pdf]] || [[Index:CiXIV53.pdf]]
| 19 || 1858 || ഇന്ദ്യായിലെ സ്ത്രീജനങ്ങൾക്ക പ്രയോജനത്തിനായിട്ട ഒരു മദാമ്മ അവർകൾ എഴുതിയ ഇമ്പമായ ചരിത്രങ്ങൾ || 203 || 165 || File:CiXIV138.pdf || [[Index:CiXIV138.pdf]]
|-
| 19 || 1858 || ഇന്ദ്യായിലെ സ്ത്രീജനങ്ങൾക്ക പ്രയോജനത്തിനായിട്ട ഒരു മദാമ്മ അവർകൾ എഴുതിയ ഇമ്പമായ ചരിത്രങ്ങൾ || 203 || 165 || [[File:CiXIV138.pdf]] || [[Index:CiXIV138.pdf]]
| 20 || 1858 || വിദ്യാമൂലങ്ങൾ || 95 || 114 || File:CiXIV290-02.pdf || [[Index:CiXIV290-02.pdf]]
|-
| 2120 || 18591858 || മോക്ഷമാൎഗ്ഗംവിദ്യാമൂലങ്ങൾ || 2995 || 22114 || [[File:CiXIV53aCiXIV290-02.pdf]] || [[Index:CiXIV53aCiXIV290-02.pdf]]
|-
| 2221 || 18601859 || മൃഗചരിതംമോക്ഷമാൎഗ്ഗം || 16729 || 17522 || [[File:CiXIV282CiXIV53a.pdf]] || [[Index:CiXIV282CiXIV53a.pdf]]
|-
| 2322 || 18641860 || വില്വംപുരാണംമൃഗചരിതം || 63167 || 87175 || [[File:CiXIV265bCiXIV282.pdf]] || [[Index:CiXIV265bCiXIV282.pdf]]
|-
| 2423 || 18661864 || ഗൎമ്മന്യ രാജ്യത്തിലെ ക്രിസ്തസഭാനവീകരണംവില്വംപുരാണം || 11163 || 8587 || [[File:GkVI34CiXIV265b.pdf]] || [[Index:GkVI34CiXIV265b.pdf]]
|-
| 2524 || 1866 || മലയാളഗൎമ്മന്യ പഞ്ചാംഗംരാജ്യത്തിലെ ക്രിസ്തസഭാനവീകരണം || 61111 || 8385 || [[File:CiXIV130_1866GkVI34.pdf]] || [[Index:CiXIV130_1866GkVI34.pdf]]
|-
| 2625 || 1866 || പഞ്ചതന്ത്രംമലയാള പഞ്ചാംഗം || 22161 || 18083 || [[File:CiXIV46bCiXIV130_1866.pdf]] || [[Index:CiXIV46bCiXIV130_1866.pdf]]
|-
| 2726 || 18671866 || നളചരിതസാരശോധനപഞ്ചതന്ത്രം || 87221 || 53180 || [[File:CiXIV129CiXIV46b.pdf]] || [[Index:CiXIV129CiXIV46b.pdf]]
|-
| 2827 || 1867 || മലയാള വ്യാകരണ ചോദ്യോത്തരംനളചരിതസാരശോധന || 33387 || 40053 || [[File:CiXIV68cCiXIV129.pdf]] || [[Index:CiXIV68cCiXIV129.pdf]]
|-
| 2928 || 1867 || മലയാള പഞ്ചാംഗംവ്യാകരണ ചോദ്യോത്തരം || 73333 || 104400 || [[File:CiXIV130_1867CiXIV68c.pdf]] || [[Index:CiXIV130_1867CiXIV68c.pdf]]
|-
| 3029 || 18681867 || കേരളപഴമമലയാള പഞ്ചാംഗം || 20573 || 306104 || [[File:CiXIV125bCiXIV130_1867.pdf]] || [[Index:CiXIV125bCiXIV130_1867.pdf]]
|-
| 3130 || 1868 || ചാണക്യസൂത്രം അല്ലെങ്കിൽ മുദ്രാരാക്ഷസംകേരളപഴമ || 285205 || 315306 || [[File:CiXIV139CiXIV125b.pdf]] || [[Index:CiXIV139CiXIV125b.pdf]]
|-
| 3231 || 1868 || മലയാളചാണക്യസൂത്രം ഭാഷാഅല്ലെങ്കിൽ വ്യാകരണംമുദ്രാരാക്ഷസം || 461285 || 441315 || [[File:CiXIV68aCiXIV139.pdf]] || [[Index:CiXIV68aCiXIV139.pdf]]
|-
