മദനവൈരിദേവന്റെ മകനായ മദേഭശ്രീ-
                     വദന!വാരിസംജാതഭവനാരധിതപാദ!
                     സദനന്താഭയരമ്യസദന!വിഘ്നഭൂമീഭൃത്!
                     ഛദനാന്തപവേദേവ!കദനം തീർത്തരുളേണം.
                     കമനീസഞ്ചയമാലാകമനീയതരമദ്ധ്യ-
                     രമണീയമണിയായ രമണീ ഭാരതീദേവീ!
                     സുമനസിദ്ധഗന്ധർവ്വശ്രമണമുഖ്യസംസ്തോത്ര-
                     ശ്രവണസാരസംപൂജ്യശ്രവണാ സത്യകപുത്രി
                     രസനായാം മദീയായാം രസനാഭേദ്യലോലോദ്യൽ-
                     ഭ്രമണീഭൂതലോകേശ പ്രമനസ്കാരയത്രീ സാ
                     നടനം ചെയ്യണം വാക്യഘടനം സാധുവാകേണം
                     ഉടനെ സാധുസാരസ്യം കവനേ സംസ്ഫുരിക്കേണം
                     കരുത്തൻ കാമനെച്ചുട്ടു കരിച്ച തീമിഴിയുള്ള
                     പുരദ്വിട്ടായ ദേവൻ മാലസത്ത്വിട്ടാർന്നഹോ കിള്ളി-
                     ക്കുറിശ്ശിമംഗലം തന്നിൽ വസിക്കുന്ന പരദൈവം
                     പുരസ്താലുൾപയോജത്തിൽ വസിക്കാറാകണം നിത്യം.
                     കരുണാസാരപീയൂഷശീതരമാന്ത്യ-
                     ക്കരണൻ നിർജ്ജരലോകതരുണാസന്നിഭോദാരൻ
                     ധരണീനിർജ്ജരനാമെൻ ഗുരുനാഥനുടെ ചാരു-
                     ചരണത്താരിണയെന്നും ശരണമായ് ഗ്രഹിക്കുന്നേൻ


                     വിജയസാരഥിയമ്പലപ്പുഴെ വിലസുമംബുജലോചനൻ
                     വ്രജകുലാമലബാലികാകുചകലശകുങ്കുമപാവനൻ
                     നിജപതാശ്രിതബദ്ധകർമ്മനിഗളഹാരി സനാതനൻ
                     സജലജലദസമാഭാനാശ്രയമടിയനിന്ദുസമാനൻ
                     പാക്കനാരു പിറന്നജാതിയിലുത്ഭവിച്ചവനേഷ ഞാൻ
                     വാക്കിനങ്ങനെ തോൽക്കയില്ലൊരു നീക്കമില്ലതു നിർണ്ണയം
                     പാൽക്കടൽത്തിരതള്ളിയേറിവരുന്നപോലെ പദങ്ങളെൻ
                     നാക്കിലങ്ങനെ നൃത്തമാണൊരു ഭോഷ്ക്കുചൊല്ലുകയല്ല ഞാൻ
                     പേക്കൃതിക്കു തുടങ്ങിയിശ്ശി വളച്ചുകെട്ടി മഹാശയ-
                     ന്മാർക്കു കയ്പുമകക്കുരുന്നിൽ വെറുപ്പുമുൽക്കടമേകിടും
                     പോക്കടഞ്ഞ കനത്ത ദുഷ്കവികീടങ്ങളെ വല്ലെടം
                     നോക്കിയാൽ ഗതികേടുതന്നെ കുളിച്ചു ശുദ്ധിവരുത്തണം.
                     

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=കീചകവധം&oldid=140352" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്