രചയിതാവ്:മണ്ടവപ്പിള്ളി ഇട്ടിരാരിച്ച മേനോൻ

ഇട്ടിരാരിച്ച മേനോൻ മണ്ടവപ്പിള്ളി
(1745–1805)
1745-ൽ ജനിച്ച ഇദ്ദേഹം മരിച്ചത് 1805[1]-ലാണ്.

ആട്ടക്കഥകൾതിരുത്തുക

അവലംബങ്ങൾതിരുത്തുക

  1. ആട്ടക്കഥാ സാഹിത്യം. കേ.ഭാ. ഇ. പേജ് 205 1998