"സത്യവേദപുസ്തകം/1. ശമൂവേൽ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

31 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  13 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
(ശമൂവേല്‍ (ഒന്നാം പുസ്തകം))
 
(ചെ.)
{{SVPM Old Testament}}
 
*[[സത്യവേദപുസ്തകം1സത്യവേദപുസ്തകം/1. ശമൂവേല്‍/അദ്ധ്യായം 1| അദ്ധ്യായം 1]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം1സത്യവേദപുസ്തകം/1. ശമൂവേല്‍/അദ്ധ്യായം 2| അദ്ധ്യായം 2]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം1സത്യവേദപുസ്തകം/1. ശമൂവേല്‍/അദ്ധ്യായം 3| അദ്ധ്യായം 3]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം1സത്യവേദപുസ്തകം/1. ശമൂവേല്‍/അദ്ധ്യായം 4| അദ്ധ്യായം 4]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം1സത്യവേദപുസ്തകം/1. ശമൂവേല്‍/അദ്ധ്യായം 5| അദ്ധ്യായം 5]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം1സത്യവേദപുസ്തകം/1. ശമൂവേല്‍/അദ്ധ്യായം 6| അദ്ധ്യായം 6]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം1സത്യവേദപുസ്തകം/1. ശമൂവേല്‍/അദ്ധ്യായം 7| അദ്ധ്യായം 7]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം1സത്യവേദപുസ്തകം/1. ശമൂവേല്‍/അദ്ധ്യായം 8| അദ്ധ്യായം 8]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം1സത്യവേദപുസ്തകം/1. ശമൂവേല്‍/അദ്ധ്യായം 9| അദ്ധ്യായം 9]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം1സത്യവേദപുസ്തകം/1. ശമൂവേല്‍/അദ്ധ്യായം 10| അദ്ധ്യായം 10]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം1സത്യവേദപുസ്തകം/1. ശമൂവേല്‍/അദ്ധ്യായം 11| അദ്ധ്യായം 11]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം1സത്യവേദപുസ്തകം/1. ശമൂവേല്‍/അദ്ധ്യായം 12| അദ്ധ്യായം 12]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം1സത്യവേദപുസ്തകം/1. ശമൂവേല്‍/അദ്ധ്യായം 13| അദ്ധ്യായം 13]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം1സത്യവേദപുസ്തകം/1. ശമൂവേല്‍/അദ്ധ്യായം 14| അദ്ധ്യായം 14]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം1സത്യവേദപുസ്തകം/1. ശമൂവേല്‍/അദ്ധ്യായം 15| അദ്ധ്യായം 15]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം1സത്യവേദപുസ്തകം/1. ശമൂവേല്‍/അദ്ധ്യായം 16| അദ്ധ്യായം 16]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം1സത്യവേദപുസ്തകം/1. ശമൂവേല്‍/അദ്ധ്യായം 17| അദ്ധ്യായം 17]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം1സത്യവേദപുസ്തകം/1. ശമൂവേല്‍/അദ്ധ്യായം 18| അദ്ധ്യായം 18]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം1സത്യവേദപുസ്തകം/1. ശമൂവേല്‍/അദ്ധ്യായം 19| അദ്ധ്യായം 19]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം1സത്യവേദപുസ്തകം/1. ശമൂവേല്‍/അദ്ധ്യായം 20| അദ്ധ്യായം 20]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം1സത്യവേദപുസ്തകം/1. ശമൂവേല്‍/അദ്ധ്യായം 21| അദ്ധ്യായം 21]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം1സത്യവേദപുസ്തകം/1. ശമൂവേല്‍/അദ്ധ്യായം 22| അദ്ധ്യായം 22]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം1സത്യവേദപുസ്തകം/1. ശമൂവേല്‍/അദ്ധ്യായം 23| അദ്ധ്യായം 23]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം1സത്യവേദപുസ്തകം/1. ശമൂവേല്‍/അദ്ധ്യായം 24| അദ്ധ്യായം 24]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം1സത്യവേദപുസ്തകം/1. ശമൂവേല്‍/അദ്ധ്യായം 25| അദ്ധ്യായം 25]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം1സത്യവേദപുസ്തകം/1. ശമൂവേല്‍/അദ്ധ്യായം 26| അദ്ധ്യായം 26]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം1സത്യവേദപുസ്തകം/1. ശമൂവേല്‍/അദ്ധ്യായം 27| അദ്ധ്യായം 27]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം1സത്യവേദപുസ്തകം/1. ശമൂവേല്‍/അദ്ധ്യായം 28| അദ്ധ്യായം 28]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം1സത്യവേദപുസ്തകം/1. ശമൂവേല്‍/അദ്ധ്യായം 29| അദ്ധ്യായം 29]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം1സത്യവേദപുസ്തകം/1. ശമൂവേല്‍/അദ്ധ്യായം 30| അദ്ധ്യായം 30]]
*[[സത്യവേദപുസ്തകം1സത്യവേദപുസ്തകം/1. ശമൂവേല്‍/അദ്ധ്യായം 31| അദ്ധ്യായം 31]]
666

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/4059" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്