രചയിതാവ്:കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി

കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി
(1855–1937)
കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി

കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണിയുടെ കൃതികൾതിരുത്തുക

മണിപ്രവാള കൃതികൾ, നാടകങ്ങൾ, പരിഭാഷകൾ, കല്പിതകഥകൾ, ആട്ടക്കഥകൾ, കിളിപ്പാട്ട്, കൈകൊട്ടിപ്പാട്ട്, തുള്ളല്പ്പാട്ട്, വഞ്ചിപ്പാട്ട് ഗദ്യപ്രബന്ധങ്ങൾ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി അറുപത് കൃതികൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്

മണിപ്രവാള കൃതികൾതിരുത്തുക

കിളിപ്പാട്ട്തിരുത്തുക

ഭാഷാ നാടകങ്ങൾ തർജ്ജമതിരുത്തുക

പുരാണകഥകൾതിരുത്തുക

കല്പിതകഥകൾതിരുത്തുക

ആട്ടക്കഥകൾതിരുത്തുക

കൈകൊട്ടിക്കളിപ്പാട്ടുകൾ‍തിരുത്തുക

തുള്ളൽപ്പാട്ട്‍തിരുത്തുക

വഞ്ചിപ്പാട്ടുകൾതിരുത്തുക

ഗദ്യപ്രബന്ധങ്ങൾതിരുത്തുക