"സത്യവേദപുസ്തകം/സംഖ്യാപുസ്തകം/അദ്ധ്യായം 33" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ ...
(New page: {{SVPM Numbers}} {{Navi| Prev=സത്യവേദപുസ്തകം/സംഖ്യാപുസ്തകം/അദ്ധ്യായം 32| Next=സത്യവേദപുസ്ത...)
 
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ ...)
 
{{SVPM Old Testament}}
 
{{verse|1}} മോശെയുടെയും അഹരോന്റെയും കൈക്കീഴില്‍കൈക്കീഴിൽ ഗണംഗണമായി മിസ്രയീം ദേശത്തുനിന്നു പുറപ്പെട്ട യിസ്രായേല്‍മക്കളുടെയിസ്രായേൽമക്കളുടെ പ്രയാണങ്ങള്‍പ്രയാണങ്ങൾ ആവിതു:
 
{{verse|2}} മോശെ യഹോവയുടെ കല്പനപ്രകാരം അവരുടെ പ്രയാണക്രമത്തില്‍പ്രയാണക്രമത്തിൽ അവരുടെ താവളങ്ങള്‍താവളങ്ങൾ എഴുതിവെച്ചു; താവളം താവളമായി അവര്‍അവർ ചെയ്ത പ്രയാണങ്ങള്‍പ്രയാണങ്ങൾ ആവിതു:
 
{{verse|3}} ഒന്നാം മാസം പതിനഞ്ചാം തിയ്യതി അവര്‍അവർ രമെസേസില്‍നിന്നുരമെസേസിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു; പെസഹ കഴിഞ്ഞ പിറ്റെന്നാള്‍പിറ്റെന്നാൾ യിസ്രായേല്‍മക്കള്‍യിസ്രായേൽമക്കൾ എല്ലാമിസ്രയീമ്യരും കാണ്‍കെകാൺകെ യുദ്ധസന്നദ്ധരായി പുറപ്പെട്ടു.
 
{{verse|4}} മിസ്രയീമ്യരോ, യഹോവ തങ്ങളുടെ ഇടയില്‍ഇടയിൽ സംഹരിച്ച കടിഞ്ഞൂലുകളെ എല്ലാം കുഴിച്ചിടുകയായിരുന്നു; അവരുടെ ദേവന്മാരുടെമേലും യഹോവ ന്യായവിധി നടത്തിയിരുന്നു.ഭ
 
{{verse|5}} യിസ്രായേല്‍മക്കള്‍യിസ്രായേൽമക്കൾ രമെസേസില്‍നിന്നുരമെസേസിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു സുക്കോത്തില്‍സുക്കോത്തിൽ പാളയമിറങ്ങി.
 
{{verse|6}} സുക്കോത്തില്‍നിന്നുസുക്കോത്തിൽനിന്നു അവര്‍അവർ പുറപ്പെട്ടു മരുഭൂമിയുടെ അറ്റത്തുള്ള ഏഥാമില്‍ഏഥാമിൽ പാളയമിറങ്ങി.
 
{{verse|7}} ഏഥാമില്‍നിന്നുഏഥാമിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു ബാല്‍ബാൽ-സെഫോന്നെതിരെയുള്ള പീഹഹീരോത്തിന്നു തിരിഞ്ഞുവന്നു; അവര്‍അവർ മിഗ്ദോലിന്നു കിഴക്കു പാളയമിറങ്ങി.
 
{{verse|8}} പീഹഹീരോത്തിന്നു കിഴക്കുനിന്നു പുറപ്പെട്ടു കടലിന്റെ നടവില്‍കൂടിനടവിൽകൂടി മരുഭൂമിയില്‍മരുഭൂമിയിൽ കടന്നു ഏഥാമരുഭൂമിയില്‍ഏഥാമരുഭൂമിയിൽ മൂന്നു ദിവസത്തെ വഴിനടന്നു മാറയില്‍മാറയിൽ പാളയമിറങ്ങി.
 
{{verse|9}} മാറയില്‍നിന്നുമാറയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു ഏലീമില്‍ഏലീമിൽ എത്തി; ഏലീമില്‍ഏലീമിൽ പന്ത്രണ്ടു നീരുറവും എഴുപതു ഈത്തപ്പനയും ഉണ്ടായിരുന്നതു കൊണ്ടു അവര്‍അവർ അവിടെ പാളയമിറങ്ങി.
 
{{verse|10}} ഏലീമില്‍നിന്നുഏലീമിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു ചെങ്കടലിന്നരികെ പാളയമിറങ്ങി.
 
{{verse|11}} ചെങ്കടലിന്നരികെനിന്നു പുറപ്പെട്ടു സീന്‍സീൻ മരുഭൂമിയില്‍മരുഭൂമിയിൽ പാളയമിറങ്ങി.
 
