"താൾ:Mayoorasandesham 1895.pdf/4" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

18 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  1 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
(ചെ.)
 
താളിന്റെ ഉള്ളടക്കം (ട്രാൻസ്‌ക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്):താളിന്റെ ഉള്ളടക്കം (ട്രാൻസ്‌ക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്):
വരി 1: വരി 1:
 
{{center|ശ്രീ<br><big><big>മു ഖ വു ര.</big></big>}}
 
{{center|ശ്രീ<br><big><big>മു ഖ വു ര.</big></big>}}
 
{{rule|5em}}
 
{{rule|5em}}
<big>മ</big>ഹാകവിയായ കാളിദാസ൯ ''മേഘസന്ദേശം'' എന്നൊരു
+
<big>മ</big>ഹാകവിയായ കാളിദാസ൯ 'മേഘസന്ദേശം' എന്നൊരു വ്യാജേന ഗതാനുഗതികന്മാരായ ഭാവികവികളിലുള്ള കാരുണ്യാ-
വ്യാജേന ഗതാനഗതികന്മാരായ ഭാവികവികളികളിലുള്ള കാരുണ്യാ-
 
 
തിശയത്താലോ എന്നു തോന്നുമാറു ഒരു നൂതനകവിതാപദ്ധതി
 
തിശയത്താലോ എന്നു തോന്നുമാറു ഒരു നൂതനകവിതാപദ്ധതി
 
കണ്ടുപിടിച്ചതി൯േറ ശേഷം പ്രാചീനരിലും നവീനരിലും
 
കണ്ടുപിടിച്ചതി൯േറ ശേഷം പ്രാചീനരിലും നവീനരിലും
എത്രതന്നെ കവികൾ ആ വഴിയേ പുറപ്പെടുകയുണ്ടായിട്ടില്ല?
+
എത്രതന്നെ കവികൾ ആ വഴിയേ പുറപ്പെടുകയുണ്ടായിട്ടില്ല?
സന്ദേകാവ്യങ്ങൾ അന്നേ മുതൽ ആണു നടപ്പായതും ഇപ്പോൾ
+
സന്ദേശകാവ്യങ്ങൾ അന്നേ മുതൽ ആണു നടപ്പായതു. ഇപ്പോൾ
തിരുവിതാനങ്കോട്ടു കൊട്ടാരം ലെെബ്രറി ഒന്നിൽ തന്നേ ഇതേ-
+
തിരുവിതാങ്കോടു കൊട്ടാരം ലെെബ്രറി ഒന്നിൽ തന്നേ ഇതേ-
വരെ പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതായ അ‍ഞ്ചു സന്ദേശങ്ങൾ
+
വരെ പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതായ അ‍ഞ്ചു സന്ദേശങ്ങൾ
കിടപ്പുള്ളതായി'ശുകസന്ദേശ'ത്തി൯േറ മുഖവുരയിൽ ശ്രീ വ‍ഞ്ചി
+
കിടപ്പുള്ളതായി'ശുകസന്ദേശ'ത്തി൯േറ മുഖവുരയിൽ ശ്രീ വ‍ഞ്ചി-
 
വിശാഖമഹാരാജാതിരുമനസ്സുകൊണ്ടു പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു.
 
വിശാഖമഹാരാജാതിരുമനസ്സുകൊണ്ടു പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു.
പണ്ഡിതസാവഭൌമനായ മഹാനുഭാവന്നു നമ്മുടേ ഈ
+
പണ്ഡിതസാർവഭൌമനായ മഹാനുഭാവന്നു നമ്മുടേ ഈ
'മയൂരസന്ദേശം'കൂടി ഗണിക്കാനിടവരാ‍‍ഞ്ഞതു ഇക്ക്യതിയുടേയും
+
'മയൂരസന്ദേശം'കൂടി ഗണിക്കാനിടവരാ‍‍ഞ്ഞതു ഇക്കൃതിയുടേയും
തൽകത്താവി൯േറയും ഒരു ഭാഗ്യഹീനത തന്നേ എന്നു നാം
+
തൽകർത്താവി൯േറയും ഒരു ഭാഗ്യഹീനത തന്നേ എന്നു നാം
 
അത്യന്തം വ്യസനിക്കുന്നു. കവിയ്ക്കാകട്ടേ--
 
അത്യന്തം വ്യസനിക്കുന്നു. കവിയ്ക്കാകട്ടേ--
 
{{ഉദ്ധരണി|''ഈ ലോകത്തിൽ സുഖമസുഖവും മിത്രമായ് ത്താനിരിയ്ക്കും<br>
 
{{ഉദ്ധരണി|''ഈ ലോകത്തിൽ സുഖമസുഖവും മിത്രമായ് ത്താനിരിയ്ക്കും<br>
മാലോകൎക്കും മതിമുഖി ! വരാറില്ലയോ മാലനേകം''}}
+
മാലോകൎക്കും മതിമുഖി ! വരാറില്ലയോ മാലനേകം''}}
   
എന്ന സ്വന്തസമാധാനം എവിടേയുമുണ്ടല്ലോ.
+
എന്ന സ്വന്തസമാധാനം എവിടേയുമുണ്ടല്ലോ.
   
 
എന്നാൽ കവികുലകൂടസ്ഥനായ കാളിദാസരുടേ നവീന-
 
എന്നാൽ കവികുലകൂടസ്ഥനായ കാളിദാസരുടേ നവീന-
പന്ഥാവിനു സാഫല്യം സിദ്ധിച്ചതു ഈ''മയൂരസന്ദേശ''ത്താലാ-
+
പന്ഥാവിനു സാഫല്യം സിദ്ധിച്ചതു ഈ'മയൂരസന്ദേശ'ത്താലാ-
 
കന്നുവെന്നു നിൎവിവാദമായ് തന്നേ പറയാം. സന്ദേശരാജ്യ-
 
കന്നുവെന്നു നിൎവിവാദമായ് തന്നേ പറയാം. സന്ദേശരാജ്യ-
ത്തിൽ ഇതേവരേ ''ശൂകസന്ദേശ''ത്തിന്നായിരുന്നു യൌവരാജ്യം.
+
ത്തിൽ ഇതേവരെ 'ശുകസന്ദേശ'ത്തിന്നായിരുന്നു യൌവരാജ്യം.
 
നമ്മുടേ കവിയെപ്പോലേ തന്നേ ലക്ഷ്മീദാസനും ശബ്ദത്തിലും
 
നമ്മുടേ കവിയെപ്പോലേ തന്നേ ലക്ഷ്മീദാസനും ശബ്ദത്തിലും
അൎത്ഥത്തിലും ഒരു പോലേ ദൃഷ്ടിവച്ചിടുണ്ടായിരുന്നു.
+
അൎത്ഥത്തിലും ഒരു പോലേ ദൃഷ്ടിവച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/202248" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്