• ശൈവമഹാത്മ്യം പറഞ്ഞാലൊടുങ്ങുമോ
 • കൈവല്യകല്യാണസാഫല്യകാരണം
 • ആരാധനം കൊണ്ടു ഗൌരീസഹായന്റെ
 • കാരുണ്യമുണ്ടാമതിനില്ല സംശയം
 • താപസാധീശ്വന്മാരേ ഭവാന്മാർക്കു
 • താപപാപാപഹം ദേവസേവാക്രമം
 • ഭൂയോപി കേൾക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചൊല്ലുവൻ
 • ഭൂയോപി ഭൂയോപി ഭൂതിസംവർദ്ധനം
 • ഐഹികാനന്ദവും പാരത്രികങ്ങളും
 • ദേഹികൾക്കുണ്ടാം മഹേശസംസേവനാൽ
 • സോമചൂഡപ്രസാദത്തിന്നു കാരണം
 • സോമവാരവ്രതം സർവകാമപ്രദം
 • തിങ്കൾ മൌലിപ്രസാദത്തിനും കാരണം
 • തിങ്കളാഴ്ചവ്രതമെന്നു ശബ്ദാന്തരം
 • തിങ്കളിൽത്തിങ്കളിലാദൌവരുന്നൊരു
 • തിങ്കളാഴ്ചയ്ക്കു മഹത്വമേറുന്നുപോൽ
 • സൂര്യോദയേ കുളിച്ചെത്രയും ശുദ്ധമായ്
 • പാരാതെ ഭസ്മം ധരിച്ചു രുദ്രാക്ഷവും
 • കണ്ഠേകരേ കർണ്ണയുഗ്മേ സമർപ്പിച്ചു
 • കുണ്ഠേധരംഹരധ്യാനം നിരന്തരം
 • ശങ്കരക്ഷേത്രപ്രദക്ഷിണം തർപ്പണം
 • ശങ്കരാരാധനം നാമസങ്കീർത്തനം
 • വില്വപത്രങ്ങളും താമരപ്പൂക്കളും
 • നല്ല ശിവമല്ലി മാലയും തുമ്പയും
 • ഉന്മത്തപുഷ്പവും ശുക്ലബന്ധൂകവും
 • ചെമ്മേ വിരിഞ്ഞുള്ള കൊന്നക്കുസുമവും
 • ഇത്യാദി പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ടു ഗിരീശനെ-
 • ബ്ഭക്ത്യാസമർച്ചനം ചെയ്യേണമാദരാൽ
 • സായന്താനഗമേപ്പിന്നെക്കുളിക്കണം
 • ആയവണ്ണം ജപധ്യാനാർച്ചനാദികൾ
 • വിപ്രരെക്കാൽ കഴുകിച്ചു ഭുജിപ്പിച്ചു
 • തല്പ്രസാദാർത്ഥമായ് ദക്ഷിണ ചെയ്തുടൻ
 • വിപ്രാന്നശേഷേണപാരണാകർമ്മവും
 • വിപ്രാദി നാലു ജാതിക്കും തദാ വിധി
 • സോമവാരവ്രതത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങ-
 • ളാമോദമുൾക്കൊണ്ടു കേൾപ്പിൻ മുനികളേ!
 • ആര്യാപ്രവർത്തമാം പുണ്യഭൂമണ്ഡലേ
 • വീര്യവാൻ പണ്ടൊരു ഭൂപനുണ്ടായി പോൽ
 • ചിത്രവർമ്മാവെന്നു പേരായ മന്നവൻ
 • ധാത്രീപരിപാലനംചെയ്തു മേവിനാൻ
 • അക്ഷൌഹിണീലക്ഷസമ്പത്സമൃദ്ധനാ-
 • മക്ഷോണി നായകൻ നാടുവാഴുന്ന നാൾ
 • ലക്ഷ്മീവിലാസം വിളങ്ങീ മഹീതലേ
 • ദുഷ്കാമദുഷ്കാലമെങ്ങും നഹി നഹി
 • തസ്കരന്മാരുടെ നാമമാത്രമ്പോലു-
 • മക്കലമൂഴിയിൽ കേൾപ്പാനുമില്ല പോൽ
 • മംഗലസ്ത്രീകൾക്കു ചാരിത്രശുദ്ധിക്കു
 • ഭംഗമില്ലെങ്ങുമേ രാജശിക്ഷാവശാൽ
 • ആധിയും ക്ലേശവും ദുർബോധവും മഹാ
 • വ്യാധിയും നാസ്തിലോകാപവാദങ്ങളും
 • ബാലമൃത്യുക്കളും ഭൂതാദിബാധയും
 • ശീലദോഷങ്ങളുമില്ല ദുർവാദവും
