ഹനൂമാൻ ചാലീസാ
ഹനൂമാൻ ചാലീസാ
തുളസീ ദാസ് രചിച്ചതെന്നു കരുതപ്പെടുന്ന 'ഹനുമാൻ ചാലീസ'യുടെ മലയാള ലിപി. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കു ഹനുമാൻ ചാലീസ കാണുക. മലയാളം വിവർത്തനം ഹനൂമാൻ ചാലീസാ.


ശ്രീ ഗുരുചരണ് സരോജരജ്

നിജമന് മുഖരു സുധാരി


വർണൌ രഘുവര് വിമൽ ജസു

ജോ ദായക ഫൽചാരി


ബുദ്ധിഹീൻ തനു ജനികേ

സുമിരൌ പവനകുമാര്


ബൽ ബുദ്ധി വിദ്യാ ദേഹുമോഹി

ഹരഹു കലേശ് വികാരി


ജയ് ഹനുമാൻ ജ്ഞാനഗുൺ സാഗർ

ജയ് കപീശ് തീഹൂ ലോക് ഉജാഗര്


രാമദൂത് അതുലിതബലധാമ

അഞ്ജനിപുത്ര പവന് സുത് നാമ


മഹാവീർ വിക്രം ഭജ് രംഗി

കുമതി നിവാര് സുമതി കെ സംഗി


കഞ്ചൺ വരൺ വിരാജ് സുവേശ

കാനന് കുണ്ധല് കുഞ്ചിത് കേശ


ഹാഥ് വജ്ര് ഓർ ധ്വജാ വിരാജേ

കാംധേ മൂഞ്ച് ജനേവു സാജേ


ശങ്കർ സുവൻ കേസരി നന്ദന്

തേജ് പ്രതാപ് മഹാ ജഗ് വന്ദന്


വിദ്യാവാൻ ഗുണി അതി ചാതുര്

രാം കാജ് കരിവേ കോ ആതുര്


പ്രഭു ചരിത്ര് സുവിവേ കൊരസിയാ

രാം ലഖൻ സീതാ മൻ വസിയ


സൂക്ഷ്മ രൂപ ധരി സിയഹി ദിഘാവാ

വികട് രൂപ് ധരി ലങ്കാ ജരാവാ


ഭീം രൂപ് ധരി അസുര് സംഹാരെ

രാംചന്ദ്ര് കേ കാജ് സംവാരെ


ലായ് സഞ്ജീവൻ ലഖന് ജിയായെ

ശ്രീ രഘുവീർ ഹരസി ഉരലായേ


രഘുപതി കീൻ ഹി ബഹുത്ത് ബഡായി

തും മമ പ്രിയ ഭരത് ഹി സമഭായി


സഹസ് വദൻ തുംഹാരോ ജസ് ഗാവേ

അസ് കഹി ശ്രീ പതി കണ്ഡ് ലഖാവെ


സനകാദിക് ബ്രഹ്മാദി മുനീസാ

നാരദ് ശാരദ് സഹിത് അഹീസാ


യം കുബേര് ദിക് പാല് ജഹാംതേ

കപികോ വിദ് കഹി സകേ കഹാംതേ


തും ഉപകാര് സുഗ്രീവഹീൻ കീൻ ഹ

രാം മിലായേ രജ് പദ് ദീൻ ഹ


തുംഹാരോ മന്ത്ര് വിഭീഷണ് മാനാ

ലങ്കേശ്വര് ഭായേ സബ് ജഗ് ജാന


യുഗ് സഹസ്ര് ജോജന് പര് ഭാനു

ലീല്യോതാഹി മാധുർഫൽ ജാനു


പ്രഭു മുദ്രിക മേലി മുഖ് മാഹീ

ജലധി ലാംഘി ഗയേ അചരച് നാഹി


ദുർഗ്ഗമ്മ് കാജ് ജഗത് കേ ജേതേ

സുഗമ് അനുഗ്രഹ് തും ഹാരേ തേതെ


രാം ദുവാരെ തും രഖ് വാരെ

ഹോത്ത് ന ആജ്ഞ ബിനു പൈസാരെ


സബ് സുഖ് ലഹേ തുംഹാരി ശരണാ

തും രക്ഷക് കാഹൂ കോ ഡർണ


അപ്നേ തേജ് സംഹാരോ ആപേ

തീനോം ലോക് ഹാംക്തേ കാംപേ


ഭൂത് പിശാച് നികട് നഹിം ആവേ

മഹാവീർ ജബ് നാം സുനാവേ


നാസെ രോഗ് ഹരേ സബ് പീരാ

ജപത് നിരന്തർ ഹനുമത് വീരാ


സങ്കട് തേം ഹനുമാന് ചുഡാവെ

മൻ ക്രമ് വചന് ധ്യാൻ ജൊ ലാവെ


സബ് പർ രാം തപസ്വീ രാജാ

തിൻ കേ കാജ് സകൽ തും സാജാ

ഔർ മനോരഥ് ജോ കോയി ലാവെ

സോഹി അമിത് ജീവന് ഫൽപാവേ


ചാരോം യുഗ് പരതാപ് തുംഹാരാ

ഹൈ പരസിദ്ധ് ജഗത്ത് ഉജിയാരാ


സാധു സന്ത് കേ തും രഖ് വാരെ

അസുർ നികന്തന് രാം ദുലാരേ


അഷ്ടസിദ്ധി നൌ നിധി കെ ദാതാ

അസ് വർ ദീൻ ജാനകി മാതാ


രാമ് രസാ‍യന് തും ഹാരെ പാസാ

സധാ രഹോ രഘുപതി കേ ദാസാ


തുംഹാരെ ഭജൻ രാം കോ പാവേ

ജനമ് ജനമ് കേ ദുഖ് ബിസ് രാവേ


അന്ത് കാൽ രഘുവീർ പുർ ജായേ

ജനമ് ജനമ് ഹരി ഭക്ത് കഹായി


ഔർ ദേവതാ ചിത് ന ധരയി

ഹനുമന്ത് സേ ഹി സർവ്വ സുഖ് കരയി


സങ്കട് കട് മിടെ സബ് പീരാ

ജൊ സുമിരൈ ഹനുമത് ബല് വീരാ


ജയ് ജയ് ഹനുമാന് ഘോസായി

കൃപാ കരഹു ഗുരുദേവ് കി നായി


ജൊ ശത് ബാർ പഠ് കർഹോയി

ഛുഠ് ഹി ബന്ദി മഹാ സുഖ് ഹൊയി


ജൊ യഹ് പഠേ ഹനുമാൻ ചാലീസാ

ഹോയേ സിദ്ധി സാഖി ഗൌരീശാ


തുളസീദാസ് സദാ ഹരിചേരാ

കീ ജയ് ദാസ് ഹൃദയ് മേം ദേരാ


മംഗളം


പവന തനയ് സങ്കട് ഹരണ്

മംഗളമൂർത്തീ രൂപ്


രാം ലഖൻ സീതാ സഹിത്

ഹൃദയ് വസഹൂ സുരഭൂപ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഹനുമാൻ_ചാലീസ&oldid=212231" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്