| 3332 || 1868 || സത്യവേദകഥകൾമലയാള ഭാഗംഭാഷാ 2വ്യാകരണം || 141461 || 115441 || [[File:CiXIV128-2CiXIV68a.pdf]] || [[Index:CiXIV128-2CiXIV68a.pdf]]
|-
| 3433 || 1868 || മലയാളസത്യവേദകഥകൾ പഞ്ചാംഗംഭാഗം 2 || 95141 || 117115 || [[File:CiXIV130_1868CiXIV128-2.pdf]] || [[Index:CiXIV130_1868CiXIV128-2.pdf]]
|-
| 3534 || 18691868 || മലയാള പഞ്ചാംഗം || 8795 || 107117 || [[File:CiXIV130_1869CiXIV130_1868.pdf]] || [[Index:CiXIV130_1869CiXIV130_1868.pdf]]
|-
| 3635 || 1869 || സത്യവേദകഥകൾമലയാള ഭാഗം 1പഞ്ചാംഗം || 17187 || 129107 || [[File:CiXIV128-1CiXIV130_1869.pdf]] || [[Index:CiXIV128-1CiXIV130_1869.pdf]]
|-
| 3736 || 1869 || സ്ഥിരീകരണത്തിന്നുള്ളസത്യവേദകഥകൾ ഉപദെശംഭാഗം 1 || 27171 || 19129 || [[File:CiXIV146_2CiXIV128-1.pdf]] || [[Index:CiXIV146_2CiXIV128-1.pdf]]
|-
| 3837 || 1869 || ലൂഥരിന്റെസ്ഥിരീകരണത്തിന്നുള്ള ചെറിയ ചോദ്യോത്തരപുസ്തകംഉപദെശം || 3327 || 2319 || [[File:CiXIV146_1CiXIV146_2.pdf]] || [[Index:CiXIV146_1CiXIV146_2.pdf]]
|-
| 3938 || 18701869 || മലയാളലൂഥരിന്റെ പഞ്ചാംഗംചെറിയ ചോദ്യോത്തരപുസ്തകം || 7933 || 9523 || [[File:CiXIV130_1870CiXIV146_1.pdf]] || [[Index:CiXIV130_1870CiXIV146_1.pdf]]
|-
| 4039 || 1870 || ഇങ്ക്ലിഷ മലയാള ഭാഷകളുടെ അകാരാദിപഞ്ചാംഗം || 38179 || 39595 || [[File:CiXIV124CiXIV130_1870.pdf]] || [[Index:CiXIV124CiXIV130_1870.pdf]]
|-
| 4140 || 1870 || ഇങ്ക്ലിഷ മലയാള-ഇങ്ക്ലിഷ് ഭാഷാന്തരഭാഷകളുടെ പുസ്തകംഅകാരാദി || 183381 || 128395 || [[File:CiXIV68b-2CiXIV124.pdf]] || [[Index:CiXIV68b-2CiXIV124.pdf]]
|-
| 4241 || 1870 || വ്യാകരണമലയാള-ഇങ്ക്ലിഷ് ചോദ്യോത്തരംഭാഷാന്തര പുസ്തകം || 143183 || 94128 || [[File:CiXIV68b-12.pdf]] || [[Index:CiXIV68b-12.pdf]]
|-
| 4342 || 18711870 || മലയാളവ്യാകരണ പഞ്ചാംഗംചോദ്യോത്തരം || 65143 || 7694 || [[File:CiXIV130_1871CiXIV68b-1.pdf]] || [[Index:CiXIV130_1871CiXIV68b-1.pdf]]
|-
| 4443 || 1871 || വലിയമലയാള പാഠാരംഭംപഞ്ചാംഗം || 4965 || 4276 || [[File:GkVI70bCiXIV130_1871.pdf]] || [[Index:GkVI70bCiXIV130_1871.pdf]]
|-
| 4544 || 18721871 || മലയാളവലിയ പഞ്ചാംഗംപാഠാരംഭം || 8149 || 9442 || [[File:CiXIV130_1872GkVI70b.pdf]] || [[Index:CiXIV130_1872GkVI70b.pdf]]
|-
| 4645 || 1872 || ഗുണ്ടർട്ടിന്റെമലയാള മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടുപഞ്ചാംഗം || 114381 || 154094 || [[File:CiXIV68CiXIV130_1872.pdf]] || [[Index:CiXIV68CiXIV130_1872.pdf]]
|-