 • അന്തണന്മാരിൽ വിശ്വാസവും ഭക്തിയും
 • അന്തരം കൂടാ‍തെ കാണുന്ന ദേഹിനാം
 • ജാതികർമ്മങ്ങൾക്കു ഭംഗമില്ലേതുമേ
 • ബ്ഭൂതികൊണ്ടന്യോന്യ വൈരവുമില്ലാർക്കും
 • സ്ത്രീകൾക്കു സർവാധികാരം കൊടൂക്കുന്ന
 • മൂഢപ്രഭുക്കളുമന്നില്ല ഭൂതലേ
 • നാരിയെച്ചൊല്ലി ഗൃഹം മുടിച്ചീടുന്ന
 • നീരസപൂരുഷന്മാരുമില്ലെങ്ങുമേ
 • ദൈവപ്രമാണമെന്നുള്ളൊരു ഭാവേന
 • ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു സർവജന്തുക്കളും
 • ഏവം പ്രസിദ്ധനാം ഭൂമിപാലോത്തമൻ
 • ദേവേശഭക്തൻ ദയാശീലനാത്മവാൻ
 • സർവയാഗങ്ങളും സർവദാനങ്ങളും
 • സർവദാചെയ്തു സുഖിച്ചു വാണീടീനാൻ
 • ക്ഷോണീശകന്യാജനങ്ങളെസ്വൈരമാ-
 • യ്പാണിഗ്രഹം ചെയ്തുകൊണ്ടുപോന്നാദരാൽ
 • മൂന്നാം പുരുഷാർത്ഥ സൌഖ്യം ലഭിച്ചുടൻ
 • മൂന്നുനാലാത്മജന്മാരെജ്ജനിപ്പിച്ചു
 • പിന്നെക്രമത്താലതിപ്രൌഢയായൊരു
 • കന്യകാരത്നം ലഭിച്ചു നരാധിപൻ
 • സീമന്തിനിയെന്നു പേരും വിളിച്ചവൻ
 • കോമളാകാരലാവണ്യയാം പുത്രിയെ
 • ലാളനം ചെയ്തു വളർത്തു തുടങ്ങിനാൻ
 • ആളിമാരെക്കൂട്ടി മേളിച്ചു മെല്ലവേ
 • ജ്യോതിഷക്കാരാം മഹീസുരന്മാരോടു
 • ജാതകം കൊണ്ടു വിചാരിച്ചു മന്നവൻ
 • അന്നേരമേകൻ മഹാപ്രജ്ഞനുത്തമൻ
 • നന്നായ്‌വിചാരിച്ചു ചൊന്നാനസംശയം
 • എത്രയും നല്ലൊരു ജാതകം ഭൂപതേ!
 • പുത്രിക്കു ദീർഘായുരാദിസർവം ശുഭം
 • ഉത്തമസ്ത്രീകൾക്കു ചിന്ത്യമായുള്ളൊരു
 • ഭർത്തൃസൌഖ്യത്തിനും കുറ്റമില്ലേതുമേ
 • യോഗ്യനാം ഭർത്താവിവൾക്കുണ്ടു കാണുന്നു
 • ഭാഗ്യത്തിനേഠും കുറവില്ല നിർണ്ണയം
 • ഭർത്താവിനോടൂ പതിനായിരത്താണ്ടു
 • വർത്തിച്ചുവാണീടൂമേണാക്ഷിയാമിവൾ
 • ഒട്ടുസുതന്മാരുമുണ്ടാമിവൾക്കെടോ!
 • ഒട്ടും വികല്പമതിനില്ല മന്നവ!
 • രൂപസൌന്ദര്യം ദമയന്തിയെപ്പോലെ
 • ഭൂപതേ! നിന്മകൾക്കുണ്ടെന്നറിക നീ
 • പാർത്തലം തന്നിൽ നളനോടു തുല്യനാം
 • ഭർത്താവുമുണ്ടാമിവൾക്കെന്നു നിർണ്ണയം
 • ജ്യോതിഷം സത്യമെന്നാലിപ്പറഞ്ഞതിനേതും
 • കുറവില്ല കണ്ടുകൊള്ളാം ഫലം
 • ഇത്ഥം മഹീദേവഭാഷിതം കേട്ടുടാൻ
 • ചിത്തം കുളിർത്തു കൊടുത്തു ധനങ്ങളും
 • മറ്റൊരു ഭൂസുരൻ ചിന്തിച്ചു ചൊല്ലിനാൻ
 • കുറ്റം കുറാഞ്ഞൊന്നു കണ്ടു ഞാൻ ജാതകേ
 • വൈധവ്യലക്ഷണം കാണുന്നതുണ്ടതു
 • ബോധിച്ചിരിക്കണമെന്നു തോന്നുന്നുമേ
 • പ്പാർത്താൽ പതിന്നാലു വയസ്സു ചെല്ലുന്ന നാൾ
 • ഭർത്തൃണാശം വരും സീമന്തിനിക്കെടോ!
