മിശിഹായുടെ ദിവ്യാത്മാവേ!
എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ.

മിശിഹായുടെ തിരുശരീരമേ!
എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ.

മിശിഹായുടെ തിരുരക്തമേ!
എന്നെ ലഹരി പിടിപ്പിക്കണമേ.

മിശിഹായുടെ തിരുവിലാവിലെ വെള്ളമേ!
എന്നെ കഴുകണമെ.

മിശിഹായുടെ കഷ്ടാനുഭവമെ!
എന്നെ ധൈര്യപ്പെടുത്തണമേ.

നല്ല ഈശോ!
എന്റെ അപേക്ഷ കേൾക്കണമേ.

അങ്ങേ തിരുമുറീവുകളുടെ ഇടയിൽ
എന്നെ മറച്ചു കൊള്ളണമേ.

അങ്ങിൽ‌ ‍നിന്നു‌ പിരിഞ്ഞുപൊകുവാൻ
എന്നെ അനുവദിക്കരുതേ.

ദുഷ്ടശത്രുവിൽ നിന്ന്,
എന്നെ കാത്തുകൊള്ളണമേ.

എന്റെ മരണനേരത്തിൽ,
എന്നെ‌ അങ്ങേ പക്കലേക്ക് വിളിക്കേണമേ. അങ്ങേ പരിശുദ്ധന്മാരോ‌ടുകൂടെ, നിത്യമായി അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നതിന്,
അങ്ങേ അടുക്കൽ വരുവാൻ എന്നോടു കൽപ്പിക്കണമേ.

ഹൃദയശാന്തതയും എളിമയുമുള്ള ഈശോ!
എന്റെ ഹൃദയം അങ്ങേ ദിവ്യ ഹൃദയത്തിന് ഒത്തതാക്കണമേ.

ഈശോയുടെ മാധുര്യമുള്ള തിരുഹൃദയമേ

അങ്ങ് എന്റെ സ്നേഹമായിരിക്കണമേ (10 പ്രാവശ്യം)

മറിയത്തിൻറെ മാധുര്യമുള്ള വിമലഹൃദയമേ!
എന്റെ സഹായമായിരിക്കണേ

ഹൃദയശാന്തതയും എളിമയുമുള്ള ഈശോ - എന്റെ ഹൃദയം അങ്ങേ തിരു ഹൃദയത്തിന്‌ ഒത്തതാക്കണമേ.

5 ദശകങ്ങ‍ൾക്ക് ശേഷം

ഇശോയുടെ മാധുര്യമുള്ള തിരുഹൃദയമേ - ഞങ്ങളുടെമേൽ അലിവുണ്ടാ‌ യിരിക്കണമേ.
അമലോത്ഭവമറിയത്തിൻറെ കറയില്ലാത്ത വിമലഹൃദയമേ - ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി‌ അപേക്ഷിക്ക‌ണമേ.
തിരുഹൃദയത്തിന്റെ നാഥേ - ഞങ്ങൾക്ക് ‌വേണ്ടി‌ അപേക്ഷിക്ക‌ണമേ.
ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയം എല്ലാവരാലും സ്നേഹിക്കപ്പെടുകയും സ്തുതിക്കപ്പെടുകയും ആരാധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യട്ടെ.
മരണവേദന അനുഭവിച്ച ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ - മരിക്കുന്നവരുടെ മേൽ കൃപയായിരിക്കണമേ (3)


‍‍ ‍

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=തിരുഹൃദയ_ജപമാല&oldid=203798" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്