ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:SVPM Old Testament

സംവാദം ചേർക്കുക
There are no discussions on this page.

ഏലീശയുടെ കാലത്ത് ഏത് ദേശത്താണ് ക്ഷാമം ഉണ്ടായിരുന്നത്?

"SVPM Old Testament" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.