"വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:എന്താണ്‌ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല?" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

copy paste from en wikisource
(copy paste from en wikisource)
{{process header
| title = എന്താണ്‌ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല?
| section =
| previous = ←[[Wikisource:About|About]]
| next =
| shortcut = [[WS:WIW]]
| notes = This page provides a general outline of what Wikisource is, introduces its policies, etc. This page is good for initial reference, but it should '''not''' be used to find specific information; see instead the [[Wikisource:Index|Index]].
}}
'''വിക്കിഗ്രന്ഥശാല''' എന്ന സംരംഭം [[:w:Wiki|വിക്കി രീതിയിൽ]] ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്വതന്ത്ര ഗ്രന്ഥശാലയാണ്. ഇവിടെ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരുടെ ശ്രമദാനത്തിലൂടെ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന മലയാളം പുസ്തകങ്ങളെ, ശ്രമദാനത്തിലൂടെ തന്നെ തരം തിരിച്ചു, തെറ്റു തിരുത്തി സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. വിക്കിഗ്രന്ഥശാല എന്ന മലയാളം സ്വതന്ത്ര ഗ്രന്ഥശാല, [[W:ml:Wikimedia|വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷന്റെ]] ഭാഗവും മലയാളം സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശമായ [[W:ml:Wikipedia|വിക്കിപീഡിയ]]യുടെ സഹോദര സംരംഭവുമാണ്, വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ''ആർക്കും തിരുത്താവുന്നതാണ്''. വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിലെ പുസ്തകങ്ങളെ വിക്കിപീഡിയയിലെ ലേഖനങ്ങളോടു ബന്ധിപ്പിച്ചു പഠന-ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു വളരെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാം.
 
This page attempts to define what Wikisource is, what it is not, and what distinguishes it from other Wikimedia projects. The descriptions on this page are relatively '''brief''', but contain links to more detailed policy pages. ''Discussion'' of policies should take place on the relevant policy talk pages.
 
==ചരിത്രം==
'''Wikisource''' – originally called ''Project Sourceberg'' as a play on words for [[w:Project Gutenberg|Project Gutenberg]] – began in November 2003, as a collection of supporting texts for articles in Wikipedia. It grew rapidly, reaching a total of 20,000 text units in various languages by May 18, 2005.
 
In August and September of 2005, Wikisource moved to separate subdomains for different languages.
 
For more information on the history of Wikisource, please see:
*'''[[w:Wikisource|Wikipedia's article on Wikisource]]''' (detailed history, especially of the project's early stages)
*[[oldwikisource:User:Angela|A personal historical perspective on Wikisource from its very beginnings]] (this contains links to many historical documents)
*[[:m:Wikisource|Meta's article on Wikisource]] (historical pre-launch discussions)
 
==What do we include and exclude at Wikisource?==
{{shortcut|WS:IO}}
Some things we '''include''' are:
#'''[[:w:Source text|Source texts]]''' previously published by any author
#'''[[:w:Translation|Translations]]''' of original texts
#'''Historical documents''' of national or international interest
#'''[[:w:Bibliography|Bibliographies]]''' of authors whose works are in Wikisource
 
Contributions are not limited to this list, of course.
 
Some basic criteria for texts '''excluded''' from Wikisource are:
#'''[[:w:copyright infringement|Copyright infringements]]'''
#'''Original writings''' by a contributor to the project
#'''[[:w:Mathematics|Mathematical]]''' data, formulae, and tables
#'''[[:w:Source code|Source code]]''' (for computers)
#'''[[:w:Statistics|Statistical]]''' source data (such as election results)
 
These are just the most basic, obvious things that are excluded from Wikisource. There may of course be other things excluded by policy or convention.
 
For more information, please see:
*'''[[Wikisource:What Wikisource includes|What Wikisource includes]]'''
 
==Languages and translations==
Wikisource is a multilingual project. Texts and translations of texts are welcome in all languages at the appropriate subdomains and at the general [[oldwikisource:|wikisource.org]] wiki.
 
This English wiki is for:
*Source texts originally in English
*English translations of source texts in other languages
*Parallel source with translations into English.
 
It is important to link and classify texts and translations so that they will be as accessible as possible to everybody.
 
For information on languages and translations, please see:
*'''[[Wikisource:Translations]]''' and return
 
==Wikisource and other Wikimedia projects==
 
===Wikisource or Wikibooks?===
The distinction between these two projects is relatively easy.
*Wiki'''source''' focuses on material published elsewhere. ''Wikisource'' can be viewed as a library of public domain works.
*Wiki'''books''' are '''instructional materials''' written '''by the contributors themselves''' (e.g. study guides, classroom textbooks, and annotated texts for classroom use).
 
The area of '''annotations''' to source texts is a gray area, with some legitimate overlap between Wikisource and Wikibooks. For guidelines on this, see the information pages on the topic at both projects:
*'''[[Wikisource:Annotations]]'''
*'''[[:b:Wikibooks:Annotated texts|Wikibooks:Annotated texts]]'''
 
===Wikisource or Wikipedia?===
While Wikipedia is an '''encyclopedia''', Wikisource is a '''library'''. Wikipedia contains articles ''about'' books, while Wikisource includes the book ''itself''. To some extent both may include bibliographical material about the author.
 
==Protecting pages==
The wiki pages on most Wikimedia projects are designed to evolve forever. Typical examples are Wikipedia articles or Wikibooks study guides.
 
By contrast, Wikisource is a library of static texts that have already been published elsewhere. In many or most cases, these texts are not meant to change and evolve, and it would deeply hurt their integrity if they did! Therefore, Wikisource has adopted a policy of noting text quality and "protecting" pages from editing once they are thought to be correctly formatted and error-free. Comments about needed changes or corrections can always be made on the talk page and if necessary the page can be unprotected.
 
In this way, Wikisource is more similar to Wikinews, which "protects" the pages in its news archives for historical integrity.
 
For more information, please see:
*'''[[Wikisource:Protection policy]]'''
 
==NPOV==
{{see also|meta:Neutral point of view}}
'''N'''eutral '''P'''oint '''o'''f '''V'''iew (NPOV) is a major policy followed by most, but not all, projects in the Wikimedia family. A neutral point of view on Wikisource means faithfully reproducing and crediting the original texts, without editors putting their own emphasis on certain parts of the text or reproducing only certain parts of the text. There is no need for the original texts themselves to reflect a neutral point of view.
 
Introductory and other explanatory material should always be written with NPOV in mind.
 
==Copyrights==
Copyright rules apply to Wikisource as much as to any other Wikimedia project, so they '''must''' be kept in mind.
 
For a thorough treatment of copyright, please see:
*[[Wikisource:Copyright policy]]
*[[Wikisource:Possible copyright violations]] (a place to list suspected violations)
 
==See also:==
*'''[[Wikisource:About]]''' – brief information and the most pertinent links
 
[[വർഗ്ഗം:ഔദ്യോഗിക താളുകൾ]]
"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/75079" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്