"സത്യവേദപുസ്തകം/1. ശമൂവേൽ/അദ്ധ്യായം 7" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ ...
(ഫലകം നീക്കുന്നു, Replaced: {{SVPM Old Testament}} →)
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ ...)
{{SVPM 1 Samuel}}
{{Navi|
Prev=സത്യവേദപുസ്തകം/1. ശമൂവേല്‍ശമൂവേൽ/അദ്ധ്യായം 6|
Next=സത്യവേദപുസ്തകം/1. ശമൂവേല്‍ശമൂവേൽ/അദ്ധ്യായം 8|
}}
 
{{verse|1}} കിര്‍യ്യത്ത്കിർയ്യത്ത്-യെയാരീംനിവാസികള്‍യെയാരീംനിവാസികൾ വന്നു യഹോവയുടെ പെട്ടകം എടുത്തു കുന്നിന്മേല്‍കുന്നിന്മേൽ അബീനാദാബിന്റെ വീട്ടില്‍വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി; അവന്റെ മകനായ എലെയാസാരിനെ യഹോവയുടെ പെട്ടകം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിന്നു ശുദ്ധീകരിച്ചു.
 
{{verse|2}} പെട്ടകം കിര്‍യ്യത്ത്കിർയ്യത്ത്-യെയാരീമില്‍യെയാരീമിൽ ആയിട്ടു ഏറിയകാലം, ഇരുപതു സംവത്സരം തന്നേ, കഴിഞ്ഞു; യിസ്രായേല്‍ഗൃഹമൊക്കെയുംയിസ്രായേൽഗൃഹമൊക്കെയും യഹോവയോടു വിലപിച്ചു.
 
{{verse|3}} അപ്പോള്‍അപ്പോൾ ശമൂവേല്‍ശമൂവേൽ എല്ലായിസ്രായേല്‍ഗൃഹത്തോടുംഎല്ലായിസ്രായേൽഗൃഹത്തോടും: നിങ്ങള്‍നിങ്ങൾ പൂര്‍ണ്ണഹൃദയത്തോടെപൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ യഹോവയിങ്കലേക്കു തിരിയുന്നു എങ്കില്‍എങ്കിൽ അന്യ ദൈവങ്ങളെയും അസ്തോരെത്ത് പ്രതിഷ്ഠകളെയും നിങ്ങളുടെ ഇടയില്‍നിന്നുഇടയിൽനിന്നു നീക്കിക്കളഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ യഹോവയിങ്കലേക്കു തിരിക്കയും അവനെ മാത്രം സേവിക്കയും ചെയ്‍വിന്‍ചെയ്‍വിൻ ; എന്നാല്‍എന്നാൽ അവന്‍അവൻ നിങ്ങളെ ഫെലിസ്ത്യരുടെ കയ്യില്‍നിന്നുകയ്യിൽനിന്നു വിടുവിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു.
 
{{verse|4}} അങ്ങനെ യിസ്രായേല്‍മക്കള്‍യിസ്രായേൽമക്കൾ ബാല്‍വിഗ്രഹങ്ങളെയുംബാൽവിഗ്രഹങ്ങളെയും അസ്തോരെത്ത് പ്രതിഷ്ഠകളെയും നീക്കിക്കളഞ്ഞു യഹോവയെ മാത്രം സേവിച്ചു.
 
{{verse|5}} അനന്തരം ശമൂവേല്‍ശമൂവേൽ: എല്ലായിസ്രായേലിനെയും മിസ്പയില്‍മിസ്പയിൽ കൂട്ടുവിന്‍കൂട്ടുവിൻ ; ഞാന്‍ഞാൻ നിങ്ങള്‍ക്കുനിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി യഹോവയോടു പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുംപ്രാർത്ഥിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു.
 
{{verse|6}} അവര്‍അവർ മിസ്പയില്‍മിസ്പയിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടി; വെള്ളം കോരി യഹോവയുടെ സന്നിധിയില്‍സന്നിധിയിൽ ഒഴിച്ചു ആ ദിവസം ഉപവസിച്ചു: ഞങ്ങള്‍ഞങ്ങൾ യഹോവയോടു പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നു അവിടെവെച്ചു പറഞ്ഞു. പിന്നെ ശമൂവേല്‍ശമൂവേൽ മിസ്പയില്‍വെച്ചുമിസ്പയിൽവെച്ചു യിസ്രായേല്‍മക്കള്‍ക്കുയിസ്രായേൽമക്കൾക്കു ന്യായപാലനം ചെയ്തു.
 
{{verse|7}} യിസ്രായേല്‍മക്കള്‍യിസ്രായേൽമക്കൾ മിസ്പയില്‍മിസ്പയിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടി എന്നു ഫെലിസ്ത്യര്‍ഫെലിസ്ത്യർ കേട്ടപ്പോള്‍കേട്ടപ്പോൾ ഫെലിസ്ത്യപ്രഭുക്കന്മാര്‍ഫെലിസ്ത്യപ്രഭുക്കന്മാർ യിസ്രായേലിന്റെ നേരെ പുറപ്പെട്ടുവന്നു; യിസ്രായേല്‍മക്കള്‍യിസ്രായേൽമക്കൾ അതു കേട്ടിട്ടു ഫെലിസ്ത്യരെ ഭയപ്പെട്ടു.
 