{{verse|12}} സീന്‍സീൻ മരുഭൂമിയില്‍നിന്നുമരുഭൂമിയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു ദൊഫ്ക്കുയില്‍ദൊഫ്ക്കുയിൽ പാളയമിറങ്ങി.
 
{{verse|13}} ദൊഫ്ക്കുയില്‍ദൊഫ്ക്കുയിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ടു ആലൂശില്‍ആലൂശിൽ പാളയമിറങ്ങി.
 
{{verse|14}} ആലൂശില്‍ആലൂശിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ടു രെഫീദീമില്‍രെഫീദീമിൽ പാളയമിറങ്ങി; അവിടെ ജനത്തിന്നു കുടിപ്പാന്‍കുടിപ്പാൻ വെള്ളമില്ലായിരുന്നു.
 
{{verse|15}} രെഫീദീമില്‍രെഫീദീമിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ടു സീനായിമരുഭൂമിയില്‍സീനായിമരുഭൂമിയിൽ പാളയമിറങ്ങി.
 
{{verse|16}} സീനായിമരുഭൂമിയില്‍നിന്നുസീനായിമരുഭൂമിയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു കിബ്രോത്ത്-ഹത്താവയില്‍ഹത്താവയിൽ പാളയമിറങ്ങി.
 
{{verse|17}} കിബ്രോത്ത്-ഹത്താവയില്‍ഹത്താവയിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ടു ഹസേരോത്തില്‍ഹസേരോത്തിൽ പാളയമിറങ്ങി.
 
{{verse|18}} ഹസേരോത്തില്‍നിന്നുഹസേരോത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു രിത്ത്മയില്‍രിത്ത്മയിൽ പാളയമിറങ്ങി.
 
{{verse|19}} രിത്തമയില്‍നിന്നുരിത്തമയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു രിമ്മോന്‍രിമ്മോൻ -പേരെസില്‍പേരെസിൽ പാളയമിറങ്ങി.
 
{{verse|20}} രിമ്മോന്‍രിമ്മോൻ -പേരെസില്‍നിന്നുപേരെസിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു ലിബ്നയില്‍ലിബ്നയിൽ പാളയമിറങ്ങി.
 
{{verse|21}} ലിബ്നയില്‍നിന്നുലിബ്നയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു രിസ്സയില്‍രിസ്സയിൽ പാളയമിറങ്ങി.
 
{{verse|22}} രിസ്സയില്‍നിന്നുരിസ്സയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു കെഹേലാഥയില്‍കെഹേലാഥയിൽ പാളയമിറങ്ങി.
 
{{verse|23}} കെഹേലാഥയില്‍നിന്നുകെഹേലാഥയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു ശാഫേര്‍മലയില്‍ശാഫേർമലയിൽ പാളയമിറങ്ങി.
 
{{verse|24}} ശാഫേര്‍മലയില്‍നിന്നുശാഫേർമലയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു ഹരാദയില്‍ഹരാദയിൽ പാളയമിറങ്ങി.
 
{{verse|25}} ഹരാദയില്‍നിന്നുഹരാദയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു മകഹേലോത്തില്‍മകഹേലോത്തിൽ പാളയമിറങ്ങി.
 
{{verse|26}} മകഹേലോത്തില്‍നിന്നുമകഹേലോത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു തഹത്തില്‍തഹത്തിൽ പാളയമിറങ്ങി.
 
{{verse|27}} തഹത്തില്‍നിന്നുതഹത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു താരഹില്‍താരഹിൽ പാളയമിറങ്ങി.
 
{{verse|28}} താരഹില്‍നിന്നുതാരഹിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു മിത്ത്ക്കുയില്‍മിത്ത്ക്കുയിൽ പാളയമിറങ്ങി.
 
{{verse|29}} മിത്ത്ക്കുയില്‍നിന്നുമിത്ത്ക്കുയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു ഹശ്മോനയില്‍ഹശ്മോനയിൽ പാളയമിറങ്ങി.
 
{{verse|30}} ഹശ്മോനയില്‍നിന്നുഹശ്മോനയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു മോസേരോത്തില്‍മോസേരോത്തിൽ പാളയമിറങ്ങി.
 
{{verse|31}} മോസേരോത്തില്‍നിന്നുമോസേരോത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു ബെനേയാക്കാനില്‍ബെനേയാക്കാനിൽ പാളയമിറങ്ങി.
 
{{verse|32}} ബെനേയാക്കാനില്‍നിന്നുബെനേയാക്കാനിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു ഹോര്‍ഹോർ-ഹഗ്ഗിദ്ഗാദില്‍ഹഗ്ഗിദ്ഗാദിൽ പാളയമിറങ്ങി.
 
