ഓ രാജീവാക്ഷ (കീർത്തനങ്ങൾ)

രചന:ത്യാഗരാജ സ്വാമി
രാഗം : ആരഭി
താളം: ചാപ്പ്‌

പല്ലവി

ഓ രാജീവാക്ഷ ഓര ജൂപുലു ജൂചെദ-
വേരാ നേ നീകു വേരാ

അനുപല്ലവി

നേരനി നാപൈ നേരമുലെഞ്ചിതേ
കാരാദനി പൽകേ വാരു ലേനി നന്നു (ഓ)

ചരണം 1

മക്കുവ തോ നിന്നു മ്രൊക്കിന ജനുലകു
ദിക്കു നീവൈയതി ഗ്രക്കുന ബ്രോതുവനി
എക്കുവ സുജനുലയൊക്ക മാഠലു വിനി
ചക്കനി ശ്രീ രാമ ദക്കിതി ഗദരാ (ഓ)

ചരണം 2

മിതി മെര ലേനി പ്രകൃതി ലോന തഗിലി നേ
മതി ഹീനുഡൈ സന്നുതി സേയ നേരക
ബതിമാലി നീവേ ഗതിയനി നെര
നമ്മിതി കാനി നിനു മരചിതിനാ സന്തതമു (ഓ)

ചരണം 3

മാ വര സുഗുണ ഉമാ വര സന്നുത
ദേവര ദയ ചേസി ബ്രോവഗ രാദാ
പാവന ഭക്ത ജനാവന മഹാനുഭാവ
ത്യാഗരാജ ഭാവിതയിങ്ക നന്നു (ഓ)

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഓ_രാജീവാക്ഷ&oldid=55257" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്