 • ശാസ്ത്രദൃഷ്ടാ‍ന്തം മറച്ചുവെളിച്ചമേ
 • ശ്രോത്രാഭിരാമം കഥിക്കയില്ലേഷ ഞാൻ
 • ദ്രവ്യ കൊതിക്കയില്ലിഷ്ടം കഥിക്കുന്ന
 • ദിവ്യൻ സമക്ഷത്തു നാണം കെടും ദൃഢം
 • തന്നിഷ്ടാമോതുന്ന ദുഷ്ടർക്കു നൽകുവാൻ
 • മന്നവന്മാർക്കു വിചാരമില്ലേതുമേ
 • ഏന്നതുകേട്ടു ഭയപ്പെട്ടു മന്നവൻ
 • നിന്നുവിയർത്തു വിറച്ചു കേണീടീനാൻ
 • അയ്യോ! ശിവ! ശിവ! കഷ്ടമെൻ പെൺകൊടി-
 • ത്തയ്യലാൾക്കെന്തുവാനിങ്ങനെ ജാതകം
 • എത്ര കൊതിച്ചു നമുക്കു ലഭിച്ചൊരു
 • പുത്രിക്കു വൈധവ്യദുഃഖമുണ്ടാകിൽ മേ
 • എന്തിനു രാജ്യവുമെന്തിനുഭോജ്യവു-
 • മെന്തിനുദേഹവുമെന്തിനു മോഹവും
 • ദുഃഖിച്ചുകേഴുന്നതെന്തിനു ഞാനയ്യോ!
 • ആർക്കു തടുക്കാം വിരിഞ്ചന്റെ ശാസനം?
 • വന്നതുകൊണ്ടു സഹിക്കയെന്നല്ലാതെ
 • മന്നില്പിറന്നവർക്കെന്തുള്ളു ചിന്തിതം
 • ഇത്ഥം വിചാരിച്ചുറച്ചു നരേശ്വരൻ
 • വിത്തം കൊടുത്തയച്ചീടിനാനന്നേരം
 • കർപ്പൂരവല്ലിക്കു തുല്യയാം കന്യക
 • കെല്പോടു കാണുന്നവർക്കു നേത്രാമൃതം
 • നീണ്ടുരുണ്ടഗ്രം ചുരുണ്ട തലമുടി
 • കണ്ടൽ മനം മയങ്ങീടുന്നു കാമിനാം
 • യൌവ്വനാരംഭം തുടങ്ങുക കാരണാൽ
 • വെവ്വേറെ ഭംഗി വിളങ്ങി ദിനേ ദിനേ
 • ഏറ്റം വിരിഞ്ഞൊരു മാറിടം തന്നിലും
 • തെറ്റെന്നു വന്നങ്കുരിച്ചിതു കൊങ്കകൾ
 • മദ്ധ്യം ചുരുങ്ങിപ്പരന്നു നിതംബവും
 • സ്നിഗ്ധങ്ങളായീ കടാക്ഷവീക്ഷങ്ങളും
 • ലജ്ജയും വന്നകം പുക്കു പതുക്കവേ
 • സജ്ജനക്കാമനും മാനസേ മേവിനാൻ
 • വീരസേനാത്മജൻ തന്നുടേ പൌത്രന്റെ
 • ചാരുരൂപാമൃതം കേട്ടു സീമന്തിനി
 • മാരസന്താപം മനക്കാമ്പിലുണ്ടായ-
 • താരും ഗ്രഹിക്കാതെ രക്ഷിച്ചുമേവിനാൾ
 • അക്കാലമാളീജനം പറഞ്ഞേകദാ
 • ദുഷ്ക്കാലമുണ്ടു തനിക്കെന്നു കേൾക്കയാൽ
 • ദുഃഖിച്ചു പാരം മെലിഞ്ഞു കൃശോദരി
 • ശുഷ്ക്കിച്ചുമല്ലികാവല്ലിക്കുതുല്യയായ്
 • യാജ്ഞവൽക്യൻ മുനിശ്രേഷ്ഠന്റെ പത്നിയാം
 • പ്രാജ്ഞയാം മൈത്രേയിയെച്ചെന്നു കൂപ്പിനാൾ
 • പാഹിമാതാവേ! മഹായോഗിവല്ലഭേ!
 • ദേഹിമേ ദുഃഖങ്ങൾ നീങ്ങീടുവാൻ വരം
 • ബോധിക്കനീ പതിനാലാം വയസ്സിൽ മേ
 • വൈധവ്യലക്ഷണമുണ്ടുപോൽ ജാതകേ
 • എന്തുചെയ്താലതു നീങ്ങുമെന്നുള്ളതു
 • ചിന്തിച്ചരുൾ ചെയ്തനുഗ്രഹം നൽക നീ
 • എന്നതുകേട്ടു പറഞ്ഞു മൈത്രേയിയും
 • സുന്ദരീ ഖേദം കളക സീമന്തിനീ
 • കാമസാഫല്യം ലഭിപ്പതിന്നാശുനീ
 • സോമവാരവ്രതം സാധിച്ചുകൊൾകെടോ
 • ശ്രീനീലകണ്ഠനും പാർവ്വതീദേവിയും
 • മാനിച്ചു നിങ്കൽ പ്രസാദിക്കുമഞ്ജസാ
 • സന്തതിക്കും യശ്ശസ്സിന്നും ധനത്തിനും
 • സന്തതം നല്ല നെടുമംഗല്യത്തിനും
 • സോമവാരവ്രതം പോലെ മറ്റില്ലപോൽ
 • സോമചൂഡൻ പ്രസാദിപ്പാൻ മഹൌഷധം
 • പാർവതീയുക്തനാം പാർവതീകാന്തനെ
 • സാർവഭൌമാത്മജേ! സേവിച്ചുകൊൾകനീ
 • തിങ്കൾ വാരേ പുലർകാലേ കുളിച്ചു നീ
 • ശങ്കരീശങ്കരന്മാരെസ്മരിച്ചുടൻ
 • വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ചാത്മശുദ്ധ്യാതനി-
 • ക്കുള്ള കർമ്മങ്ങളും കാലേ കഴിച്ചുടൻ
 • ഭസ്മത്രിപുണ്ഡ്രവും രുദ്രാക്ഷവും ധരി-
 • ച്ചസ്മാകമീശൻ ഗിരീശനെന്നാസ്ഥയാ
 • ശങ്കരക്ഷേത്രേ വസിച്ചു പഞ്ചാക്ഷരം
 • സംക്ന്യാസമേതം ജപിക്ക നീ കന്യകേ!
