രചയിതാവ്:മൂലൂർ എസ്. പത്മനാഭപ്പണിക്കർ

മൂലൂർ എസ്. പത്മനാഭപ്പണിക്കർ
(1869–1931)
തിരുവിതാംകൂറിലെ പ്രമുഖസാമൂഹ്യനായകനും കവിയുമായിരുന്നു. സരസകവി എന്ന പേരിലാണ് ഇദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധനായത്.
മൂലൂർ എസ്. പത്മനാഭപ്പണിക്കർ

കൃതികൾതിരുത്തുക