| 4746 || 18731872 || ശ്രീമഹാഭാരതംഗുണ്ടർട്ടിന്റെ മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു || 4391143 || 6641540 || [[File:CiXIV280CiXIV68.pdf]] || [[Index:CiXIV280CiXIV68.pdf]]
|-
| 4847 || 18741873 || കേരളോല്പത്തിശ്രീമഹാഭാരതം || 121439 || 81664 || [[File:CiXIV125CiXIV280.pdf]] || [[Index:CiXIV125CiXIV280.pdf]]
|-
| 4948 || 18751874 || പ്രാൎത്ഥനാസംഗ്രഹംകേരളോല്പത്തി || 189121 || 19181 || [[File:GkVI22dCiXIV125.pdf]] || [[Index:GkVI22dCiXIV125.pdf]]
|-
| 5049 || 18741875 || മലയാള പഞ്ചാംഗംപ്രാൎത്ഥനാസംഗ്രഹം || 85189 || 89191 || [[File:CiXIV130_1874GkVI22d.pdf]] || [[Index:CiXIV130_1874GkVI22d.pdf]]
|-
| 5150 || 18751874 || മലയാള പഞ്ചാംഗം || 8985 || 11189 || [[File:CiXIV130_1875CiXIV130_1874.pdf]] || [[Index:CiXIV130_1875CiXIV130_1874.pdf]]
|-
| 5251 || 18761875 || സുവിശേഷസംഗ്രഹംമലയാള പഞ്ചാംഗം || 36989 || 508111 || [[File:CiXIV126CiXIV130_1875.pdf]] || [[Index:CiXIV126CiXIV130_1875.pdf]]
|-
| 5352 || 18771876 || കേരളോപകാരിസുവിശേഷസംഗ്രഹം || 201369 || 239508 || [[File:CiXIV131-4_1877CiXIV126.pdf]] || [[Index:CiXIV131-4_1877CiXIV126.pdf]]
|-
| 5453 || 1877 || കെരള ഭാഷാ വ്യാകരണംകേരളോപകാരി || 207201 || 174239 || [[File:CiXIV279CiXIV131-4_1877.pdf]] || [[Index:CiXIV279CiXIV131-4_1877.pdf]]
|-
| 5554 || 1877 || ദെവിമാഹാത്മ്യംകെരള ഭാഷാ വ്യാകരണം || 87207 || 54174 || [[File:CiXIV265CiXIV279.pdf]] || [[Index:CiXIV265CiXIV279.pdf]]
|-
| 55 || 1877 || ദെവിമാഹാത്മ്യം || 87 || 54 || [[File:CiXIV265.pdf]] || [[Index:CiXIV265.pdf]]
| 56 || 1878 || തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്റെ ചിന്താരത്നവും, കൈവല്യനവനീതവും മുകുന്ദമാലയും || 125 || 128 || File:CiXIV276.pdf || [[Index:CiXIV276.pdf]]
|-
| 56 || 1878 || തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്റെ ചിന്താരത്നവും, കൈവല്യനവനീതവും മുകുന്ദമാലയും || 125 || 128 || [[File:CiXIV276.pdf]] || [[Index:CiXIV276.pdf]]
| 57 || 1879 || കേരളോപകാരി || 275 || 318 || File:CiXIV131-6_1879.pdf || [[Index:CiXIV131-6_1879.pdf]]
|-
| 5857 || 18801879 || കേരളോപകാരി || 25275 || 30318 || [[File:CiXIV131-7_18806_1879.pdf]] || [[Index:CiXIV131-7_18806_1879.pdf]]
|-
| 5958 || 1880 || ജ്ഞാനൊദയംകേരളോപകാരി || 8925 || 9130 || [[File:CiXIV267CiXIV131-7_1880.pdf]] || [[Index:CiXIV267CiXIV131-7_1880.pdf]]
|-
| 6059 || 1880 || ശാസ്ഥാംകഥജ്ഞാനൊദയം || 2389 || 4291 || [[File:CiXIV290-05CiXIV267.pdf]] || [[Index:CiXIV290-05CiXIV267.pdf]]
|-