 • ബിംബസംസ്കാരവും പുഷ്പാഞ്ജലികളും
 • കംബുപാത്രേജലം കൊണ്ടഭിഷേകവും
 • ധൂപദീപങ്ങളും നല്ല നൈവേദ്യവും
 • ലോപം വരാതെ കഴിക്ക നീ ബാലികേ!
 • ശംഖാഭിഷേകം സമസ്തപാപക്ഷയം
 • ശങ്കയില്ലേതും ശശാങ്കബിംബാനനേ!
 • പീഠാർച്ചനം കൊണ്ടു സാമ്രാജ്യമാം ഫലം
 • ഗാഢസൌഭാഗ്യം സുഗന്ധാക്ഷതാർച്ചനാൽ
 • ധൂപദാനംകൊണ്ടു ദേഹസൌഭാഗ്യവും
 • ദീപദാനംകൊണ്ടു കാന്തിസംവർദ്ധനം
 • താംബൂലദാനേന ജാംബൂനദാഗമം
 • സാംബേശ്വരപ്രീതിസർവസമ്പൽക്കരി
 • ധർമ്മർത്ഥകാമമോക്ഷങ്ങൾക്കു സാധനം
 • ചെമ്മേ നമസ്കാരമേകും സുലോചനേ!
 • വിശ്വാസപൂർവം മഹീദേവപൂജനാൽ
 • നിശ്ശേഷദേവതാപ്രീതിയുണ്ടാം ശുഭേ!
 • ഇങ്ങനെ നോറ്റുകൊണ്ടാലും നൃപ്പാത്മജേ!
 • മംഗലാലങ്കാരഭംഗംവരാദൃഢം
 • ക്ഷേത്രപ്രദക്ഷിണം നാമസങ്കീർത്തനം
 • ധാത്രീസുരന്മാർക്കു ഭോജനം ദക്ഷിണ
 • അത്രമാത്രംകൊണ്ടു സോമവാരവ്രതം
 • സിദ്ധമാം സർവജാതിക്കും ധരിക്ക നീ
 • മൂനരനാഴികരാത്രി ചെന്നാൽ ഗൃഹേ
 • പോന്നുടൻ പാരണാകർമ്മവും ചെയ്കനീ
 • വൈധവ്യലക്ഷണമുണ്ടെങ്കിലും നിന-
 • ക്കേതുമനർത്ഥം ഭവിക്കയില്ലാ ദൃഢം
 • ക്രൂരത്വമുള്ളോരപായം വരികിലും
 • ദൂരത്തുനീക്കി രക്ഷിക്കും മഹേശ്വരൻ
 • മൈത്രേയി തന്നുടെ ശാസനം കൈക്കൊണ്ടു
 • ധാത്രീശപുത്രി തൊഴുതുപോന്നീടിനാൾ
 • സോമചൂഡപ്രസാദാർത്ഥം കൃശോദരി
 • സോമവാരവ്രതം ഭക്ത്യാതുടങ്ങിനാൾ
 • ഉക്തപ്രകാരേണ സർവകർമ്മങ്ങളും
 • മുക്തശങ്കം തുടങ്ങീതുസീമന്തിനി
 • ചിത്രവർമ്മാവതുകാലം വിചാരിച്ചു
 • പുത്രിക്കു ചേരുന്ന പൂരുഷാഗ്രേസരൻ
 • ഇന്ദ്രസേനന്റെ തനൂജൻ മനോഹരൻ
 • ചന്ദ്രാംഗദന്മഹാസുന്ദരൻ നൈഷധൻ
 • ബാലൻ ദമയന്തീനന്ദനനന്ദനൻ
 • ശീലഭിജാത്യങ്ങൾ കൊണ്ടേറ്റമുത്തമൻ
 • എന്നാലവനു കൊടുക്കേണമെന്നുടൻ
 • മന്നവൻ നിശ്ചയിച്ചാളയച്ചീടിനാൻ
 • ചാരണന്മാരുമങ്ങാരണന്മാരുമായ്
 • പാരാതെ ചെന്നു വരുത്തി കുമാരനെ
 • സാന്ദ്രമോദം നൃപൻ തന്നുടേ പുത്രിയെ
 • ചന്ദ്രാംഗദന്നുകൊടുത്തു യഥാവിധി
 • ഘോഷിച്ചു പാണിഗ്രഹണം കഴിച്ചുടൻ
 • തോഷിച്ചു നൈഷധൻ തത്ര വാണീടിനാൻ
 • സീമന്തിനീമൌലിമാലാമനോജ്ഞയാം
 • സീമന്തിയോടു കൂടി ദിനേ ദിനേ
 • കാമലീലാരതൻ ചന്ദ്രാംഗദൻ മുദാ
 • കോമളാകാരൻ കളിച്ചു മേവുംവിധൌ
 • സീമന്തിനിയോടുകൂടി ദൃഢവ്രതൻ
 • സോമവാരവ്രതം താനും തുടങ്ങിനാൻ
 • വാമദേവങ്കലേ ഭക്തിവിശ്വാസങ്ങൾ
 • സീമയില്ലേതും നിഷധകുമാരനും
 • അക്കാലമേകദാചന്ദ്രാംഗദനുള്ളി-