{{verse|33}} ഹോര്‍ഹോർ-ഹഗ്ഗിദ്ഗാദില്‍ഹഗ്ഗിദ്ഗാദിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ടു യൊത്ബാഥയില്‍യൊത്ബാഥയിൽ പാളയമിറങ്ങി.
 
{{verse|34}} യൊത്ബാഥയില്‍നിന്നുയൊത്ബാഥയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു അബ്രോനയില്‍അബ്രോനയിൽ പാളയമിറങ്ങി.
 
{{verse|35}} അബ്രോനയില്‍നിന്നുഅബ്രോനയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു എസ്യോന്‍എസ്യോൻ -ഗേബെരില്‍ഗേബെരിൽ പാളയമിറങ്ങി.
 
{{verse|36}} എസ്യോന്‍എസ്യോൻ -ഗേബെരില്‍നിന്നുഗേബെരിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു സീന്‍സീൻ മരുഭൂമിയില്‍മരുഭൂമിയിൽ പാളയമിറങ്ങി. അതാകുന്നു കാദേശ്.
 
{{verse|37}} അവര്‍അവർ കാദേശില്‍നിന്നുകാദേശിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു എദോംദേശത്തിന്റെ അതിരിങ്കല്‍അതിരിങ്കൽ ഹോര്‍പര്‍വ്വതത്തിങ്കല്‍ഹോർപർവ്വതത്തിങ്കൽ പാളയമിറങ്ങി.
 
{{verse|38}} പുരോഹിതനായ അഹരോന്‍അഹരോൻ യഹോവയുടെ കല്പനപ്രകാരം ഹോര്‍ഹോർ പര്‍വ്വതത്തില്‍പർവ്വതത്തിൽ കയറി, യിസ്രായേല്‍മക്കള്‍യിസ്രായേൽമക്കൾ മിസ്രയീംദേശത്തുനിന്നു പോന്നതിന്റെ നാല്പതാം സംവത്സരം അഞ്ചാം മാസം ഒന്നാം തിയ്യതി അവിടെവെച്ചു മരിച്ചു.
 
{{verse|39}} അഹരോന്‍അഹരോൻ ഹോര്‍ഹോർ പര്‍വ്വതത്തില്‍വെച്ചുപർവ്വതത്തിൽവെച്ചു മരിച്ചപ്പോള്‍മരിച്ചപ്പോൾ അവന്നു നൂറ്റിരുപത്തിമൂന്നു വയസ്സായിരുന്നു.
 
{{verse|40}} എന്നാല്‍എന്നാൽ കനാന്‍കനാൻ ദേശത്തു തെക്കു പാര്‍ത്തിരുന്നപാർത്തിരുന്ന കനാന്യനായ അരാദ്‍രാജാവു യിസ്രായേല്‍യിസ്രായേൽ മക്കളുടെ വരവിനെക്കുറിച്ചു കേട്ടു.
 
{{verse|41}} ഹോര്‍ഹോർ പര്‍വ്വതത്തിങ്കല്‍നിന്നുപർവ്വതത്തിങ്കൽനിന്നു അവര്‍അവർ പുറപ്പെട്ടു സല്മോനയില്‍സല്മോനയിൽ പാളയമിറങ്ങി.
 
{{verse|42}} സല്മോനയില്‍സല്മോനയിൽ നിന്നു പറപ്പെട്ടു പൂനോനില്‍പൂനോനിൽ പാളയമിറങ്ങി.
 
{{verse|43}} പൂനോനില്‍നിന്നുപൂനോനിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു ഔബോത്തില്‍ഔബോത്തിൽ പാളയമിറങ്ങി.
 
{{verse|44}} ഔബോത്തില്‍നിന്നുഔബോത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു മോവാബിന്റെ അതിരിങ്കല്‍അതിരിങ്കൽ ഈയേ-അബാരീമില്‍അബാരീമിൽ പാളയമിറങ്ങി.
 
{{verse|45}} ഈയീമില്‍നിന്നുഈയീമിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു ദീബോന്‍ദീബോൻ ഗാദില്‍ഗാദിൽ പാളയമിറങ്ങി.
 
{{verse|46}} ദീബോന്‍ദീബോൻ ഗാദില്‍നിന്നുഗാദിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു അല്മോദിബ്ളാഥയീമില്‍അല്മോദിബ്ളാഥയീമിൽ പാളയമിറങ്ങി.
 
{{verse|47}} അല്മോദിബ്ളാഥയീമില്‍നിന്നുഅല്മോദിബ്ളാഥയീമിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു നെബോവിന്നു കിഴക്കു അബാരീംപര്‍വ്വതത്തിങ്കല്‍അബാരീംപർവ്വതത്തിങ്കൽ പാളയമിറങ്ങി.
 
