രചയിതാവ്:കൊടുങ്ങല്ലൂർ കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ

കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ
(1858–1926)

കൊടുങ്ങല്ലൂർ കളരി എന്നും ഗുരുകുലം എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂർ കോവിലകത്തെ പ്രധാന അംഗം ആയിരുന്നു

കൃതികൾതിരുത്തുക

പുറം കണ്ണികൾതിരുത്തുക