 • ലർക്കപുത്രീജലകേളിയാടീടുവാൻ
 • ആശയുണ്ടാകയാലോടങ്ങളും കൊണ്ടു
 • ദാശപ്പരിഷകൾ വന്നു വണങ്ങിനാർ
 • കാളിന്ദിയിൽപ്പള്ളിയോടം കളിക്കേണ-
 • മോളവും കാറ്റും കുറയുമെന്നിങ്ങനെ
 • ധീവരന്മാരുടെ വാക്കുകേട്ടഞ്ജസാ
 • സാവധാനം പുറപ്പെട്ടിതു നൈഷധൻ
 • കൂടെ പുറപ്പെട്ടു പത്തുനൂറാളുകൾ
 • ഓടം കരേറീ കുമാരനും കൂട്ടവും
 • ഓടിയും തോണിയും വഞ്ചിയും വള്ളവും
 • കൂടിപ്പലതുമിറക്കിപ്പതുക്കവേ
 • തണ്ടായവും നല്ല പാട്ടും കഥകളും
 • കൊണ്ടാടിയോടിത്തുടങ്ങീ മഹാജലേ
 • കെല്പോടുനേരേ നടുക്കടുക്കും വിധൌ
 • സ്വല്പം മഴക്കാറു കൊണ്ടു നഭഃസ്ഥലേ
 • ഓളങ്ങൾ പൊങ്ങിത്തുടങ്ങിപ്പതുക്കവേ
 • കാളിന്ദിയൊന്നു പകർന്നു തദന്തരേ
 • ആകാശമൊക്കെപ്പരന്നു മഴക്കാറു-
 • മാകാനമുക്കിന്നു പോകെന്നു തങ്ങളിൽ
 • ഘോഷം തുടങ്ങീ മരക്കലത്തിൽ തദാ
 • വേഷം പകർന്നു കാണായി കാളിന്ദിയും
 • കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞു വരുന്ന തിരകളിൽ
 • കാന്മാൻ കുറഞ്ഞുമരക്കുലക്കൂട്ടവും
 • വിങ്ങുന്ന കാറ്റേറ്റു പൊട്ടിപ്പടവുകൾ
 • മുങ്ങിത്തുടങ്ങി മരിച്ചു പലജനം
 • നക്രങ്ങൾ വന്നു വിഴുങ്ങീട്ടൊരു വിധം
 • ചത്രച്ചുഴിപ്പിൽപ്പതിച്ചിട്ടൊരുവിധം
 • വെള്ളം കുടിച്ചു തടിച്ചിട്ടൊരുവിധം
 • വള്ളത്തിൽ മുട്ടിത്തകർന്നിട്ടൊരുവിധം
 • ഏന്തും ജലത്തിൽ വിപത്തിനെ പ്രാപിച്ചു
 • നീന്തിക്കരേറിപ്പണിപ്പെട്ടൊരുവിധം
 • സീമന്തിനീവരൻ ചന്ദ്രാംഗദൻ തദാ
 • യാമുനാംഭസ്സിൽ മുഴുകിവിധിവശാൽ
 • മെല്ലവേ കീഴ്പോട്ടു താണു താണങ്ങനെ
 • ചെല്ലുന്നനേരം ഭുജംഗനാരീജനം
 • വാരിലീലാവിധൌതാനേവരുന്നൊരു
 • പൂരുഷശ്രേഷ്ഠനെക്കണ്ടുകുതൂഹലം
 • ചെന്നുകരംകൊണ്ടുതാങ്ങിപ്പതുക്കവേ
 • പന്നഗാവാസമാം പാതാളമന്ദിരേ
 • ശോണരത്ന്ഓജ്ജ്വലസിംഹാസനോത്തമേ
 • വാണരുളീടുന്ന തക്ഷകാഹീന്ദ്രന്റെ
 • മുന്നിലാമ്മാറങ്ങുവീരസേനാത്മജൻ
 • തന്നുടെ പൌത്രനെക്കൊണ്ടു ചെന്നീടിനാൻ
 • അത്രാന്തരേപുരവാസികൾക്കുണ്ടാകു-
 • മത്തല്പ്രകാരം പറഞ്ഞാലൊടുങ്ങുമോ
 • ചിത്രവർമ്മാവും പ്രജകളും മറ്റുള്ള
 • ധാത്രീസുരന്മാരമാത്യവൃന്ദങ്ങളും
 • വൃത്താന്തമീദൃശം കേട്ടോരനന്തരം
 • ചിത്തം പിളർന്നു വിലാപം തുടങ്ങിനാർ
 • അയ്യോ നൃപാത്മജ! ചന്ദ്രാംഗദ! ഭവാ-
 • നീയാളുകൾക്കൊരു ചന്ദ്രനായ് വന്നുടൻ
 • സർവം പരിത്യജിച്ചെങ്ങു പോയീ ഭവാ
 • നുർവീശനന്ദന! നന്നു നിൻ സാഹസം
 • ഹാ! ഹാ! മഹാവീര! ഹാ! ഹാ! മഹാധീര!