{{verse|48}} അബാരീംപര്‍വ്വതത്തിങ്കല്‍അബാരീംപർവ്വതത്തിങ്കൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ടു യെരീഹോവിന്നെതിരെ യോര്‍ദ്ദാന്നരികെയോർദ്ദാന്നരികെ മോവാബ് സമഭൂമിയില്‍സമഭൂമിയിൽ പാളയമിറങ്ങി.
 
{{verse|49}} യോര്‍ദ്ദാന്നരികെയോർദ്ദാന്നരികെ മോവാബ് സമഭൂമിയില്‍സമഭൂമിയിൽ ബേത്ത്-യെശീമോത്ത് മുതല്‍മുതൽ ആബേല്‍ആബേൽ-ശിത്തീംവരെ പാളയമിറങ്ങി.
 
{{verse|50}} യെരീഹോവിന്നെതിരെ യോര്‍ദ്ദാന്നരികെയോർദ്ദാന്നരികെ മോവാബ് സമഭൂമിയില്‍വെച്ചുസമഭൂമിയിൽവെച്ചു യഹോവ മോശെയോടു അരുളിച്ചെയ്തതു:
 
{{verse|51}} നീ യിസ്രായേല്‍മക്കളോടുയിസ്രായേൽമക്കളോടു പറയേണ്ടുന്നതെന്തെന്നാല്‍പറയേണ്ടുന്നതെന്തെന്നാൽ: നിങ്ങള്‍നിങ്ങൾ യോര്‍ദ്ദാന്നക്കരെയോർദ്ദാന്നക്കരെ കനാന്‍കനാൻ ദേശത്തേക്കു കടന്നശേഷം
 
{{verse|52}} ദേശത്തിലെ സകലനിവാസികളെയും നിങ്ങളുടെ മുമ്പില്‍നിന്നുമുമ്പിൽനിന്നു നീക്കിക്കളഞ്ഞു അവരുടെ വിഗ്രഹങ്ങളെയും ബിംബങ്ങളെയും എല്ലാം തകര്‍ത്തുതകർത്തു അവരുടെ സകലപൂജാഗിരികളെയും നശിപ്പിച്ചുകളയേണം.
 
{{verse|53}} നിങ്ങള്‍നിങ്ങൾ ദേശം കൈവശമാക്കി അതില്‍അതിൽ കുടിപാര്‍ക്കേണംകുടിപാർക്കേണം; നിങ്ങള്‍നിങ്ങൾ കൈവശമാക്കേണ്ടതിന്നു ഞാന്‍ഞാൻ ആ ദേശം നിങ്ങള്‍ക്കുനിങ്ങൾക്കു തന്നിരിക്കുന്നു.
 
{{verse|54}} നിങ്ങള്‍നിങ്ങൾ കുടുംബംകുടുംബമായി ദേശം ചീട്ടിട്ടു അവകാശമാക്കേണം; ആളേറെയുള്ളവര്‍ക്കുംആളേറെയുള്ളവർക്കും ഏറെയും കുറെയുള്ളവകൂ കുറെയും അവകാശം കൊടുക്കേണം; അവന്നവന്നു ചീട്ടു എവിടെ വീഴുന്നുവോ അവിടെ അവന്റെ അവകാശം ആയിരിക്കേണം; പിതൃഗോത്രം പിതൃഗോത്രമായി നിങ്ങള്‍ക്കുനിങ്ങൾക്കു അവകാശം ലഭിക്കേണം.
 
{{verse|55}} എന്നാല്‍എന്നാൽ ദേശത്തെ നിവാസികളെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പില്‍നിന്നുമുമ്പിൽനിന്നു നീക്കിക്കളയാതിരുന്നാല്‍നീക്കിക്കളയാതിരുന്നാൽ നിങ്ങള്‍നിങ്ങൾ അവരില്‍അവരിൽ ശേഷിപ്പിക്കുന്നവര്‍ശേഷിപ്പിക്കുന്നവർ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളില്‍കണ്ണുകളിൽ മുള്ളുകളും പാര്‍ശ്വങ്ങളില്‍പാർശ്വങ്ങളിൽ കണ്ടകങ്ങളുമായി നിങ്ങള്‍നിങ്ങൾ പാര്‍ക്കുംന്നപാർക്കുംന്ന ദേശത്തു നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കും.
 
{{verse|56}} അത്രയുമല്ല, ഞാന്‍ഞാൻ അവരോടു ചെയ്‍വാന്‍ചെയ്‍വാൻ നിരൂപിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളോടു ചെയ്യും.
 
 
2,684

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/15610" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്