സ്വസ്തി ശ്രീ ഭോജരാജൻ ത്വമഖിലഭുവനേ ധാർമികഃ സത്യവക്താ
പിത്രാ തേ സംഗൃഹീതാ നവനവതിമിതാ രത്നകോട്യോ മദീയഃ
താംസ്ത്വം ദേഹീതി രാജൻ സകലബുധജനൈർജ്ഞായതേ സത്യം ഏതദ്
നോ വാ ജാനൻതി യത്തൻമമകൃതിമപി നോ ദേഹി ലക്ഷം തതോ മേ.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=സ്വസ്തി_ശ്രീ_ഭോജരാജൻ&oldid=77669" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്