വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയെക്കുറിച്ച്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയെക്കുറിച്ച്
വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയെക്കുറിച്ച് വിവരം നൽകുന്ന കണ്ണികളാണ്‌ ഈ താളിൽ.

Wikisource is a Free Library of source texts which are in the public domain or legally available for free redistribution. Wikisource is an official project of the Wikimedia Foundation and a sister project of Wikipedia, The Free Encyclopedia.

If you're looking for information on a particular subject, see the വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:സൂചിക.

മലയാളം വിക്കിഗ്രന്ഥശാലതിരുത്തുക

കണ്ണി വിവരണം
പൊതുനിരാകരണം Disclaimers about validity, liability, et cetera.
എന്താണ്‌ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല? general description and basic policy information (with links to detailed policy pages).
വാർത്തകൾ A news service chronicling events and changes relevant to the English Wikisource.

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക

കണ്ണി വിവരണം
Wikisource (Meta) early discussion of the project at Meta.
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല (Wikipedia) detailed history and other general information.