രചയിതാവ്:രബീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ

രബീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ
(1861–1941)
ബംഗാളി കവി, തത്ത്വ ചിന്തകൻ, ദൃശ്യ കലാകാരൻ, കഥാകൃത്ത്‌, നാടക കൃത്ത്, ഗാനരചയിതാവ്‌, നോവൽ രചയിതാവ്‌, സാമൂഹികപരിഷ്കർത്താവ്. 1913-ൽ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ പുരസ്കാരം.
രബീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ

കൃതികൾതിരുത്തുക

നാടകങ്ങൾതിരുത്തുക

ചെറുകഥകൾതിരുത്തുക

പദ്യംതിരുത്തുക

ടാഗോർ പരിഭാഷ ചെയ്തവതിരുത്തുക

കത്തുകൾതിരുത്തുക

തത്ത്വശാസ്ത്രംതിരുത്തുക

ടാഗോറിനെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങൾതിരുത്തുക


  ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഈ എഴുത്തുകാരന്റെ രചനകൾ ഇപ്പോൾ പൊതുസഞ്ചയത്തിലാണ്‌. ഇന്ത്യൻ പകർപ്പവകാശനിയമം (1957), പ്രകാരം രചയിതാവിന്റെ മരണത്തിന്‌ 60 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എല്ലാ രചനകളും പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ പെടും. എന്നാൽ മരണാനന്തരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട കൃതികൾ പകർപ്പവകാശപരിധിയിൽ വന്നേക്കാം. പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്‌ 60 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷമേ അവ പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ വരുന്നുള്ളൂ.