 • ഹഹാ! മഹീപാലബാലകാ!സുന്ദര!
 • ഹാഹാ! നളക്ഷോണിപാലപുത്രാത്മജ!
 • ഹാഹാ! നിനക്കുവേണ്ടുന്നതല്ലീവിധം
 • കഷ്ടം നവോഢയാം രാജേന്ദ്രപുത്രിയെ
 • പെട്ടെന്നുപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നതെന്തു നീ
 • ലക്ഷണക്കാരനാം രണ്ടാം മഹീസുരൻ
 • ലക്ഷണം പണ്ടുപറഞ്ഞതു സത്യമായ്
 • ഇന്നുപതിന്നാലുസംവത്സരാവധി
 • വന്നുകുമാരിയാം സീമന്തിനിക്കഹോ!
 • സോമവാരവ്രതം നിഷ്ഫലമായിതോ
 • സോമചൂഡന്നു കനിവില്ല നിർണ്ണയം
 • വെള്ളത്തിൽ വീണു മരിച്ചതഹോ!ഭവാ-
 • നുള്ളത്തിലഗ്നി പിടിച്ചു ഞങ്ങൾക്കെടോ
 • ഇത്ഥമ്പ്രകാരമങ്ങാബാലവൃദ്ധരും
 • ബദ്ധസന്താപം കരഞ്ഞു പറഞ്ഞുടൻ
 • നീളെത്തിരഞ്ഞുവിരഞ്ഞുവന്നൂചിലർ
 • കാളിന്ദിയിൽച്ചെന്നു മുങ്ങി നോക്കിച്ചിലർ
 • ചിത്രവർമ്മാവുടൻ ദുഃഖിച്ചു ദുഃഖിച്ചു
 • പുത്രീമണാളന്റെ ശേഷക്രിയാദികൾ
 • പുത്രിയെക്കൊണ്ടുടൻ ചെയ്യിച്ചു തൽക്ഷണം
 • പുത്രിയും വൈധവ്യഭാവേനമേവിനാൾ
 • ഭൂമിപരാഗത്തിൽ വീണുരുണ്ടങ്ങനെ
 • പൂമെയ് തളർന്നു കറുത്തൊരു വസ്ത്രവും
 • കണ്ണുനീർ വാർത്തു വിയർത്തു ശരീരവും
 • ദണ്ഡിച്ചുജീവിച്ചിരുന്നു സീമന്തിനി
 • സോമവാരവ്രതം തന്നിലേ നിഷ്ഠയാ
 • വാമദേവാർച്ചനം ചെയ്തു വാണീടിനാൾ
 • അക്കാലമങ്ങു നിഷധേന്ദ്രമന്ദിരേ
 • ചൊൽക്കൊണ്ടഭൂപാലനിന്ദ്രസേനൻ ശുഭൻ
 • പുത്രവൃത്താന്തങ്ങൾ കേട്ടു ബോധം കെട്ടു
 • ധാത്രീതലേവീണുണർന്നുകേണീടിനാൻ
 • തല്പത്നിമാരും പുരവാസിവൃന്ദവും
 • വിപ്രാദിനാലു വർണ്ണങ്ങളും കൂടവേ
 • കുണ്ഠിതം പൂണ്ടു വസിക്കും ദശാന്തരേ
 • കണ്ടകന്മാരായ ശത്രുരാജാക്കളും
 • ഇന്ദ്രസേനൻ തന്റെ നാടടക്കീടുവാ-
 • നിന്നു നമുക്കുണ്ടു തക്കമെന്നോർത്തവർ
 • നാട്ടിൽ കടന്നാശു നാശം തുടങ്ങിനാർ
 • കോട്ടപ്പടികൾ പിടിച്ചടക്കീടിനാർ
 • പോരിൽ ജയിച്ചിന്ദ്രസേനക്ഷിതീശനെ
 • കാരാഗൃഹത്തിൽപ്പിടിച്ചുകെട്ടീടിനാർ
 • ജ്ഞാതിഭൂതന്മാർക്കധീനമായ് വന്നിതു
 • ശീതാംശുവംശപ്രഭുത്വം തദന്തരേ
 • അക്കാലമങ്ങു ഭുജംഗരാജാലയം
 • പുക്കൊരു ധീരനാം ചന്ദ്രാംഗദൻ നൃപൻ
 • തക്ഷകാവാസം വിലോകനം ചെയ്തിതു
 • ലക്ഷ്മീവിലാസേന ചിത്രം മനോഹരം
 • സർവരത്നോജ്ജ്വലം സർവസമ്പന്മയം
 • സർവദാരമ്യം മണിദ്വാരഗോപുരം
 • ഹേമാലയങ്ങളും രത്നാലയങ്ങളും
 • സീമാവിഹീനം മഹാസൌധജാലവും
