രചയിതാവ്:മേല്പത്തൂർ നാരായണഭട്ടതിരി

മേല്പത്തൂർ നാരായണ ഭട്ടതിരി
(1559–1632)
പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പണ്ഡിതശ്രേഷ്ഠനും കവിയും സാഹിത്യകാരനുമായിരുന്നു മേല്പത്തൂർ നാരായണ ഭട്ടതിരി.
മേല്പത്തൂർ നാരായണ ഭട്ടതിരി

മേല്പത്തൂരിന്റെ കൃതികൾതിരുത്തുക