ഏലീശയുടെ കാലത്ത് ഏത് ദേശത്താണ് ക്ഷാമം ഉണ്ടായിരുന്നത്?

Start a discussion about ഫലകം:SVPM Old Testament

Start a discussion
"SVPM Old Testament" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.