 • സ്വർപ്പതിസ്ത്രീകളെക്കാളും മനോജ്ഞമാം
 • സർപ്പനാരീജനം സർവ്വദാസുന്ദരം
 • മുന്നിലാമ്മാറങ്ങു കണ്ടാൻ നൃപാത്മജൻ
 • പന്നഗാധീശൻ വസിക്കുന്നു തക്ഷകൻ
 • ഉത്തുംഗഭംഗ്യാവിളങ്ങും ഫണങ്ങളും
 • തപ്തഹേമപ്രഭാദേഹപ്രകാശവും
 • നാഗഹാരം കിരീടം മണികുണ്ഡലം
 • ഭോഗിരത്നങ്ങളും ദിവ്യാംശുകങ്ങളും
 • ആലവട്ടങ്ങളും വെൺചാമരങ്ങളും
 • നാലുഭംഗങ്ങളിൽ സർപ്പവൃന്ദങ്ങളും
 • ഗാനവും നൃത്തവും ചെയ്യുന്ന നാഗേന്ദ്ര
 • മാനിനിമാരുടെ നാനാരസങ്ങളും
 • ചന്ദ്രപ്രകാശനാം നാഗേന്ദ്രനെക്കണ്ടു
 • ചന്ദ്രാംഗദൻ ചെന്നു ഭക്ത്യാ വണങ്ങിനാൻ
 • സർപ്പാധിരാജന്റെ ഭാവമറിഞ്ഞുടൻ
 • സർപ്പാംഗനാജനം വന്ദിച്ചു ചൊല്ലിനാർ
 • സ്വാമിൻ! മഹാരാജ! കേട്ടാലുമത്ഭുതം
 • കോമളാകാരനാം പൂരുഷാഗ്രേസരൻ
 • കേളിരമ്യാഭോഗഗംഭീരനാമിവൻ
 • കാളിന്ദിവാരിയിൽ താണുതാണങ്ങനെ
 • വന്നതുകണ്ടുടൻ ഞങ്ങൾ കൌതൂഹലാൽ
 • ചെന്നുകരംകൊണ്ടു താങ്ങിപ്പതുക്കവേ
 • പാരാതെ കൊണ്ടിങ്ങു പോന്നിതു സാമ്പ്രതം
 • ആരെന്നറിഞ്ഞീല നാഗരാജാ! വിഭോ!
 • എന്നതു കേട്ടു ചോദിച്ചിതു തക്ഷകൻ
 • സുന്ദര! നിന്നുടെ പേരെന്തു ചൊൽക നീ
 • ആരുടെ നന്ദനൻ ചാരുമൂർത്തേ! ഭവാ-
 • നാരുള്ളു ബന്ധുക്കളേതു നിന്നാസ്പദം
 • അത്ര ഗമിപ്പാനുമെന്തുമൂലം ബലാൽ
 • വൃത്താന്തമൊക്കെപ്പറകെന്നു സാദരം
 • സർപ്പരാജോക്തികൾ കേട്ടു ചന്ദ്രാംഗദൻ
 • കെല്പോടുനിന്നു തൊഴുതു ചൊല്ലീടിനാൻ
 • ഭൂമണ്ഡലേസോമവംശേ മഹാരഥൻ
 • ഭൂമിശശാങ്കൻ നളനെന്നൊരു നൃപൻ
 • ഭീമജാവല്ലഭൻ സംഭവിച്ചീടിനാൻ
 • ഭീമബാഹുബലൻ കാമദാനപ്രദൻ
 • തല്പുത്രനിന്ദ്രസേനാഭിധൻ ഭൂമിപൻ
 • തല്പുത്രനേഷ ഞാൻ ചന്ദ്രാംഗദാഭിദൻ
 • ഭാര്യാഗൃഹേ വസിക്കുന്നാളൊരുദിനം
 • സൂര്യാത്മജാജലേ തോണി കളിച്ചു ഞാൻ
 • തോണിമുഴുകിപ്പതിക്കും വിധൌ നാഗ
 • മാനിനിമാരുടെ പാണിസ്ഥനായി ഞാൻ
 • ദൈവകാരുണ്യേനയുഷ്മൽ പദാംഭോജ
 • സേവാമഹാഭാഗ്യ യോഗം ലഭിച്ചു ഞാൻ
 • എന്നുടെ ഭാര്യയും താതമാതാക്കളു-
 • മെന്നുടെ ദേഹാവസാനം നിരൂപിച്ചു
 • ഖിന്നതാഭാവേന മേവുന്നു സാമ്പ്രതം
 • പന്നഗാധീശ! പരമാർത്ഥമിങ്ങനെ
 • ചോദിച്ചു പിന്നെയും പന്നഗാധീശ്വരൻ
 • മേദിനീപാലേന്ദ്രനന്ദന! ചൊൽകനീ
 • ഈശ്വരന്മാരിൽ വച്ചീശ്വരത്വം കൊണ്ടു
 • വിശ്വാസഭക്തിനിനക്കേതൊരീശ്വരേ?
