രചയിതാവ്:കടത്തനാട്ടു ഉദയവർമ്മ തമ്പുരാൻ

ഉദയവർമ്മ കടത്തനാട്ട്
(1867–1906)
കവിയും സാഹിത്യ പുരസ്കർത്താവും

കൃതികൾതിരുത്തുക

സ്വതന്ത്രകൃതികൾതിരുത്തുക

  1. കുചശതകം
  2. കവികലാപം
  3. സരസനാടകം
  4. സദ്വൃത്തമാല
  5. കവിതാഭരണം


വിവർത്തനങ്ങൾതിരുത്തുക

  1. ഭാരതമഞ്ജരീ ആദിപർവ്വം
  2. ഹർഷന്റെ രത്നാവലി
  3. ഹർഷന്റെ പ്രിയദർശികാ
  4. സുന്ദരാചാര്യരുടെ വൈദർഭീവാസുദേവം
  5. ഹസ്തലക്ഷണദീപികാ