"വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:ഗുണ്ടർട്ട് ലെഗസി പദ്ധതി/കല്ലച്ചടി" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
| 13 || 1849 || സുവിശെഷസംഗ്രഹം || 295 || 585 || [[:File:CiXIV27.pdf]] || [[Index:CiXIV27.pdf]] || Done
|-
| 14 || 1850 || ക്രിസ്തീയഗീതങ്ങൾ || 281 || 487 || [[:File:CiXIV29b.pdf]] || [[Index:CiXIV29b.pdf]] || NameDone
|-
| 15 || 1850 || പശ്ചിമൊദയം || 73 || 121 || [[:File:CiXIV285_1850.pdf]] || [[Index:CiXIV285_1850.pdf]] || NameDone
|-
| 16 || 1850 || സത്യവേദകഥകൾ രണ്ടാം ഘണ്ഡം || 91 || 98 || [[:File:CiXIV128a_2.pdf]] || [[Index:CiXIV128a_2.pdf]] || NameDone
|-
| 17 || 1851 || പശ്ചിമൊദയം || 59 || 96 || [[:File:CiXIV285_1851.pdf]] || [[Index:CiXIV285_1851.pdf]] || NameDone
|-
| 18 || 1851 || പാഠാരംഭം || 53 || 48 || [[:File:CiXIV33.pdf]] || [[Index:CiXIV33.pdf]] || NameDone
|-
| 19 || 1851 || മലയാളഭാഷാ വ്യാകരണം || 207 || 386 || [[:File:CiXIV68ab.pdf]] || [[Index:CiXIV68ab.pdf]] || NameDone
|-
| 20 || 1851 || മലയാളഭാഷാ വ്യാകരണം || 189 || 377 || [[:File:CiXIV35.pdf]] || [[Index:CiXIV35.pdf]] || NameDone
|-
| 21 || 1851 || മാനുഷഹൃദയം || 61 || 122 || [[:File:CiXIV30.pdf]] || [[Index:CiXIV30.pdf]] || NameDone
|-
| 22 || 1851 || ശ്രീയെശുക്രിസ്തമഹാത്മ്യം || 109 || 216 || [[:File:CiXIV34.pdf]] || [[Index:CiXIV34.pdf]] || NameDone
|-
| 23 || 1851 || വജ്രസൂചി || 29 || 32 || [[:File:CiXIV36b.pdf]] || [[Index:CiXIV36b.pdf]] || NameDone
|-
| 24 || 1851 || ലൊകചരിത്രശാസ്ത്രം || 421 || 906 || [[:File:CiXIV258.pdf]] || [[Index:CiXIV258.pdf]] || Namemigration pending
|-
| 25 || 1852 || പുതിയനിയമത്തിലെ ലെഖനങ്ങൾ || 349 || 795 || [[:File:GaXXXIV3.pdf]] || [[Index:GaXXXIV3.pdf]] || Namemigration pending
|-
| 26 || 1853 || സ്ഥിരീകരണത്തിന്നുള്ള ഉപദെശം || 27 || 49 || [[:File:CiXIV290-01.pdf]] || [[Index:CiXIV290-01.pdf]] || Namemigration pending
|-
| 27 || 1853 || മനുഷ്യചൊദ്യങ്ങൾക്ക് ദൈവം കല്പിച്ച ഉത്തരങ്ങൾ || 157 || 309 || [[:File:CiXIV32.pdf]] || [[Index:CiXIV32.pdf]] || Namemigration pending
|-
| 28 || 1853 || വജ്രസൂചി || 33 || 61 || [[:File:CiXIV36.pdf]] || [[Index:CiXIV36.pdf]] || Namemigration pending
|-
| 29 || 1854 || മതവിചാരണ || 37 || 65 || [[:File:CiXIV37.pdf]] || [[Index:CiXIV37.pdf]] || Namemigration pending
|-
| 30 || 1854 || സത്യവെദസംക്ഷെപചരിത്രം || 65 || 127 || [[:File:CiXIV38.pdf]] || [[Index:CiXIV38.pdf]] || Namemigration pending
|-
| 31 || 1854 || ക്രിസ്തീയഗീതങ്ങൾ || 325 || 457 || [[:File:CiXIV29.pdf]] || [[Index:CiXIV29.pdf]] || Namemigration pending
|-
| 32 || 1856 || ക്രിസ്തീയബിംബാൎച്ചികൾ ഇരുവർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം || 141 || 326 || [[:File:CiXIV266.pdf]] || [[Index:CiXIV266.pdf]] || Namemigration pending
|-
| 33 || 1857 || പഞ്ചതന്ത്രം || 145 || 174 || [[:File:CiXIV46.pdf]] || [[Index:CiXIV46.pdf]] || Namemigration pending
|-
| 34 || 1857 || പ്രാൎത്ഥനാസംഗ്രഹം || 217 || 216 || [[:File:GkVI22cb.pdf]] || [[Index:GkVI22cb.pdf]] || Namemigration pending
|-
| 35 || 1860 || നിധിനിധാനം || 193 || 227 || [[:File:CiXIV281.pdf]] || [[Index:CiXIV281.pdf]] || Namemigration pending
|-
| 36 || 1861 || ക്രിസ്തീയഗീതങ്ങൾ || 345 || 731 || [[:File:CiXIV29a.pdf]] || [[Index:CiXIV29a.pdf]] || Namemigration pending
|-
| 37 || 1850 || ഒരആയിരം പഴഞ്ചൊൽ || 97 || 100 || [[:File:CiXIV39.pdf]] || [[Index:CiXIV39.pdf]] || Namemigration pending
|}
"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/192873" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്