| 6160 || 1880 || വിജ്ഞാന മഞ്ജരിശാസ്ഥാംകഥ || 5923 || 6642 || [[File:CiXIV259CiXIV290-05.pdf]] || [[Index:CiXIV259CiXIV290-05.pdf]]
|-
| 6261 || 1880 || ശീലാവതിപ്പാട്ടവിജ്ഞാന മഞ്ജരി || 3559 || 2666 || [[File:CiXIV273CiXIV259.pdf]] || [[Index:CiXIV273CiXIV259.pdf]]
|-
| 6362 || 18811880 || സങ്കീൎത്തനങ്ങൾശീലാവതിപ്പാട്ട || 20135 || 16726 || [[File:GaXXXIV5aCiXIV273.pdf]] || [[Index:GaXXXIV5aCiXIV273.pdf]]
|-
| 6463 || 1881 || കേരളോപകാരിസങ്കീൎത്തനങ്ങൾ || 109201 || 128167 || [[File:CiXIV131-8_1881GaXXXIV5a.pdf]] || [[Index:CiXIV131-8_1881GaXXXIV5a.pdf]]
|-
| 5764 || 18791881 || കേരളോപകാരി || 275109 || 318128 || [[File:CiXIV131-6_18798_1881.pdf]] || [[Index:CiXIV131-6_18798_1881.pdf]]
| 65 || 1881 || ഇയ്യോബ, സങ്കീൎത്തനങ്ങൾ, സദൃശ്യങ്ങൾ, സഭാപ്രസംഗി, ശലോമോന്റേ അത്യുത്തമഗീതം എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പവിത്രലേഖകൾ || 377 || 286 || File:GaXXXIV5_1.pdf || [[Index:GaXXXIV5_1.pdf]]
|-
| 65 || 1881 || ഇയ്യോബ, സങ്കീൎത്തനങ്ങൾ, സദൃശ്യങ്ങൾ, സഭാപ്രസംഗി, ശലോമോന്റേ അത്യുത്തമഗീതം എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പവിത്രലേഖകൾ || 377 || 286 || [[File:GaXXXIV5_1.pdf]] || [[Index:GaXXXIV5_1.pdf]]
| 66 || 1882 || കേരളോപകാരി || 49 || 57 || File:CiXIV131-9_1882.pdf || [[Index:CiXIV131-9_1882.pdf]]
|-
| 6766 || 1882 || ശരീരശാസ്ത്രംകേരളോപകാരി || 11749 || 11657 || [[File:56E279CiXIV131-9_1882.pdf]] || [[Index:56E279CiXIV131-9_1882.pdf]]
|-
| 6867 || 18831882 || പ്രകൃതിശാസ്ത്രംശരീരശാസ്ത്രം || 457117 || 56116 || [[File:CiXIV132a56E279.pdf]] || [[Index:CiXIV132a56E279.pdf]]
|-
| 6968 || 1883 || സ്ഥിരീകരണത്തിനുള്ള ഉപദെശംപ്രകൃതിശാസ്ത്രം || 27457 || 4956 || [[File:CiXIV290-01CiXIV132a.pdf]] || [[Index:CiXIV290-01CiXIV132a.pdf]]
|-
| 7069 || 18851883 || മലയാളസ്ഥിരീകരണത്തിനുള്ള പഞ്ചാംഗം - 1885ഉപദെശം || 8927 || 9149 || [[File:CiXIV130_1885CiXIV290-01.pdf]] || [[Index:CiXIV130_1885CiXIV290-01.pdf]]
|-
| 7170 || 18861885 || വലിയമലയാള ചെറിയപഞ്ചാംഗം പ്രവാചകന്മാർ- എന്നിവ അടങ്ങുന്ന പ്രവാചകലേഖകൾ1885 || 48189 || 37991 || [[File:GaXXXIV5_2CiXIV130_1885.pdf]] || [[Index:GaXXXIV5_2CiXIV130_1885.pdf]]
|-
| 7271 || 18871886 || കുന്ദലതാവലിയ ചെറിയ പ്രവാചകന്മാർ എന്നിവ അടങ്ങുന്ന പ്രവാചകലേഖകൾ || 143481 || 107379 || [[File:CiXIV137GaXXXIV5_2.pdf]] || [[Index:CiXIV137GaXXXIV5_2.pdf]]
|-
| 7372 || 18881887 || യോസേഫ് യാക്കോബികുന്ദലതാ || 37143 || 37107 || [[File:CiXIV290-04CiXIV137.pdf]] || [[Index:CiXIV290-04CiXIV137.pdf]]
