ശിവപുരാണം/ചതുർദ്ദശിമാഹാത്മ്യം

 • പാർവതീപതിയുടെ സേവയാൽ ഫലം വരും
 • പൂർവ്വതോ മഹാത്ഭുതം കേട്ടരുളേണം നിങ്ങൾ
 • ശർവനെസ്മരിക്കയും ശർവനെബ്ഭജിക്കയും
 • സർവജാതികൾക്കിതുസർവദാ ചെയ്‌വാൻ യോഗ്യം
 • നീചനായ് നിരീഹരനായ് നിഷ്കൃപനായുള്ളവൻ
 • ലോചനം കൊണ്ടു ശിവലിംഗത്തെക്കണ്ടാൽ മതി
 • സപ്തജന്മങ്ങൾ ശിവഭക്തനായ് വരുമവൻ
 • മുക്തനായ് വരും പുനഃസത്യമേ ചൊല്ലീടുന്നേൻ
 • എങ്കിലോ കിരാതദേശങ്ങളിലൊരു നൃപൻ
 • ശങ്കരപ്രിയങ്കരനായതു കേട്ടീടേണം
 • വീര്യവാൻ വിമർശനനെന്നു പേരായുള്ളവൻ
 • ഭാര്യയാം കുമുദ്വതി തന്നോടുംകൂടിവാണാൻ
 • ക്രൂരനെത്രയുമവൻ വൈരിമണ്ഡലീകാലൻ
 • ഘോരമാം നായാട്ടിനു തല്പരൻ ദിനേദിനേ
 • എങ്കിലും ചതുർദ്ദശി രണ്ടിലും മാസേമാസേ
 • ശങ്കരാർച്ചനോപവാസങ്ങളുമവനുണ്ടു
 • വിത്തദാനവും നല്ല വസ്ത്രദാനവും ചെയ്തങ്ങു-
 • ത്തമദ്വിജന്മാർക്കു തൃപ്തിയുണ്ടാക്കുമവൻ
 • മൃത്യുവൈരിയെസ്മരിച്ചാനന്ദവിവശനായ്
 • നൃത്തഗാനങ്ങൾ ചെയ്തു വന്ദനം ചെയ്യുന്നവൻ
 • ഇന്നതേ ഭുജിക്കാവൂയിന്നതേ ചെയ്തീടാ‍ാവൂ
 • ഇന്നനാരിയേ നമുക്കാമെന്നുമവനില്ല
 • വല്ലജാതിയെന്നാലും കൊല്ലുവാൻ മനക്കാമ്പിൽ
 • തെല്ലുമേക്കില്ലാത നിഷ്ഠൂരനായുള്ളവൻ
 • ഭൂതകാലവും വർത്തമാനവും ഭവിഷ്യത്തും
 • ചേതസിവിചാരിച്ചാലപ്പൊഴേതോന്നുന്നവൻ
 • മന്നവൻ മഹാബലൻ മദ്യപൻ മാംസപ്രിയൻ
 • മന്നിടപ്രദേശത്തെപ്പാലനം ചെയ്തുവാണാൻ
 • ഏകദാഭർത്താവിന്റെ ദുഷ്ടചേഷ്ടിതംകൊണ്ടു
 • ശോകകുണ്ഠിതത്തോടെ മേവുന്ന കുമുദ്വതീ
 • കണ്ണുനീർകൊണ്ടു മുഖക്ഷാളനം ചെയ്തു പത്നി
 • തന്നുടേ രമണനെത്തൊഴുതുചൊല്ലീടിനാൾ
 • വല്ലഭ! ഭവാനിതു കേട്ടരുളേണം മഹാ-
 • ദുർല്ലഭം ഭവാനിതൻ വല്ലഭൻ തന്നിൽ ഭക്തി
 • ആർക്കിതു ഭവിക്കുമീശാശ്വതേശ്വരാർച്ചനം
 • ഓർക്കനീമഹാപുണ്യം കാരണമിതിന്നിപ്പോൾ
 • അങ്ങനെ ഭവിച്ചൊരു ശൈവവിശ്വാസമിപ്പോൾ
 • ഇങ്ങനെ ദുരാചാരം കൊണ്ടഹോ നശിച്ചിടും
 • നാലുജാതിയിലുള്ള നാരിമാരോടുകൂടി
 • ലീലയാടിയാൽ മഹാപാതകം മഹീപതേ!
 • ഹിംസയെന്നതും വ്രതഭംഗമല്ലയോ രാജൻ!
 • ധ്വംസകാരണം പലതുണ്ടഹോ മഹാകഷ്ടം
 • സർവമാംസങ്ങൾ ഭുജിച്ചീടുക വിധിച്ചതോ
 • ശർവഭക്തന്മാർക്കിതു യോഗ്യമോ മഹാമതേ!
