"വനമാല/സ്വാമിതിരുനാൾ മംഗളം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

378 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  11 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ ...
(പുതിയ താള്‍: {{കുമാരനാശാന്‍}} '''വനമാല എന്ന കവിതാസമാഹാര...)
 
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ ...)
{{കുമാരനാശാൻ}}
{{കുമാരനാശാന്‍}}
'''[[വനമാല (കുമാരനാശാന്‍കുമാരനാശാൻ)|വനമാല]] എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തില്‍കവിതാസമാഹാരത്തിൽ നിന്ന്'''
 
<poem>
ശ്രീനമ്മള്‍ക്കനിശംശ്രീനമ്മൾക്കനിശം ശിവന്‍ശിവൻ വിതരണം-
ചെയ്യട്ടെ ചിന്തിപ്പവര്‍ചിന്തിപ്പവർ-
ക്കാനന്ദാകരനാത്മകർമ്മസഖനായ്
ക്കാനന്ദാകരനാത്മകര്‍മ്മസഖനായ്
നിൽക്കും ജഗൽക്കാരണൻ
നില്‍ക്കും ജഗല്‍ക്കാരണന്‍
ഊനംവിട്ടിതുമല്ലനുഗ്രഹമലി-
ഞ്ഞേകട്ടെ യോഗീന്ദ്രനാം
‘ശ്രീനാരായനധർമ്മപാലന’സഭാ-
‘ശ്രീനാരായനധര്‍മ്മപാലന’സഭാ-
ദ്ധ്യക്ഷൻ ജനക്ഷേമദൻ
ദ്ധ്യക്ഷന്‍ ജനക്ഷേമദന്‍
- നവംബര്‍നവംബർ 1906
 
പാരം പ്രമോദകരജന്മദിനോത്സവത്തിൻ
പാരം പ്രമോദകരജന്മദിനോത്സവത്തിന്‍
പാരത്തിലെത്തിയിഹ ഞങ്ങളഹോ മഹേശ!
ഈരാറുവര്‍ഷദശകംഈരാറുവർഷദശകം സസുഖം ജയിക്ക
നാരായണാഖ്യഗുരുവിമ്മഹിമേല്‍നാരായണാഖ്യഗുരുവിമ്മഹിമേൽ മഹാത്മാ!
 
മന്നും ചരാചരവുമംബരവും ചമച്ചു
മിന്നും കരാംബുജമെഴുന്ന മഹാകൃപാബ്ധേ!
നിന്നെജ്ജഗന്മയ, തിരഞ്ഞറിയാ ബുധന്മാര്‍ബുധന്മാർ
പിന്നെബ്ഭജിച്ചിടുവതെങ്ങനെ പാമരന്മാര്‍പാമരന്മാർ!
 
എന്നാകിലും മലരില്‍മലരിൽ മക്ഷികപോല്‍മക്ഷികപോൽ ഭവാനില്‍ഭവാനിൽ
വന്നാശ്വസിപ്പതിനെഴും തൃഷ മര്‍ത്ത്യനോര്‍ത്താല്‍മർത്ത്യനോർത്താൽ
എന്നാല്‍എന്നാൽ ജഗദ്ഭ്രമമകന്നിഹ ദേവ നിന്‍‌കാനിൻ‌കാ-
ലൊന്നാശ്രയിപ്പവരെയാരു നമസ്കരിക്കാ!
 
സ്വാമിന്‍സ്വാമിൻ, സ്വയം സ്വമതസംസ്കരണത്തിനായു-
മീമന്ദഭാഗ്യരുടെയുദ്ധരണത്തിനായും
ഭീമം മഹാവ്രതമെശുത്ത ഭവാന്റെ യോഗ-
ക്ഷേമം നടത്തുമിഹ ശാശ്വതനീശ്വരന്‍‌താന്‍ശാശ്വതനീശ്വരൻ‌താൻ
 
ആരന്ധകാരനിരനീക്കി നമുക്കു ബോധ-
മാരബ്ധമാവതിനു പൊങ്ങിയഹസ്കരന്‍പോല്‍പൊങ്ങിയഹസ്കരൻപോൽ
ആരാല്‍ആരാൽ പവിത്രയിഹ ഭൂമി മഹാമഹാനാ
നാരായണാഖ്യാഗുരു വാഴുക വാഴുകെന്നും.
- സെപ്തംബര്‍സെപ്തംബർ 1918
 