|-
| 7473 || 18901888 || ഇന്ദുലെഖയോസേഫ് രണ്ടാം പതിപ്പ്യാക്കോബി || 43337 || 42037 || [[File:CiXIV270CiXIV290-04.pdf]] || [[Index:CiXIV270CiXIV290-04.pdf]]
|-
| 7574 || 1890 || ഇന്ദുമതീസ്വയംവരംഇന്ദുലെഖ രണ്ടാം പതിപ്പ് || 149433 || 19420 || [[File:CiXIV262CiXIV270.pdf]] || [[Index:CiXIV262CiXIV270.pdf]]
|-
| 7675 || 1890 || മീനാക്ഷിഇന്ദുമതീസ്വയംവരം || 449149 || 41819 || [[File:CiXIV269CiXIV262.pdf]] || [[Index:CiXIV269CiXIV262.pdf]]
|-
| 7776 || 18971890 || സഭാപ്രാൎത്ഥനാപുസ്തകംമീനാക്ഷി || 237449 || 198418 || [[File:GkVI22eCiXIV269.pdf]] || [[Index:GkVI22eCiXIV269.pdf]]
|-
| 7877 || 1897 || സുകുമാരി, ഒരു കഥസഭാപ്രാൎത്ഥനാപുസ്തകം || 191237 || 28198 || [[File:GkVI259GkVI22e.pdf]] || [[Index:GkVI259GkVI22e.pdf]]
|-
| 7978 || 19031897 || ബാലവ്യാകരണംസുകുമാരി, ഒരു കഥ || 95191 || 7828 || [[File:56A5726GkVI259.pdf]] || [[Index:56A5726GkVI259.pdf]]
|-
| 8079 || 1903 || മലയാള വ്യാകരണ സംഗ്രഹംബാലവ്യാകരണം || 3795 || 2778 || [[File:56E27856A5726.pdf]] || [[Index:56E27856A5726.pdf]]
|-
| 8180 || 1903 || വേദോക്തപുസ്തകംമലയാള വ്യാകരണ സംഗ്രഹം || 7737 || 5827 || [[File:56E23756E278.pdf]] || [[Index:56E23756E278.pdf]]
|-
| 8281 || 19041903 || പഴയനിയമത്തിൽനിന്നു എടുത്ത സത്യവേദകഥകൾവേദോക്തപുസ്തകം || 23177 || 35358 || [[File:GaXXXIV6-156E237.pdf]] || [[Index:GaXXXIV6-156E237.pdf]]
|-
| 8382 || 1904 || രണ്ടാംപഴയനിയമത്തിൽനിന്നു പാഠപുസ്തകംഎടുത്ത സത്യവേദകഥകൾ || 106231 || 14353 || [[File:56E241GaXXXIV6-1.pdf]] || [[Index:56E241GaXXXIV6-1.pdf]]
|-
| 8483 || 1904 || വ്യാകരണമിത്രംരണ്ടാം പാഠപുസ്തകം || 173106 || 13514 || [[File:56A572856E241.pdf]] || [[Index:56A572856E241.pdf]]
|-
| 8584 || 1904 || ശിശുപാഠപുസ്തകംവ്യാകരണമിത്രം || 53173 || 36135 || [[File:56E24356A5728.pdf]] || [[Index:56E24356A5728.pdf]]
|-
| 8685 || 19051904 || ഭീമൻകഥശിശുപാഠപുസ്തകം || 2553 || 1736 || [[File:CiXIV290-4856E243.pdf]] || [[Index:CiXIV290-4856E243.pdf]]
|-
| 8786 || 1905 || ഒന്നാം പാഠപുസ്തകംഭീമൻകഥ || 6525 || 5317 || [[File:56E242CiXIV290-48.pdf]] || [[Index:56E242CiXIV290-48.pdf]]
|-
| 8887 || 1905 || കൃഷ്ണൻഒന്നാം ക്രിസ്തു എന്നവരുടെ താരതമ്യംപാഠപുസ്തകം || 7765 || 5653 || [[File:56E23856E242.pdf]] || [[Index:56E23856E242.pdf]]
|-
| 8988 || 1905 || രാമാനുചരിതംകൃഷ്ണൻ ക്രിസ്തു എന്നവരുടെ താരതമ്യം || 3977 || 2656 || [[File:CiXIV290-4756E238.pdf]] || [[Index:CiXIV290-4756E238.pdf]]
