വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:ഈ മാസത്തെ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:ഈ മാസത്തെ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന
ഓരോ മാസവും ചില പുസ്തകങ്ങൾ പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുത്ത് തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടത്തുകയാണ്. വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിലെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ഗുണമേന്മയും കൃത്യതയും വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ കൂട്ടായ പ്രയത്നം. സഹായത്തിന് ഒരു കൈപ്പുസ്തകം