രചയിതാവ്:തേലപ്പുറത്ത് നാരായണനമ്പി

തേലപ്പുറത്ത് നാരായണനമ്പി

കൃതികൾതിരുത്തുക

നാടകങ്ങൾതിരുത്തുക

 1. യയാതിചരിതം
 2. സുമംഗലീചരിതം
 3. ശാർങ്ഗധരചരിത്രം

കാവ്യങ്ങൾതിരുത്തുക

 1. സ്വാഹാ സുധാകരം
 2. ആർദ്രാ പ്രബന്ധം
 3. കല്യാണസൗഗന്ധികം (തേലപ്പുറത്ത് നാരായണനമ്പി)
 4. ശ്രീബുദ്ധൻ
 5. സ്വാത്മനിരൂപണം

തർജ്ജുമതിരുത്തുക

 1. ധർമ്മപദം
 2. ബുദ്ധമതദർപ്പണം (ജിനരാജദാസൻ)
 3. ചന്ദ്രശേഖരൻ (ബങ്കിംബാബു)
 4. മാധവീകങ്കണം (ആർ. സി. ഡട്ട്)
 5. നീതിബോധകഥകൾ (ജാതകകഥകൾ)

നോവൽതിരുത്തുക

 1. സുകുമാരി
 2. ആനന്ദപുരം
 3. വനജം (അച്ചടിച്ചിട്ടില്ല)

കഥകൾതിരുത്തുക

 1. സരസകഥകൾ