വ്യാജം വിട്ടു നടക്കുമീഴവനഭോ-
ജ്യോതിസ്സുംകൾക്കൊക്കെ ന-
ജ്യോതിസ്സുംകള്‍ക്കൊക്കെ ന-
ല്ലോജിസ്സേകിയുദീർണ്ണകാന്തിയൊടെഴും
ല്ലോജിസ്സേകിയുദീര്‍ണ്ണകാന്തിയൊടെഴും
മത്സ്വാമി ചിത്സാരഥി
ജന്മര്‍ക്ഷമഹംജന്മർക്ഷമഹം കഴിഞ്ഞു സുഖമാ-
യിന്നും ചിരം വാഴുവാന്‍വാഴുവാൻ
തേജസ്സേറിയെഴും ത്രയീനിലയമാം
ധാമത്തെ നിത്യം തൊഴാം!
- ജൂണ്‍ജൂൺ 1917
 
 
കാറാകെപ്പോയ്മറഞ്ഞു കളധവളപട-
ശ്രീമുകിൽപ്പൂവിതാനം
ശ്രീമുകില്‍പ്പൂവിതാനം
കേറാറായീ നഭസ്സില്‍നഭസ്സിൽ, ധരയില്‍ധരയിൽ നവകലാ-
മന്ദിരഖ്യാതി തിങ്ങി
കൂറാർന്നദ്വൈതരമ്യാശ്രമഗഗനലസ-
കൂറാര്‍ന്നദ്വൈതരമ്യാശ്രമഗഗനലസ-
ച്ചന്ദ്രനെന്‍ച്ചന്ദ്രനെൻ സ്വാമി മേലും
നൂറാവര്‍ത്തിച്ചുനൂറാവർത്തിച്ചു രാജിക്കുക നൂതികള്‍പെടുംനൂതികൾപെടും
ജന്മനാള്‍ജന്മനാൾ വെണ്മയോടും!
- ആഗസ്ത് 1916
 
 
ഇണ്ടൽപ്പെട്ടീടുമാറായുഴറിയസിതപ-
ഇണ്ടല്‍പ്പെട്ടീടുമാറായുഴറിയസിതപ-
ക്ഷം ഗമിക്കാതെ ചീത്ത-
ക്കൊണ്ടല്‍ക്കൂട്ടങ്ങള്‍ക്കൊണ്ടൽക്കൂട്ടങ്ങൾ പൊങ്ങിക്കയറിയൊളിമറ-
യ്ക്കാതെ വിഖ്യാതിയോടെ
കണ്ടാനന്ദോര്‍മ്മികണ്ടാനന്ദോർമ്മി കണ്ണിന്നനിശമുതിരുമാ-
റായ് വിളങ്ങട്ടെ ലോകം
കൊണ്ടാടും സ്വാമിയസ്മല്‍ക്കുലജലനിധിയെസ്വാമിയസ്മൽക്കുലജലനിധിയെ-
പ്പൊക്കി നില്‍ക്കുംനിൽക്കും സുധാംശു
 
വ്രതിമാര്‍വ്രതിമാർ കരയില്‍കരയിൽ ജപിക്കവേ
സതിമാര്‍സതിമാർ നിര്‍മ്മലനീരില്‍നിർമ്മലനീരിൽ നീന്തവേ
അതിദുര്‍ല്ലഭഹംസമേഅതിദുർല്ലഭഹംസമേ! ചിരം
ക്ഷിതിപത്മാകരമാർന്നിരിക്ക നീ
ക്ഷിതിപത്മാകരമാര്‍ന്നിരിക്ക നീ
- സെപ്തംബര്‍സെപ്തംബർ 1922
 
 
</poem>
 
[[വനമാല (കുമാരനാശാന്‍കുമാരനാശാൻ)|വനമാല എന്ന സമാഹാരത്തിലെ മറ്റു കവിതകള്‍കവിതകൾ]]
[[Category:കവിത]]
2,684

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/15897" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്