ഏല നീ ദയ രാദു (കീർത്തനങ്ങൾ)

രചന:ത്യാഗരാജ സ്വാമി
രാഗം : അഠാണ
താളം: ആദി

പല്ലവി

ഏല നീ ദയ രാദു പരാകുജേസെ

വേള സമയമു ഗാദു

അനുപല്ലവി

ബാല കനക മയ ചേല സുജന പരി-
പാല ശ്രീ രമാ ലോല വിധൃത ശര-
ജാല ശുഭദ കരുണാലവാല ഘന-
നീല നവ്യ വന മാലികാഭരണ (ഏല)


ചരണം ൧ 1

രാരാ ദേവാധി ദേവ രാരാ മഹാനുഭാവ
രാരാ രാജീവ നേത്ര രഘു വര പുത്ര
സാരതര സുധാ പൂര ഹൃദയ പരി-
വാര ജലധി ഗംഭീര ദനുജ സം-
ഹാര മദന സുകുമാര ബുധ ജന വി-
ഹാര സകല ശ്രുതി സാര നാദുപൈ (ഏല)

ചരണം 2
രാജാധിരാജ മുനി പൂജിത പാദ രവി-
രാജ ലോചന ശരണ്യ അതി ലാവണ്യ-
രാജ ധര നുത വിരാജ തുരഗ സുര-
രാജ വന്ദിത പദാജ ജനക ദിന-
രാജ കോടി സമ തേജ ദനുജ ഗജ-
രാജ നിചയ മൃഗ രാജ ജലജ മുഖ (ഏല)

ചരണം ൩ 3

യാഗ രക്ഷണ പരമ ഭാഗവതാർചിത
യോഗീന്ദ്ര സു-ഹൃദ്‌ ഭാവിത ആദ്യന്ത രഹിത
നാഗ ശയന വര നാഗ വരദ
പുന്നാഗ സുമ ധര സദാഘ മോചന
സദാ ഗതിജ ധൃത പദാഗമാന്ത ചര
രാഗ രഹിത ശ്രീ ത്യാഗരാജ നുത (ഏല)

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഏല_നീ_ദയ_രാദു&oldid=33509" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്