{{verse|8}} യിസ്രായേല്‍മക്കള്‍യിസ്രായേൽമക്കൾ ശമൂവേലിനോടു: നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവ ഞങ്ങളെ ഫെലിസ്ത്യരുടെ കയ്യില്‍നിന്നുകയ്യിൽനിന്നു രക്ഷിക്കേണ്ടതിന്നു ഞങ്ങള്‍ക്കുഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി അവനോടു പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നതുപ്രാർത്ഥിക്കുന്നതു മതിയാക്കരുതേ എന്നു പറഞ്ഞു.
 
{{verse|9}} അപ്പോള്‍അപ്പോൾ ശമൂവേല്‍ശമൂവേൽ പാല്‍പാൽ കുടിക്കുന്ന ഒരു ആട്ടിന്‍ആട്ടിൻ കുട്ടിയെ എടുത്തു യഹോവേക്കു സര്‍വ്വാംഗഹോമംസർവ്വാംഗഹോമം കഴിച്ചു. ശമൂവേല്‍ശമൂവേൽ യിസ്രായേലിന്നു വേണ്ടി യഹോവയോടു പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചുപ്രാർത്ഥിച്ചു; യഹോവ ഉത്തരമരുളി.
 
{{verse|10}} ശമൂവേല്‍ശമൂവേൽ ഹോമയാഗം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഫെലിസ്ത്യര്‍ഫെലിസ്ത്യർ യിസ്രായേലിനോടു പടെക്കു അടുത്തു; എന്നാല്‍എന്നാൽ യഹോവ അന്നു ഫെലിസ്ത്യരുടെമേല്‍ഫെലിസ്ത്യരുടെമേൽ വലിയ ഇടിമുഴക്കി അവരെ പരിഭ്രമിപ്പിച്ചു; അവര്‍അവർ യിസ്രായേലിനോടു തോറ്റു.
 
{{verse|11}} യിസ്രായേല്യര്‍യിസ്രായേല്യർ മിസ്പയില്‍നിന്നുമിസ്പയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു ഫെലിസ്ത്യരെ പിന്തുടര്‍ന്നുപിന്തുടർന്നു; ബേത്ത്-കാരിന്റെ താഴെവരെ അവരെ സംഹരിച്ചു.
 
{{verse|12}} പിന്നെ ശമൂവേല്‍ശമൂവേൽ ഒരു കല്ലു എടുത്തു മിസ്പെക്കും ശേനിന്നും മദ്ധ്യേ നാട്ടി: ഇത്രത്തോളം യഹോവ നമ്മെ സഹായിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞു അതിന്നു ഏബെന്‍ഏബെൻ -ഏസെര്‍ഏസെർ എന്നു പേരിട്ടു.
 
{{verse|13}} ഇങ്ങനെ ഫെലിസ്ത്യര്‍ഫെലിസ്ത്യർ ഒതുങ്ങി, പിന്നെ യിസ്രായേല്‍ദേശത്തേക്കുയിസ്രായേൽദേശത്തേക്കു വന്നതുമില്ല; ശമൂവേലിന്റെ കാലത്തൊക്കെയും യഹോവയുടെ കൈ ഫെലിസ്ത്യര്‍ക്കുംഫെലിസ്ത്യർക്കും വിരോധമായിരുന്നു.
 
{{verse|14}} എക്രോന്‍എക്രോൻ മുതല്‍മുതൽ ഗത്ത്വരെ ഫെലിസ്ത്യര്‍ഫെലിസ്ത്യർ യിസ്രായേലിനോടു പിടിച്ചിരുന്ന പട്ടണങ്ങള്‍പട്ടണങ്ങൾ യിസ്രായേലിന്നു തിരികെ കിട്ടി; അവയുടെ അതിര്‍നാടുകളുംഅതിർനാടുകളും യിസ്രായേല്‍യിസ്രായേൽ ഫെലിസ്ത്യരുടെ കയ്യില്‍നിന്നുകയ്യിൽനിന്നു വിടുവിച്ചു. യിസ്രായേലും അമോര്‍യ്യരുംഅമോർയ്യരും തമ്മില്‍തമ്മിൽ സമാധാനമായിരുന്നു.
 
{{verse|15}} ശമൂവേല്‍ശമൂവേൽ ജീവപര്യന്തം യിസ്രായേലിന്നു ന്യായപാലനം ചെയ്തു.
 
{{verse|16}} അവന്‍അവൻ ആണ്ടുതോറും ബേഥേലിലും ഗില്ഗാലിലും മിസ്പയിലും ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചു, അവിടങ്ങളില്‍വെച്ചുഅവിടങ്ങളിൽവെച്ചു യിസ്രായേലിന്നു ന്യായപാലനം ചെയ്തിട്ടു രാമയിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോരും;
 
{{verse|17}} അവിടെയായിരുന്നു അവന്റെ വീടു: അവിടെവെച്ചും അവന്‍അവൻ യിസ്രായേലിന്നു ന്യായപാലനം നടത്തിവന്നു; യഹോവേക്കു അവിടെ ഒരു യാഗപീഠവും പണിതിരുന്നു.
 
{{Navi|
Prev=സത്യവേദപുസ്തകം/1. ശമൂവേല്‍ശമൂവേൽ/അദ്ധ്യായം 6|
Next=സത്യവേദപുസ്തകം/1. ശമൂവേല്‍ശമൂവേൽ/അദ്ധ്യായം 8|
}}
2,684

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/14720" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്