 • ബ്രഹ്മനും വിഷ്ണുവും മുഗ്ദ്ധേന്ദുചൂഡനും
 • ബ്രഹ്മാണ്ഡഭാണ്ഡപ്രവർത്തകന്മാരവർ
 • ഒന്നെങ്കിലും ഭിന്നർ മന്ദാശയന്മാർക്കു
 • മൂന്നായ് വിളങ്ങുന്നു സേവിച്ചു കൊള്ളുവാൻ
 • എന്നതിലാരെടോ നിന്നുടെ ദൈവതം
 • ഇന്ദ്രസേനാത്മജ! തത്ത്വം കഥിക്ക നീ
 • എന്നതുകേട്ടു പറഞ്ഞു ചന്ദ്രാംഗദൻ
 • എന്നുടെ ദൈവതം മുഗ്ദ്ധേന്ദുശേഖരൻ
 • യാതൊരുദേവന്റെ സാന്നിദ്ധ്യയോഗേന
 • ഭൂതപ്രപഞ്ചം വിരിഞ്ചാതി ദൃശ്യതേ
 • അദ്ദേവനെന്നുടെ ദേവൻ ദയാശീലനു-
 • ദ്ദാമനിത്യപ്രകാശൻ നിരഞ്ജനൻ
 • യാതൊരു ദേവന്റെ സാത്വികാംശം കൊണ്ടു
 • ജാതനാം വിഷ്ണു ജഗന്നാഥനായതു
 • യാതൊരു ദേവന്റെ രാജസാംശം കൊണ്ടു
 • ഭൂതകർത്താവാം വിരിഞ്ചൻ ഭവിച്ചതും
 • യാതൊരു ദേവന്റെ താമസാംശംകൊണ്ടു
 • ഭൂതനാം രുദ്രൻ ജഗദ്ധ്വംസിയായതും
 • യാതൊരുദേവനെ ധ്യാനിക്ക കാരണം
 • ദ്വൈതഭ്രമം ശമിച്ചാനന്ദലാഭവും
 • യാതൊരു ദേവനുണ്ടെന്നു ബോധിക്കയാൽ
 • വീതരാഗത്വം നരന്നു വരുന്നതും
 • യാതൊരു ദേവൻ സമീപസ്ഥനെങ്കിലും
 • ജാതഭ്രമന്മാർക്കു ദൂരസ്ഥനായ് വരും
 • യാതൊരു ദേവൻ ഗുണത്രയം ലംഘിച്ചു
 • വീതസംഗംചിതാനന്ദമാകുന്നതും
 • യാതൊരു ദേവന്റെ തേജസ്സമൂഹേന
 • ഭൂതലാകാശം പ്രകാശമാകുന്നതും
 • അങ്ങനെയെല്ലാമിരിക്കും മഹാദേവ-
 • നിങ്ങുള്ളിലുള്ളവൻ നമ്മുടെ ദൈവതം
 • ഇന്ദ്രിയാധീനമായുള്ള ജനത്തിനു
 • ഇന്ദ്രിയാനന്ദം വരുത്തുന്നതും ശിവൻ
 • ഇന്ദ്രിയം നിഗ്രഹിക്കുന്നവനെപ്പൊഴു-
 • മിന്ദ്രലോകാഗ്രഹം നീക്കുന്നതും ശിവൻ
 • ചണ്ഡാലനാകിലും ഭക്തിമാനാകിലും
 • ചണ്ഡാർത്തിശാന്തിവരുത്തുന്നതും ശിവൻ
 • ഭക്തിമാന്മാരുടെ ബന്ധങ്ങൾ വേർപെടു-
 • ത്തത്യന്തശുദ്ധിവരുത്തുന്നതും ശിവൻ
 • സംസാരവൈരാഗ്യമുള്ളൊരു മർത്ത്യന്റെ
 • സംസാരനാശം വരുത്തുന്നതും ശിവൻ
 • പുത്രമിത്രാദിയാം പാശേന ബന്ധിച്ചു
 • ധാത്രിയിലിട്ടു വലയ്ക്കുന്നതും ശിവൻ
 • ദ്രവ്യത്തിലാഗ്രഹം കൊണ്ടു പദേ പദേ
 • ഭവ്യരെക്കെട്ടി വലയ്ക്കുന്നതും ശിവൻ
 • നാട്ടിൽ പ്രഭുത്വം നടിപ്പിച്ചു തല്പദം
 • കാട്ടാതെ നമ്മെച്ചതിക്കുന്നതും ശിവൻ
 • രാഗവും ദ്വേഷവും കാമവും ക്രോധവും
 • യോഗം വരുത്തിച്ചമയ്ക്കുന്നതും ശിവൻ
 • കർത്തവ്യമേതെന്നു നിശ്ചയിച്ചീടുവാൻ
 • മർത്ത്യന്നു ബുദ്ധി കൊടുക്കുന്നതും ശിവൻ
 • കർത്തവ്യമല്ലാത്ത വല്ലാത്ത ദിക്കിലി-
 • ട്ടാർത്തിക്കു പാത്രമാക്കീടുന്നതും ശിവൻ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ശിവപുരാണം/സോമവാരവ്രതം&oldid=148436" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്