 • എന്നതുകേട്ടു നൃപൻ ചിരിച്ചൊന്നുര ചെയ്തു
 • സുന്ദരി! കുമുദ്വതി! ഖേദിയായ്കെടോ ബാലേ!
 • മുന്നിലേജ്ജന്മം തന്നിൽ ഞാനൊരു ശ്വാവായിട്ടു
 • മന്നിടാം തന്നിൽപ്പിറന്നീടിനേൻ കൃശോദരി!
 • പട്ടിയായ് പമ്പാപുരം തന്നിലേ പലദിനം
 • പട്ടിണിയായിട്ടു നടന്നീടീനേനഹർന്നിശം
 • എത്രയും പ്രസിദ്ധമായുണ്ടൊരു ശിവക്ഷേത്രം
 • തത്ര ഞാനൊരുദിനം വിശന്നു ചെന്നീടിനേൻ
 • അന്നൊരുചതുർദ്ദശിപൂജയാം മഹോത്സവം
 • വന്നിതു മഹാജനം സ്ത്രീകളും പുമാന്മാരും
 • പായസംചതുശ്ശതമപ്പവുമടകളും
 • തോയധാരകൾ നിവേദ്യങ്ങളും ജപങ്ങളും
 • ധൂപദീപങ്ങൾ മണിഘട്ടനം നമസ്കാരം
 • ലേപനമലങ്കാരം നാമകീർത്തനങ്ങളും
 • ഇങ്ങനെ പലവിധം കണ്ടുഞാനകലെ നി-
 • ന്നങ്ങൊരു ദിക്കിൽ ശിവബിംബവും കണ്ടീടിനേൻ
 • മാലകൾ വിളക്കുകൾ ഗുൽഗ്ഗുലുധൂപങ്ങളും
 • ചാലവേകണ്ടു തത്ര ഞാനങ്ങു നിൽക്കുന്നേരം
 • പട്ടിയെ പ്രഹരിപ്പിനെന്നൊരു ഘോഷം കേട്ടു
 • കട്ട കൊണ്ടെറിഞ്ഞെറിഞ്ഞെത്തിനാർ ചിലരപ്പോൾ
 • പേടിച്ചു വാലും തേറ്റങ്ങോടിനേനഹം തദാ
 • താഡിച്ചു ചിലർ വന്നു വേർപെടുത്തിതുചിലർ
 • കിങ്കരന്മാരിൽ ഭയം കൊണ്ടു ഞാനെന്നാകിലും
 • ശങ്കരക്ഷേത്രം മൂന്നു വലം വെച്ചേനല്ലോ
 • പോന്നു ഞാനൊരുദിക്കിൽ വീണുടൻ പ്രാണൻ പോയി
 • വന്നിഹ നരേന്ദ്രനായ് ജാതനായെന്നേ വേണ്ടൂ
 • ശംഭുബിംബാലോകനം കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ
 • ശംഭുസേവനം ചെയ്‌വാൻ ഭക്തിസംഭവിപ്പാനും
 • കണ്ടതു ഭുജിക്കയും കണ്ട ചേഷ്ടിതങ്ങളും
 • പണ്ടുപട്ടിയാകകൊണ്ടുള്ള ദുശ്ശീലങ്ങൾ
 • വാസനയ്ക്കൊരിക്കലും ഭംഗമില്ലറിക നീ
 • വാസനാധീനം ജഗച്ചേഷ്ടിതം സുലോചനേ!
 • ഈശനെബ്ഭജിക്കനീ സാദരം സംസാരമാം
 • പാശബന്ധനം പ്രിയേ! വേർപെടുത്തീടാമെന്നാൽ
 • എന്നിവകേട്ടു പറഞ്ഞീടിനാൾ കുമുദ്വതി
 • എന്നുടെ കാന്തൻ ത്രികാലജ്ഞാനനെന്നാകിൽ ഭവാൻ
 • എന്നുടെ നടേജന്മമേതെന്നു പറഞ്ഞാലും
 • എന്നതുകേട്ടു നൃപൻ ചൊല്ലിനാൻ കനിവോടെ
 • പണ്ടുനീകപോതിയായ്പിറന്നുപറന്നുടൻ
 • ചുണ്ടുകൊണ്ടൊരുമാംസമിറുക്കിക്കൊണ്ടുപോയാൾ
 • കണ്ടുകണ്ടടുക്കുന്നമറ്റൊരു മാടപ്രാവെ-
 • ക്കണ്ടു നീ ഭയപ്പെട്ടു മണ്ടിനാൾ ദൂരം ദൂരം
 • ഉത്തമശ്രീപാർവതീക്ഷേത്രത്തെപ്രാപിച്ചുനീ
 • സത്വരം പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തിതു മൂന്നുവട്ടം
 • ഉന്നതദ്ധ്വജാഗ്രത്തെ പ്രാപിച്ചു വസിച്ചിതു
 • വന്നിതുകപോതവും മാംസപിണ്ഡത്തെത്തിന്മാൻ
 • ക്രൂരനാമവൻ നിന്നെകൊത്തിക്കൊന്നുടൻ തന്നെ
 • ചാരുമാംസവും കൊണ്ടു പറന്നുപോയീടീനാൻ
 • ത്ര്യംബകപ്രദക്ഷിണം കാരണം നീയുമിപ്പോൾ
 • അംബുജവിലോചനേ! രാജ്ഞിയായ്പ്പിറന്നിതു
 • ബുദ്ധിപൂർവമെന്നിയേ ചെയ്കിലും ശിവാർച്ചനം
 • സിദ്ധിതമതിന്നിഹ ദൃഷ്ടാന്തം നീയും ഞാനും
 • ചൊല്ലിനാൾ കുമുദ്വതി വിസ്മയം മനോഹരം
 • വല്ലഭാ! ശിവാർച്ചനം സർവദാ ചെയ്തിടുന്നേൻ!
