"താൾ:Mayoorasandesham 1895.pdf/5" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

83 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  1 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
(ചെ.)
താളിന്റെ ഉള്ളടക്കം (ട്രാൻസ്‌ക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്):താളിന്റെ ഉള്ളടക്കം (ട്രാൻസ്‌ക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്):
വരി 1: വരി 1:
 
{{ഉദ്ധരണി|"ദ്വിത്രാ: പത്രിപ്രവര പരകീയാവധി പ്രപേയേയുഃ",
 
{{ഉദ്ധരണി|"ദ്വിത്രാ: പത്രിപ്രവര പരകീയാവധി പ്രപേയേയുഃ",
   
'സ്തമേ ശുമ ന്മരതകമണിച്ഛദ്മനം പദ്മനാഭ:",
+
'സ്തമേ ശുമ ന്മരതകമണിച്ഛദ്മനാ പദ്മനാഭ:",
   
 
'ശുക്ലെെഃ പക്ഷെെൎവിഹസിതഹസന്മല്ലികാ മല്ലികാക്ഷാഃ",
 
'ശുക്ലെെഃ പക്ഷെെൎവിഹസിതഹസന്മല്ലികാ മല്ലികാക്ഷാഃ",
വരി 7: വരി 7:
 
'തത്സേവാൎത്ഥം തരുണസഹിതാസ്മാമ്രപാദാരവിന്ദാഃ",}}
 
'തത്സേവാൎത്ഥം തരുണസഹിതാസ്മാമ്രപാദാരവിന്ദാഃ",}}
   
  +
ഇത്യാദിശബ്ദവൈചിത്ര്യങ്ങളും,
ഇത്യാദിശബ്മവെെചിത്ര്യങ്ങളും,
 
   
{{ഉദ്ധരണി|"അസ്യ ബ്ത്രമഃ കിയമനവധേരുന്ന തിയ്യാവതി
+
{{ഉദ്ധരണി|"അസ്യ ബ്ത്രമഃ കിയദനവധേരുന്ന തിർയ്യാവതീ തേ
   
 
വിദ്വദ്ബു ദ്ധേരിവ വിപുലതാം ജ്ഞാസ്യസേ താവതീം ത്വം",
 
വിദ്വദ്ബു ദ്ധേരിവ വിപുലതാം ജ്ഞാസ്യസേ താവതീം ത്വം",
വരി 15: വരി 15:
 
"പശ്യ ത്യാജ്യഃ കില പടുധിയാ പാക്ഷികോടപ്യന്തരായ:",}}
 
"പശ്യ ത്യാജ്യഃ കില പടുധിയാ പാക്ഷികോടപ്യന്തരായ:",}}
   
ഇത്യാദ്യത്ഥവെെചിത്ര്യ ങ്ങളും അതിൽ അതിസുലഭങ്ങളാണു.
+
ഇത്യാദ്യർത്ഥവെെചിത്ര്യങ്ങളും അതിൽ അതിസുലഭങ്ങളാണു.
ഈ രണ്ടു കാവ്യങ്ങളേ തമ്മിലൊത്തു നോക്കിയതിൽ ഒരു അനു.
+
ഈ രണ്ടു കാവ്യങ്ങളേ തമ്മിലൊത്തു നോക്കിയതിൽ ഒരു അനു-
ഗതമായ വെെജാത്യം എ൯േറ ദ്രഷ്ടിയിൽ പെട്ടതെന്തെന്നാൽ-
+
ഗതമായ വെെജാത്യം എ൯േറ ദൃഷ്ടിയിൽ പെട്ടതെന്തെന്നാൽ-
നമ്പൂതിരിക്കു ഒരു കല്പിതമായ ഇതിവ്യത്തലേശത്തെ അവലമി-
+
നമ്പൂതിരിക്കു ഒരു കല്പിതമായ ഇതിവൃത്തലേശത്തെ അവലമ്ബി-
ച്ചുകൊണ്ടു 'മേഘസന്ദേശ 'ത്തിനെതിരായി ഒരു 'ശുകഗശന്ദേ-
+
ച്ചുകൊണ്ടു 'മേഘസന്ദേശ'ത്തിന്നെതിരായി ഒരു 'ശുകസന്ദേ-
ശ'ത്തേ നിമ്മിച്ചു അതിന്മുഖേന കാളിദാസന്നു പ്രതിഭാന്ദി-
+
ശ'ത്തേ നിർമ്മിച്ചു അതിന്മുഖേന കാളിദാസന്നു പ്രതിദ്വന്ദി-
 
യായി താ൯ ലക്ഷ്മീദാസനായ് ചമയണം എന്നാണുദ്ദേശ്യം.
 