|-
| 2089 || 18581905 || വിദ്യാമൂലങ്ങൾരാമാനുചരിതം || 9539 || 11426 || [[File:CiXIV290-0247.pdf]] || [[Index:CiXIV290-0247.pdf]]
| 90 || 1906 || ഹിന്തുമതത്തിലേയും ക്രിസ്തുമാൎഗ്ഗത്തിലേയും ശ്രേഷ്ഠപുരുഷാൎത്ഥം || 105 || 76 || File:56E236.pdf || [[Index:56E236.pdf]]
|-
| 90 || 1906 || ഹിന്തുമതത്തിലേയും ക്രിസ്തുമാൎഗ്ഗത്തിലേയും ശ്രേഷ്ഠപുരുഷാൎത്ഥം || 105 || 76 || [[File:56E236.pdf]] || [[Index:56E236.pdf]]
| 91 || 1926 || മാനുഷഹൃദയദർപ്പണം || 69 || 16 || File:56E230.pdf || [[Index:56E230.pdf]]
|-
| 9291 || 19911926 || ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടുമാനുഷഹൃദയദർപ്പണം || 119369 || 161016 || [[File:33A1141256E230.pdf]] || [[Index:33A1141256E230.pdf]]
|-
| 9392 || 19921991 || കേരളോല്‌പത്തിയുംഗുണ്ടർട്ടിന്റെ മറ്റുംമലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു || 4651193 || 5371610 || [[File:33A1141433A11412.pdf]] || [[Index:33A1141433A11412.pdf]]
|-
| 9493 || 1992 || വജ്രസൂചികേരളോല്‌പത്തിയും മറ്റും || 559465 || 648537 || [[File:33A1141533A11414.pdf]] || [[Index:33A1141533A11414.pdf]]
|-
| 9594 || 19941992 || തച്ചോളി പാട്ടുകൾവജ്രസൂചി || 241559 || 247648 || [[File:34A1141633A11415.pdf]] || [[Index:34A1141633A11415.pdf]]
|-
| 9695 || 1994 || പയ്യന്നൂർപ്പാട്ട്തച്ചോളി പാട്ടുകൾ || 121241 || 119247 || [[File:11E60734A11416.pdf]] || [[Index:11E60734A11416.pdf]]
|-
| 9796 || 1994 || പഴശ്ശിരേഖകൾപയ്യന്നൂർപ്പാട്ട് || 233121 || 648119 || [[File:34A1141511E607.pdf]] || [[Index:34A1141511E607.pdf]]
|-
| 9897 || 19961994 || അഞ്ചടി ജ്ഞാനപ്പാന ഓണപ്പാട്ട്പഴശ്ശിരേഖകൾ || 133233 || 142648 || [[File:13E328734A11415.pdf]] || [[Index:13E328734A11415.pdf]]
|-
| 9998 || 1996 || തലശ്ശേരിഅഞ്ചടി രേഖകൾജ്ഞാനപ്പാന ഓണപ്പാട്ട് || 785133 || 955142 || [[File:39A859913E3287.pdf]] || [[Index:39A859913E3287.pdf]]
|-
| 99 || 1996 || തലശ്ശേരി രേഖകൾ || 785 || 955 || [[File:39A8599.pdf]] || [[Index:39A8599.pdf]]
| 100 || 1906 || ഹിന്തുമതത്തിലേയും ക്രിസ്തുമാൎഗ്ഗത്തിലേയും ലോകോത്ഭവവിവരങ്ങൾ || 87 || 62 || File:56E235.pdf || [[Index:56E235.pdf]]
|-
| 100 || 1906 || ഹിന്തുമതത്തിലേയും ക്രിസ്തുമാൎഗ്ഗത്തിലേയും ലോകോത്ഭവവിവരങ്ങൾ || 87 || 62 || [[File:56E235.pdf]] || [[Index:56E235.pdf]]
|}
"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/175565" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്