 • ഇന്നിനാമിരുവരുമേതൊരുകുലം തന്നിൽ
 • ചെന്നുടൻ ജനിച്ചീടുമെന്നതുപറഞ്ഞാലും
 • മന്നവൻ പറഞ്ഞിതു ഞാനിനിജ്ജനിച്ചീടും
 • മന്നിടം തന്നിൽ സിന്ധുരാജനായ് രണ്ടാം ഭവേ
 • സുജ്ജനേശ്വരനുടെ പുത്രിയായ്പിറക്കും നീ
 • മഞ്ജുഭാഷിണീമമവല്ലഭയാം നീയന്നു
 • പിന്നെ ഞാൻ മൂന്നാം ജന്മേ സൌരാഷ്ട്രക്ഷിതീശ്വരൻ
 • അന്നുനീകുലാംഗജാമല്പ്രിയാമനോഹരീ
 • ഞാനുടൻ നാലാം ഭവേ ഗാന്ധാരക്ഷമാപതി
 • മാനിനിനീയും മഗധാത്മജാ മദ്ഗേഹിനീ
 • പഞ്ചമജന്മം തന്നിലവന്തി ഭൂപാലൻ ഞാൻ
 • ചഞ്ചലേക്ഷണേ! ദശാർണ്ണാത്മജാനീയും തദാ
 • ഷഷ്ഠമാം ജന്മം തന്നിലാനർത്താധിപൻ ഞാനും
 • ശിഷ്ടനാം യയാതി തൻ വംശജാനീയും ബാലേ!
 • സപ്തമേഭവേശുഭേ! പാണ്ഡ്യരാജേന്ദ്രൻ ഞാനും
 • ഉത്തമൻ വിദർഭന്റെ പുതി നീ സുമദ്ധ്യമേ!
 • പത്മവർണ്ണനെന്നെനിക്കാഖ്യയും വരും തദാ
 • പത്മലോചനേ! നിനക്കാഖ്യയും വസുമതി
 • പത്മവർണ്ണനെന്നുള്ള ഞാനതി മനോഹരൻ
 • പത്മനാഭനെപ്പോലെ വീര്യവും സൌന്ദര്യവും
 • കന്യകാവസുമതിയാകിയ നീയും ഭദ്രേ!
 • ധന്യയാം മഹാലക്ഷ്മീസന്നിഭാമനോഹരീ
 • അന്നു നിൻ സ്വയംവരേ വന്നുടാൻ വാണീടുന്ന
 • മന്നവന്മാരെത്യജിച്ചെന്നെ നീ മാലയിടും
 • വൈരസേനിയെപ്പണ്ടു സാരയാം ദമയന്തി
 • സാരസേക്ഷണാവരിച്ചീടിനാളെന്നപോലെ
 • അങ്ങനെ രമിക്കുംനാമംഗനാതിലകമേ!
 • മംഗല ചതുർദ്ദശികർമ്മകർമ്മകന്മാരായ്
 • പുത്രനെജ്ജനിപ്പിച്ചു രാജ്യഭാരവുമെല്ലാം
 • തത്രകൈവെടിഞ്ഞുടൻ കാനനം പ്രവേശിക്കും
 • കുംഭജപ്രസാദത്താലാത്മതത്ത്വജ്ഞന്മാരായ്
 • ശംഭുസായൂജ്യാമൃതം നമുക്കു ലഭിച്ചീടും
 • ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുപണ്ടുത്തമൻ വിമർശനൻ
 • അങ്ങനെ തന്നെയെന്നനുഭൂതിയും പ്രാപിച്ചിതു
 • അത്ഭുതം ചതുർദ്ദശി പൂജനം മഹാവ്രതം
 • സല്ഫലം ശിവാർച്ചനം സർവകാമദം ശുഭം
ചതുർദ്ദശി മാഹാത്മ്യം സമാപ്തം