യായി താ൯ ലക്ഷ്മീദാസനായ് ചമയണം എന്നാണുദ്ദേശ്യം.
 
തമ്പുരാനാകട്ടേ ത൯േറ ജീവചരിത്രത്തി൯േറ ഏതാനുമൊരംശം
 
തമ്പുരാനാകട്ടേ ത൯േറ ജീവചരിത്രത്തി൯േറ ഏതാനുമൊരംശം
സ്വചിത്തവ്യത്തിയിൽ നിന്നും ഒരു കാവ്യത്തിലേയ്ക്കു പകത്തി-
+
സ്വചിത്തവൃത്തിയിൽ നിന്നും ഒരു കാവ്യത്തിലേയ്ക്കു പകർത്തി-
കണ്ടു രസിക്കണമെന്നാണു വിചാരം. ലക്ഷ്മീദാസനെപ്പോലേ
+
ക്കണ്ടു രസിക്കണമെന്നാണു വിചാരം. ലക്ഷ്മീദാസനെപ്പോലേ
വലിയകോയിതമ്പുരാ൯ അസംഭാവ്യവസ്തുവണനം ചെയ്തു ഒരി
+
വലിയകോയിതമ്പുരാ൯ അസംഭാവ്യവസ്തുവർണനം ചെയ്തു ഒരി
ടത്തും അവാസ്തവബുദ്ധിയേ ഉളവാക്കില്ല.
+
ടത്തും അവാസ്തവബുദ്ധിയേ ഉളവാക്കുന്നില്ല.
{{ഉദ്ധരണി|''കണ്ടിട്ടാശാരികളതു പകത്തിപ്രതിച്ഛായയാ തേ''
+
{{ഉദ്ധരണി|''കണ്ടിട്ടാശാരികളതു പകർത്തിപ്രതിച്ഛായയാ തേ''(ഉ-൨൧)
   
''കൊട്ടാരത്തിൽ കൊടിയ പദമായൊരു സവാധികാരം''}}
+
''കൊട്ടാരത്തിൽ കൊടിയ പദമായൊരു സർവാധികാരം'' (ഉ-൭൩) }}
   
 
എന്നും മററും ചില ഭാവികാൎയ്യങ്ങളേ മു൯കൂട്ടി ദിവ്യമായ കവി-
 
എന്നും മററും ചില ഭാവികാൎയ്യങ്ങളേ മു൯കൂട്ടി ദിവ്യമായ കവി-
ചക്ഷുസ്സുകൊണ്ടു കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളു. "മയൂരസന്ദേശ'കത്താ-
+
ചക്ഷുസ്സുകൊണ്ടു കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. "മയൂരസന്ദേശ'കർത്താ-
 
വി൯േറ വൎണനകളിൽ ''വണ്ടും ഞണ്ടും വടിവൊടു കളിക്കുന്ന
 
വി൯േറ വൎണനകളിൽ ''വണ്ടും ഞണ്ടും വടിവൊടു കളിക്കുന്ന
 
കച്ഛങ്ങളും "പിന്നിൽ കൂടിപ്പരിച്ചൊടണയും മററു ബോട്ടൊന്നു'
 
കച്ഛങ്ങളും "പിന്നിൽ കൂടിപ്പരിച്ചൊടണയും മററു ബോട്ടൊന്നു'
കണ്ടാൽ കെെവൎത്ത൪ തണ്ടു ചാണ്ടുന്നതും" "സച്ചേലത്തെ-
+
കണ്ടാൽ കെെവൎത്ത൪ തണ്ടു ചാണ്ടുന്നതും;" "സച്ചേലത്തെ-
സ്സരസമരയിൽ ചേത്തു ൎവക്കീലന്മാ൪ കച്ചേരിയ്ക്കായ് ചെരിപ്പി-
+
സ്സരസമരയിൽ ചേർത്തു ൎവക്കീലന്മാ൪ കച്ചേരിയ്ക്കായ് ചെരിപ്പി-
ട്ടപോകന്നതും;" "നാനാവണപ്രകടിതചമതാരമാം വേഷ-
+
ട്ടപോകന്നതും;" "നാനാവർണപ്രകടിതചമത്കാരമാം വേഷ-
മേടെ സേനാവ്യന്ദം പെരുവഴി പകൎന്നീടുന്നതും" "കയ്യാലെ-
+
മോടേ സേനാവൃന്ദം പെരുവഴി പകൎന്നീടുന്നതും" "കയ്യാലെ-
"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/202249" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്