"സത്യവേദപുസ്തകം/1. ശമൂവേൽ/അദ്ധ്യായം 5" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ ...
(ഫലകം നീക്കുന്നു, Replaced: {{SVPM Old Testament}} →)
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ ...)
{{SVPM 1 Samuel}}
{{Navi|
Prev=സത്യവേദപുസ്തകം/1. ശമൂവേല്‍ശമൂവേൽ/അദ്ധ്യായം 4|
Next=സത്യവേദപുസ്തകം/1. ശമൂവേല്‍ശമൂവേൽ/അദ്ധ്യായം 6|
}}
 
{{verse|1}} ഫെലിസ്ത്യര്‍ഫെലിസ്ത്യർ ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം എടുത്തു അതിനെ ഏബെന്‍ഏബെൻ -ഏസെരില്‍നിന്നുഏസെരിൽനിന്നു അസ്തോദിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി.
 
{{verse|2}} ഫെലിസ്ത്യര്‍ഫെലിസ്ത്യർ ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം എടുത്തു ദാഗോന്റെ ക്ഷേത്രത്തില്‍ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊണ്ടുചെന്നു ദാഗോന്റെ അരികെ വെച്ചു.
 
{{verse|3}} പിറ്റെന്നാള്‍പിറ്റെന്നാൾ രാവിലെ അസ്തോദ്യര്‍അസ്തോദ്യർ എഴുന്നേറ്റപ്പോള്‍എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ദാഗോന്‍ദാഗോൻ യഹോവയുടെ പെട്ടകത്തിന്റെ മുമ്പില്‍മുമ്പിൽ കവിണ്ണുവീണു കിടക്കുന്നതു കണ്ടു. അവര്‍അവർ ദാഗോനെ എടുത്തു വീണ്ടും അവന്റെ സ്ഥാനത്തു നിര്‍ത്തിനിർത്തി.
 
{{verse|4}} പിറ്റെന്നാള്‍പിറ്റെന്നാൾ രാവിലെ അവര്‍അവർ എഴുന്നേറ്റപ്പോള്‍എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ദാഗോന്‍ദാഗോൻ യഹോവയുടെ പെട്ടകത്തിന്റെ മുമ്പില്‍മുമ്പിൽ കവിണ്ണുവീണു കിടക്കുന്നതു കണ്ടു. ദാഗോന്റെ തലയും അവന്റെ കൈപ്പത്തികളും ഉമ്മരപ്പടിമേല്‍ഉമ്മരപ്പടിമേൽ മുറിഞ്ഞുകിടന്നു; ദാഗോന്റെ ഉടല്‍മാത്രംഉടൽമാത്രം ശേഷിച്ചിരുന്നു.
 
{{verse|5}} അതുകൊണ്ടു ദാഗോന്റെ പുരോഹിതന്മാരും ദാഗോന്റെ ക്ഷേത്രത്തില്‍ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കുന്നവരും അസ്തോദില്‍അസ്തോദിൽ ദാഗോന്റെ ഉമ്മരപ്പടിമേല്‍ഉമ്മരപ്പടിമേൽ ഇന്നും ചവിട്ടുമാറില്ല.
 
{{verse|6}} എന്നാല്‍എന്നാൽ യഹോവയുടെ കൈ അസ്തോദ്യരുടെമേല്‍അസ്തോദ്യരുടെമേൽ ഭാരമായിരുന്നു; അവന്‍അവൻ അവരെ ശൂന്യമാക്കി അസ്തോദിലും അതിന്റെ അതിരുകളിലും ഉള്ളവരെ മൂലരോഗത്താല്‍മൂലരോഗത്താൽ ബാധിച്ചു.
 
{{verse|7}} അങ്ങനെ ഭവിച്ചതു അസ്തോദ്യര്‍അസ്തോദ്യർ കണ്ടിട്ടു: യിസ്രായേലിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം നമ്മുടെ അടുക്കല്‍അടുക്കൽ ഇരിക്കരുതു; അവന്റെ കൈ നമ്മുടെമേലും നമ്മുടെ ദേവനായ ദാഗോന്റെ മേലും കഠിനമായിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു.
 
{{verse|8}} അവര്‍അവർ ആളയച്ചു ഫെലിസ്ത്യരുടെ സകലപ്രഭുക്കന്മാരെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി: യിസ്രായേല്യരുടെ ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം സംബന്ധിച്ചു നാം എന്തു ചെയ്യേണ്ടു എന്നു ചോദിച്ചു. അതിന്നു അവര്‍അവർ: യിസ്രായേല്യരുടെ ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം ഗത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപേകട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവര്‍അവർ യിസ്രായേല്യരുടെ ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം കൊണ്ടുപോയി.
 
{{verse|9}} അവര്‍അവർ അതു കൊണ്ടുചെന്നശേഷം ഏറ്റവും വലിയോരു പരിഭ്രമം ഉണ്ടാകത്തക്കവണ്ണം യഹോവയുടെ കൈ ആ പട്ടണത്തിന്നും വിരോധമായ്തീര്‍ന്നുവിരോധമായ്തീർന്നു; അവന്‍അവൻ പട്ടണക്കാരെ ആബാലവൃദ്ധം ബാധിച്ചു; അവര്‍ക്കുംഅവർക്കും മൂലരോഗം തുടങ്ങി.
 
{{verse|10}} അതുകൊണ്ടു അവര്‍അവർ ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം എക്രോനിലേക്കു കൊടുത്തയച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം എക്രോനില്‍എക്രോനിൽ എത്തിയപ്പോള്‍എത്തിയപ്പോൾ എക്രോന്യര്‍എക്രോന്യർ: നമ്മെയും നമുക്കുള്ളവരെയും കൊല്ലുവാന്‍കൊല്ലുവാൻ അവര്‍അവർ യിസ്രായേല്യരുടെ ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം നമ്മുടെ അടുക്കല്‍അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു നിലവിളിച്ചു.
 
{{verse|11}} അവര്‍അവർ ആളയച്ചു ഫെലിസ്ത്യരുടെ സകല പ്രഭുക്കന്മാരെയും കൂട്ടിവരുത്തി: യിസ്രായേല്യരുടെ ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം നമ്മെയും നമ്മുടെ ജനത്തെയും കൊല്ലാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു അതിനെ വിട്ടയച്ചുകളയേണം; അതു വീണ്ടും അതിന്റെ സ്ഥലത്തേക്കു പോകട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു. ആ പട്ടണത്തിലെങ്ങും മരണകരമായ പരിഭ്രമം ഉണ്ടായി; ദൈവത്തിന്റെ കൈ അവിടെയും അതിഭാരമായിരുന്നു.
 
{{verse|12}} മരിക്കാതിരുന്നവര്‍മരിക്കാതിരുന്നവർ മൂലരോഗത്താല്‍മൂലരോഗത്താൽ ബാധിതരായി; പട്ടണത്തിലെ നിലവിളി ആകാശത്തില്‍ആകാശത്തിൽ കയറി.
 
{{Navi|
Prev=സത്യവേദപുസ്തകം/1. ശമൂവേല്‍ശമൂവേൽ/അദ്ധ്യായം 4|
Next=സത്യവേദപുസ്തകം/1. ശമൂവേല്‍ശമൂവേൽ/അദ്ധ്യായം 6|
}}
2,684

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/14718" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്